ایران‹در‹آستانه‹موج‹سوم‹توسعه‹فناوری‹و‹نوآوری‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

در گ//زارش مرور سیاس//تهای علم، فناوری و نوآوری که از س//وی آنکتاد ارائه شده ایران در آستانه موج سوم توسعه علم، فناوری و نوآوری قرار دارد و از س//ال 138۹ تاکنون گزارشهای ارزیابی خود را اغلب در موج سوم یعنی نوآوری دنبال کرده است.

به گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری، سیاستهای توسعه علم، فناوری و نوآوری کش//ور در قالب 3 موج سیاس//تگذاری قابل توصیف است که موج اول از سال ۰۷31 آغاز شد و بر توسعه آموزش عالی تمرکز داشته است.

براس//اس این گزارش، موج دوم از ابتدای قرن 21 میالدی آغاز شده و تمرک//ز آن نیز بر توس//عه پژوه//ش و فناوری بود و از س//ال 138۹ ایران سیاس//تهای موج سوم توس//عه علم، فناوری و نوآوری را دنبال میکند که با محوریت نوآوری، ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشبنیان و تقویت آن در بنگاههای داخلی دنبال میشود.

در گزارش مرور سیاستهای علم، فناوری و نوآوری آمده است؛ ایران در دو دهه گذشته تمرکز زیادی بر توسعه نظام ملی نوآوری داشته و به صورت مس//تمر در حال گذار به اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر نوآوری بوده و تحریمهای بینالمللی عزم ایران به اینگذار را تقویت کرده است.

درنتیجه سیاستهای موج اول، ثبتنام در آموزش عالی از 2/1میلیون نف//ر به ۴/۴میلیون نفر در س//ال 13۹1/13۹2 افزای//ش یافته و تعداد فارغالتحصیالن نیز از 8۷1هزار نفر در سال 1383/138۴ به ۹1۷هزار نفر در سال 13۹1/13۹2 بهبود یافته است.

دانش//جویان مش//غول به تحصیل در حوزههای علومانسانی و فنی و مهندس//ی به صورت مش//خص در دهه اخیر (از سال 138۴ تا ۴۹31) رش//د قابل مالحظهای یافته و از 1/1میلیون نفر در علوم انس//انی و از ۰8۶هزار نفر به 1/۵میلیون نفر در حوزه مهندسی رسیده است.

موج دوم سیاس//تهای علم، فناوری و نوآوری نیز به توس//عه سریع پژوهش و زیرس//اختهای پژوهشی منجر ش//د و در حال حاضر کشور دارای 233 موسسه پژوهشی خصوصی، ۶۵3 موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاهها، ۶۷ موسسه پژوهشی وابسته به سازمانهای دولتی و 21 موسس//ه پژوهشی غیردولتی فعال است. نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی از 2۵/۰درصد در س//ال ۰۹31 به ۷۴/۰درصد در س//ال ۴۹31 رس//یده است، براس//اس جدول قانون بودجه سال ۵۹ انتظار میرود دولت در س//ال ۵۹31با تخصیص منابع مالی به پژوهش، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی را به ۶8/۰درصد برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.