ساخت کنتور هوشمند آب

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

فناوران یکی از ش//رکتهای دانشبنیان برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت کنتور و فلومتر هوشمند آب با قابلیت خواندن از راه دور شدند.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، محمد نظ//ری، مدیرعامل این ش//رکت دانشبنی//ان اظه//ار کرد: ش//رکت ما ب//ا بکارگی//ری نیروهای متخصص ش//امل یک گ//روه مکانیک، نرماف//زار و الکترونیک و یک مهندس مخابرات در راس//تای اقتصاد دانشبنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه کنتور و فلومتر هوشمند آب با قابلیت خواندن از راه دور برای نخستین بار در کشور شده است.

وی با اش//اره به اینکه یکی از معضالت بزرگی که در کش//ور ما وجود دارد، مش//کل کمآبی اس//ت، گفت: در تمام دنیا قرائت کنتوره//ای آب و مق//دار مصرف آب یک گزین//ه مهم در بحث بهینهسازی و نگهداری مصرف آب است. مدیرعامل این شرکت دانشبنیان مهمترین معایب کنتورهای مکانیکی فعلی را هزینه باالی نگهداری، نیاز به مراجعه برای خواندن کنتور، تغییر دقت اندازهگی//ری به م//رور زمان و امکان دس//تکاری و خرابکاری در کنتور عنوان ک//رد. نظری اظهار کرد: دس//تگاه کنتور و فلومتر هوش//مند آب ب//ا قابلی//ت خوان//دن از راه دور دارای دو بخش مکانیکی و دیجیتال اس//ت. قسمت مکانیکی به این دلیل تعبیه ش//ده که در یک فاصله ۰3 سانتیمتری، یک جریان آرام سیال در آب برای اندازهگیری دقیق ایجاد کند. قس//مت دیجیتال نیز برای قرائت دقیق و ارسال اطالعات از کنتور به مرکز و انتقال آن به بخش مخابرات در نظر گرفته ش//ده است. این کنتور قابلیت اس//تفاده در ش//بکه محلی و اینترنت، نصب شیر برقی و کنترل از راه دور ب//رای قط//ع و وصل کردن آن، ثبت مش//خصات همه مشترکین و امکان تشخیص نش//تی ازطریق نرمافزار را دارد. از دیگر مزایای کنتور میتوان به غیرقابل دس//تکاری بودن و نفوذ کردن به اطالعات کنتور، سرعت باال در قرائت و شمارش نکردن هوای سیال داخل کنتور اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.