تور صنعتی بازدید صنعتگران شهرک صنعتی آباده در مشهد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

صنعتگران ش//هرک صنعت//ی آباده در قالب ت//ور صنعتی از تعدادی از صنایع شاخص مشهد بازدید کردند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس، در این تور صنعتی 3روزه که با حضور 22 نفر از صنعتگران برگزار ش//د، شرکتکنندگان عالوهب//ر حضور در نمایش//گاه هفته پژوهش مش//هد، از برخی واحدهای صنعتی مانند واحد صنعتی چاپ و بستهبندی پدیده زیبای شرق و واحد بزرگ تولیدی نان رضوی متعلق به استان قدس بازدید کردند.

ش//رکتکنندگان در این تور صنعتی ضم//ن انتقال نظرها و تجربهها با مدیران واحدهای صنعتی ش//هرک صنعتی به طرح مس//ائل و مش//کالت پیش روی واحدها از جمله مالیات ارزش افزوده پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.