شرکتهای بزرگ جایگزین دولتها در صنعت

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹حاشیه‹ششمین‹کنفرانس‹بین‹المللی‹و‹دهمین‹کنفرانس‹ملی‹مدیریت‹فناوری‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در دوران پس//اتحریم ب//ا توج//ه ب//ه سیاس//تهای توسعه اقتصادی در جذب س//رمایهگذاری خارجی و همچنی//ن جذابی//ت بازار، خارجیه//ا به حض//ور در ای//ران ترغی//ب ش//دهاند. از ط//رف دیگ//ر وج//ود ظرفیته//ای بالفع//ل و بالق//وه در نیروی انس//انی متخصص و شرکتهای دانشبنیان و فناوری زمینه الزم را برای جهش//ی ب//زرگ در عرصههای مختلف اقتص//اد دانشبنی//ان فراهم کرده ک//ه همکاری با ش//رکتهای معتبر بینالمللی برای انتقال فناوری میتواند به توسعه اقتصادی شتاب بیشتری دهد.

با این وجود تجربیات گذشته کشور نشان میدهد ک//ه حضور ش//رکتهای بینالمللی در ب//ازار ایران به جز در موارد محدود نتوانس//ته بهطور شایس//ته و کام//ل توانمندی فنی و تولی//دی داخلی را برای رقابتپذی//ری در س//طح بینالملل//ی ارتقا دهد که نش//ان از نب//ود راهب//ردی معی//ن در بهرهمندی از این ظرفیت دارد. حضور ش//رکتهای بینالمللی و صاحب فناوری در داخل به تنهایی نمیتواند انتقال کامل توانمندیهای فناوران//ه را تضمین کند بلکه بای//د چرخه یادگیری و ن//وآوری با تمرکز بر تمامی فرآیندها و فعالیتهای آن در کش//ور پیاده شود تا بتوان شکاف فناوری ایجادشده در کشور را پوشش داد.

یکی از راهکارهایی ک//ه میتوان در این زمینه از آن بهره گرفت تدوین پیوس//ت فناوری و مهندسی در قرارداده//ا و پروژهه//ای مختلف//ی اس//ت که با سرمایهگذاری یا مشارکت ش//رکتهای بینالمللی انجام میشود. گسترش صنعت در حاشیه ششمین کنفران//س بینالملل//ی و دهمی//ن کنفران//س ملی مدیری//ت فناوری نظر کارشناس//ان فناوری را برای همکاری با ایران جویا شد.

‹همکاری‹با‹شرک ‹تهای‹بزرگ ‹

پر اس//تنیوس، مدیرعام//ل کمپان//ی بینالمللی ردال اس//ت که تجربیات ارزشمندی در زمینههای گوناگون علمی، مش//اوره مدیریت، سرمایهگذاری، ش//رکتهای نوپا و مدیریت اجرای//ی دارد. او اکنون در دانش//کده علوم و فناوریهای یکپارچه س//ئول و دانش//گاه یونس//ی کره تدریس میکند و مقاالت بیش//ماری از وی در ژورناله//ای بینالملل//ی در حوزهه//ای علم//ی و کس//بوکار به چاپ رس//یده اس//ت. پ//ر اس//تنیوس بهعن//وان یک//ی از مدیران اجرایی کمپانیهای Accenture و mckinsey تجربههای عملیاتی بس//یار ارزش//مندی در صنایع گوناگون همچ//ون خودرو، هوافضا، کشتیس//ازی، بانک//داری، بیمه، تجهیزات صنعتی، ساختوس//از، م//واد غذای//ی، حملونق//ل، ارتباطات ...و داش//ته همچنی//ن در راهاندازی و هدایت چندین ش//رکت نوپای موفق همکاری کرده است. استنیوس همکاری ش//رکتهای دانشبنی//ان ایرانی با دیگر کش//ورها را در گرو دو عامل دانس//ت و به گس//ترش صنعت گفت: ش//رکتهای کوچک و متوسط یا شرکتهای دانشبنیان ایرانی هنوز نتوانس//تهاند در بازار داخلی نقش خوبی ایفا کنند. از س//وی دیگر بحث صادرات را ج//دی نمیگیرند. این ش//رکتها ب//رای تقویت فعالیت خود نیاز به همکاری با ش//رکتهای بزرگ دارن//د تا در بح//ث صادرات فعالیت بهتری داش//ته باش//ند. او معتقد اس//ت دولت ایران ب//رای ارتقای شرکت دانشبنیان تمرکز خود را روی قانونگذاری گذاش//ته در حالی که این ش//رکتها برای صادرات نیاز به همکاری با ش//رکتهای ب//زرگ دارند. ایران ظرفیته//ای خوبی در زمینهه//ای مختلف دارد و حتی در حوزه دارویی و کشاورزی میتواند در سطح جهانی بدرخشد اما سوال اساسی این است که ایران چه ب//ازاری را بهعنوان هدف باید مدنظر قرار دهد؟ در صورتی ک//ه بخواهیم تجربه کش//ورهایی مانند کرهجنوب//ی و فنالند را در نظ//ر بگیریم باید گفت که نخس//تین اقدام دولت این کشورها فراهم کردن زمینه رشد برای کسبوکار شرکتهای دانشبنیان اس//ت و در امتداد آن ب//ه وجود آوردن فرصت برای ارتب//اط این ش//رکتها با ش//رکتهای خارجی. به عقیده بنده نخستین اقدام برای ارتقای شرکتهای دانشبنیان ایرانی فراهم کردن زمینه همکاری این شرکتها با شرکتهای خارجی موفق است.

او اف//زود: امروزه کش//وری مانند «کره» غولهای صنعت همچون «الجی» و «سامسونگ» را تشکیل میده//د و دیگر نی//ازی به س//رمایهگذاری دولتی ندارد ب//ا این حال دولت برنامهه//ای متنوعی برای شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک دارد و متناسب با اندازه ش//رکتها برنامهها تدوین میشود. با اینکه در کس//بوکار هیچ چیز پایدار نیست همانطور که روزی «نوکیا» نش//ان بود و امروز «سامسونگ» اما مهم این است که دولت زمینه پرداخت تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان را فراهم کند.

‹مرکز‹پژوه ‹شهای‹زلزل ‹هنگاری ‹

دیوی//د س//اال، مدیرعام//ل کمپان//ی ایتالیای//ی ‪،Techno In‬ ی//ک ش//رکت خدمات مهندس//ی ایتالیایی اس//ت که در زمینه مهارته//ای فناورانه چن//د رش//تهای در ش//رکتهای ب//زرگ پیش//رو در صنع//ت ایتالی//ا و در پروژهه//ای ب//زرگ ملی و بینالمللی همکاری کرده است. کمپانی Techno Inدر اجرای پروژههای پژوهش//ی متع//دد با مراکز پژوهشی برجس//ته ایتالیا برای توسعه فناوریهای نوی//ن همکاری میکن//د. او همچنین در حوزههای ساختوس//از، نف//ت و گاز، محیطزیس//ت، راهآهن، مدیری//ت حملونقل ...و فعالیت خوبی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

س//اال با بیان اینکه تاکن//ون قراردادهای علمی و فناوری متع//ددی بین ایران و ایتالیا منعقد ش//ده به گس//ترش صنعت گف//ت: در حوزهه//ای میراث فرهنگی، فناوری و گردش//گری با ای//ران همکاری داش//تهایم و قرار اس//ت در آین//دهای نزدیک مرکز پژوهشهای زلزلهنگاری ازس//وی کش//ور ایتالیا در ایران ساخته شود.

به گفته ساال در دهههای اخیر ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاهها و صنایع کشور ایتالیا به وجود آمده و این کش//ور تالش دارد دس//تاوردهای دانشگاهی ک//ه منجر به نوآوری و فناوریهای روز میش//ود را به دیگر کش//ورها انتقال دهد. عالوه بر این درصدد انتق//ال فناوری ش//رکتهای دانشبنی//ان کوچکی است که از دل شرکتهای بزرگ به وجود آمدهاند. زمینههای هم//کاری در حوزههای مختلف ازجمله محیطزیست بین ایران و ایتالیا وجود دارد. هدف ما از شرکت در کنفرانس بینالمللی فناوری این است که فقط نمیخواهیم شما فناوری را از ما بخرید بلکه هدف انتقال دانش و فناوری شرکتهای ایتالیایی با استفاده از آموزش به شرکتهای ایرانی است.

‹تشکیل‹گرو ‹ههای‹تخصصی‹ ‹

کریس//تیانو پیانی مش//اور در حوزههای مالکیت فکری، ثبت اختراع، راهاندازی ش//رکتهای زایشی یا استارتاپهاس//ت. تخصص او مدیری//ت نوآوری، مالکیت فک//ری و انتقال فناوری بهویژه در صنایعی مانن//د راهآه//ن، مدیری//ت حملونق//ل، تجهیزات پزش//کی، بیماریه//ای عصبی، هوا فض//ا و ماهواره اس//ت. او به قالبهای همکاری دانشگاهها با صنایع اش//اره کرد و به گسترش صنعت گفت: برای ارتباط بهتر دانش//گاه با صنایع ۴ گ//روه تخصصی ازجمله فن//اوری، نوآوری، بررس//ی وضعیت کنون//ی بازار و بررسی بازار آینده کش//ور ایتالیا را تشکیل دادهایم که با تشکیل این گروهها مشخص میشود در آینده کش//ور ایتالیا برای رونق بازار به چ//ه فناوریهایی نی//از دارد. به تازگ//ی دولت ایتالیا ۵۵ دانش//جوی فوق دکترا را برای ارتقای ارتباط صنعت و دانش//گاه اس//تخدام کرده چراکه بس//یاری از فارغالتحصیالن آنگونه که باید نتوانستهاند از دانش خود در صنعت اس//تفاده کنند هرچند دولت ایتالی//ا برخی قوانین را برای تسهیل فعالیت اس//تارتاپها و شرکتهای دانشبنی//ان در نظر میگیرد اما تاکنون نتوانس//ته قانون واحدی را برای استفاده تمام دستگاه و مراکز پژوهشی تدوین کند.

پیانی چگونگ//ی همکاری دانش//گاههای ایتالیا با صنعت را با توجه به ش//رایط دانش//گاهها دانست و افزود: بهعنوان نمونه دانش//گاهی که با آن همکاری دارم به دلیل مجاورت با دریا بیش//تر روی علم دریا فعالیت دارد اما دانش//گاه میالن بیش//تر در مباحث درمانی و بیمارستانی فعالیت میکند. در آینده برای حوزههای س//اخت س//کوهای دریایی، نفت و گاز با ایران همکاری خواهیم داش//ت. ایران از منابع خوب نفت و گاز برخوردار است از اینرو میتوانیم در این دو حوزه همکاری خوبی با ایران داشته باشیم.

مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاهTrieste در پاسخ به این سوال که حوزه فناوریهای نانو و بایو کش//ور ایتالیا چه فعالیتهایی داشته؟ تصریح کرد: کش//ور ایتالیا در این دو حوزه به دانش خوبی دست یافته اما نتوانس//ته بازار خوب//ی را برای فناوریهای نان//و و بایو فراهم کند و اکنون کش//ورهای امریکا و آلمان در ای//ن دو حوزه خوب عمل کردهاند و قصد دارند با جذب س//رمایهگذار شرکتهای بزرگی را با استفاده از فناوریهای نانو و بایو راهاندازی کنند.

طیبه جهانبازی گروه صنعت پر استنیوس: شرکتهای کوچک و متوسط یا شرکتهای دانشبنیان ایرانی هنوز نتوانستهاند در بازار داخلی نقش خوبی ایفا کنند

دیوید ساال: قرار است در آیندهای نزدیک مرکز پژوهشهای زلزلهنگاری

ازسوی کشور ایتالیا در ایران ساخته شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.