حضور سرمایهگذاران خارجی در شهرکهای صنعتی کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانش//اه گفت: س//رمایهگذارانی از کش//ور چی//ن ب//رای س//رمایهگذاری در شهرکهای صنعتی زاگرس و بیستون حضور پیدا کردند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردستانی اظهار کرد: پس از سرمایهگذاری مش//ترک چینیها با همکاری سرمایهگذاران ایرانی در راس//تای راهاندازی واحد تولید قطعات س//بک بتنی در یکی از اس//تانها، این گروه سرمایهگذاری تصمیم به ایجاد و راهان//دازی واحدی مش//ابه به نام زاگرس س//اروج در یکی از شهرکهای صنعتی بیستون یا زاگرس کرمانشاه را دارند.

کردس//تانی ادامه داد: مجموع سرمایهگذاری این طرح 270 میلیارد ریال اس//ت و پیشبینی میش//ود برای بهرهبرداری از طرح، تسهیالتی به مبلغ 110 میلیارد ریال مورد نیاز باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه تاکید کرد: پس از برگزاری جلسه هماهنگی با نماینده این شرکت تمامی امکانات زیربنایی مورد نیاز در هر دو ش//هرک یادشده به آنان اعالم شد.

کردس//تانی یادآور شد: این طرح با مشارکت بنیاد برکت و با هدف صادرات به بازار کش//ور عراق و با اشتغالی در حدود 90 نفر ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.