ساخت صندلی هوشمند

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهش//گر دانش//گاه علوم پزش//کی البرز موفق به طراحی و ساخت صندلی هوشمندی شد که با استفاده از سنسورهای آن از اختالالت اس//کلتی و عضالنی پیشگیری میشود و در کاهش خستگی موثر است.

به گزارش مهر، س//یدهآذر موس//ویفرد، عض//و هیات علمی دانش//گاه علوم پزش//کی البرز و مخترع صندلی هوشمند گفت: امروزه بس//یاری از مشاغل با نشستنهای طوالنی همراه هستند و روزانه به تعداد آنها افزوده میشود.

وی ادامه داد: مش//کل اساسی این است که فرد بیشتر مواقع برای مدتهای طوالن//ی روی صندلی خود بدون توجه به نحوه نشس//تن قرار میگیرد و اگر فرض ش//ود این فرد قرار اس//ت تا زمان بازنشستگی همین شغل را داشته باشد با مشکالت جسمی فراوانی مواجه خواهد شد. موسویفرد افزود: در این طرح سعی کردهای//م با دادن زمان الزم به سنس//ورهای فش//اری، نوری یا گرمایی که در س//طح نش//یمنگاه صندلی نصب شدهاند کاربر را مجبور کنیم پس از سپری شدن زمان مورد نظر (حداکثر زمانی که میتوان بدون ایجاد آسیب جدی به کاربر به صورت ثابت در یک جا نشست حدود ۰2 تا ۰3 دقیقه است) سنسور با فرستادن آالرم فرد را مجبور کند از جای خود بلند ش//ود و تا فرد از روی صندلی بلند نش//ود آالرم مربوط خاموش نخواهد شد. وی ادامه داد: سطح نش//یمنگاه صندلی به مدت 2دقیقه حساس بوده به این منظ//ور که اگر کاربر بخواهد کمت//ر از 2دقیقه دوباره روی صندلی بنش//یند آالرم ب//ه صدا درآمده و فرد قادر به نشس//تن نخواه//د بود و باید 2دقیقه از آن بگذرد تا غیرفعال ش//ود. این پژوهشگر با بیان اینکه به کاربر آموزش داده میشود که در این فاصله 2 دقیقهای با ایستادن و قدم زدن و انجام حرکات ورزشی به بازیابی شرایط استراحت عضالت خود کمک کند، گفت: این تکنیک بس//یار کمهزینه و پرسود بوده و قابلنصب روی تمامی صندلیهای موجود در بازار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.