راهاندازی برج فناوری در دانشگاه علموصنعت ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مدیر مرکز رش//د و فناوری اطالعات دانش//گاه علم و صنعت ایران از راهاندازی نخستین برج فناوری در شرق تهران خبر داد و گفت: قرار است این برج در دانشگاه علم و صنعت احداث شود.

به گزارش مهر، س//یدعلیاصغر بهشتی بابیان اینکه راهاندازی برج فناوری ش//رق تهران به تصویب هیات امنای دانش//گاه علم و صنعت رس//یده اس//ت، گفت: از آنجا که محل احداث این برج فن//اوری در خارج از مجموعه دانش//گاه علم و صنعت پیشبینی ش//ده در حال گرفتن مجوز ساخت آن از طرف شهرداری تهران هستیم.

وی با بیان اینکه این برج قرار اس//ت در فضایی به مس//احت 2ه//زار و ۰۰۵ مترمربع احداث ش//ود، اظهارک//رد: در این برج فناوری، شرکتهای دانشبنیان خارج از دانشگاه واقع در منطقه شرق تهران مستقر میشوند.

بهش//تی تصریح کرد: درحالحاضر ۵2 شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت حضور دارند؛ همچنین سال گذشته، ۴ شرکت که به مرحله رشد رسیده بودند از این مرکز خارج و ۹ شرکت جدید پذیرش شدند که ۷ شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه موفق به گرفتن درجه دانشبنیان شدهاند.

وی افزود: یکی از اهداف ما افزایش ۵ برابری ظرفیت پذیرش مرکز رشد است که برای دستیابی به این هدف، نیازمند توسعه فیزیکی کمی و کیفی و اصالح برخی قوانین و مقررات هس//تیم. تمام تالش ما این اس//ت که ش//رکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت در طول 3 سال حضور خود به رشد کافی برسند و به عنوان یک شرکت موفق از این مرکز خارج شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.