درخشش طالی یزد در نمایشگاه طال و جواهر کیش

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد از حضور اعضای خوشه طالی استان یزد در قالب دریافت غرفه مشترک در دومین نمایش//گاه طال، جواهر و س//نگهای قیمتی کیش خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد، سیدمسعود عظیمی با اعالم این خبر گفت: در این نمایشگاه که با حضور 60 شرکت ایرانی برگزار شد، تعدادی از ذینفعان خوشه طالی استان یزد حضور داشتند.

عظیمی افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از 80 غرفه داخلی و خارجی در مساحتی افزونبر ۵ هزار مترمربع با حضور محمد کش//تی آرای، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر و رییسان اتحادیههای استانهای مختلف کشوری در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار شد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد با اشاره به اس//تقبال بازدیدکنندگان از غرفه خوش//ه طالی یزد گفت: صنعت طال و زرگری در استان یزد از پیشینه زیادی برخوردار است و این هنر- صنعت جایگاه ویژهای در یزد دارد بهطوریکه از دیرباز طالی یزد شهرت بسیاری داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.