هزینه جاری دولت سرمایهای است

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات اخیر هیات وزیران در پاس/خ به سوال گس/ترش صنعت درباره دلیل افزایش هزینههای جاری دولت در الیحه بودجه 96 نسبت به سال گذشته اعالم کرد: دولت با این رویکرد که هزینه در بخشهای آموزش، رفاه و س/المت اعتبارات سرمایه بخشهای سرمایه را افزایش داده است نسبت به سال گذشته هزینههای جاری خود را 01درصد افزایش داده است.

محمدباق//ر نوبخ//ت در نشس//ت خب//ری دی//روز با اصحاب رسانهها ضمن اشاره به اینکه دو برنامه دولت در سال جاری افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی بوده گفت: یکی از این برنامهها در قالب اعطای تسهیالت به بخش تولید بود که براس//اس آمار منتشر شده تا ۳۲ آذر در ۸ماه گذشته ۸۱هزار و ۰۸۳ واحد تولیدی نزدی//ک به ۲۱هزار و ۵۳۶میلی//ارد تومان از بانکها تس//هیالت دریاف//ت کردهاند. همچنی//ن در اجرای نوس//ازی ناوگان حملونقل تا امروز ۴۳هزار و ۵۵۹ دستگاه تاکسی فرس//وده از ناوگان حملونقل ریلی خارج و با خودروهای جدید جایگزین شدهاند.

او ب//ا بیان اینکه پیش از این نیز اولویتهای دولت در سال ۶۹ با محوریت محیطزیست، حملونقل، آب و فاضالب و اشتغال عنوان شده بود افزود: در جلسه اخیر هیات دول//ت هزارمیلیارد تومان برای کمک به تاسیسات و تجهیزات مسکن مهر اختصاص یافته تا وزارت نی//رو پروژههای مربوط به آب و برق مس//کن مهر را اجرا کند و هزینه تمامشده واحدهای مسکن متقاضیانی که چندین س//ال منتظر هستند کاهش یابد. همچنین ۰۰۵۲میلیارد تومان در هیات وزیران برای تادیه مطالبات شهرداریها اختصاص داده شد که در اجرای آن شهرهای کوچک در اولویت خواهند بود.

‹افزایش‹0 ‹1درصدی‹هزینه‹جاری‹دولت ‹

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال گسترش صنعت درباره اینکه آیا انطباق الزم بین الیحه بودجه ۶۹ و برنامه ششم توسعه بهعنوان سند باالدستی آن وجود دارد در شرایطی که هنوز بودجه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس نرسیده گفت: ابتدا باید توجه کرد که الیحه بودجه ۶۹ از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه ش//ده در ش//رایطی که برنامه ششم توسعه نیز از سوی این س//ازمان بر مبنای سندهای فرا دستی تدوین ش//ده است. به عبارتی ما الیحه بودجه ۶۹ را از سیاستهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده نوشتهایم، همچنان که در تدوین برنامه ششم توسعه نیز همین سیاستهای کلی و اصول اقتصاد مقاومتی مبنا قرار داشتهاند. از س//وی دیگر گرچه برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب مجلس نرسیده و کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی است با این حال چارچوب اصلی اولویتهای دولت در این س//ند شامل محیطزیست، آب، حملونقل ریلی و فاضالب را حفظ کرده است.

نوبخت در پاس//خ به س//وال دیگری از گس//ترش صنعت درب//اره میزان افزایش هزین//ه جاری دولت در الیحه بودجه ۶۹ نس//بت به سال ۵۹ اظهار کرد: به ط//ور میانگین می//زان هزینههای ج//اری دولت ۰۱درصد نس//بت به گذاش//ته افزایش یافت//ه اما از آنجای//ی که هزین//ه در بخشهایی مانن//د آموزش، س//المت ...و برای ارتقای س//رمایههای جامعه است میتوان آنها را هزینهای س//رمایهای دانست از اینرو در الیحه بودجه ۶۹ بیشترین سهم اعتبارات مربوط به ام//ور رفاه اجتماعی ب//ا ۵/۳7هزارمیلیارد تومان، آم//وزش و پژوهش ۵۵ه//زار و ۰۰۸میلیارد تومان، بخ//ش دفاع//ی و امنیتی با ۱۵ه//زار و ۰۰۱میلیارد توم//ان و بخش س//المت با ۸۴ه//زار و ۰۰۳میلیارد تومان است.

نوبخ//ت درب//اره جزئی//ات ای//ن هزینهه//ا افزود: نخس//تین توج//ه ما به کمیت//ه امداد، بهزیس//تی و صندوقهای بازنشستگی و بیمهها بوده ضمن اینکه منابع اختصاصی و آموزش دو برابر شده و میبینیم برخالف آنچه گفته میش//ود دولت میخواهد همه مس//ائل را با مذاکره حل کند و ب//ه مباحث دفاعی کار ندارد. اولویت س//وم ما در بودجه، مسئله دفاع و امنیت بوده است.

‹عایدی‹از‹زنجانی‹نداشت ‹هایم ‹

نوبخت در پاس//خ به س//والی درب//اره پرونده بابک زنجان//ی و پیگیریهای دول//ت و اینکه چه مقدار از بدهی او برگش//ته اس//ت گفت: دولت به طور جدی دنبال این پرونده است و تمام مدارک و مستندات را به قوه قضاییه ارس//ال کرده است. در جلسات مبارزه با مفاس//د اقتصادی هم آقای محسنیاژهای که عضو آن هستند گزارشی دادند. ما منتظر نتیجه از سوی قوه قضاییه هس//تیم. البته پولی عاید ما نشده است. برای مثال گفتند س//اختمان شهرک غرب یا کیش واگذار ش//ود اما هنوز ب//ه ازای آن پولی تحقق پیدا نکرده است.

وی در واکن//ش به س//والی درب//اره اینکه تبدیل ری//ال ب//ه تومان تغیی//ر خاصی در وض//ع اقتصادی ایج//اد نمیکند و ریی//س کل بانک مرکزی و برخی از اعضای هیات دولت با این مس//ئله مخالف بودند، تصریح کرد: اکنون مردم چیزی به عنوان ریال را جز روی کاغذ محاس//به نمیکنند و واقعیت قضیه این است که واحد پول ما تومان است. ما هم نخواستیم با این کار مش//کالت عالم خلقت را حل کنیم ضمن اینکه به خاطر ندارم رییس کل بانک مرکزی با این قضیه مخالفتی کرده باشد.

‹گزارش‹حادثه‹برخورد‹قطار ‹

س//خنگوی دولت درب//اره نتیجه بررس//ی حادثه برخ//ورد دو قط//ار و اظه//ارات نماین//دگان ب//رای اس//تیضاح وزی//ر راه عنوان کرد: در این مس//ئله آن بخش//ی که باید گزارشدهی میش//د انجام شده و وقتی به س//رانجام برس//د و علل را مش//خص کنیم اطالعرس//انی میکنیم. این ک//ه نمایندهای مطلبی گفته، خودش مس//ئول حرفهایش اس//ت و با این سیس//تمهای نظارتی نمیدانم ی//ک نماینده برخی اطالعات را از کجا آورده است.

وی در پاس//خ به این س//وال که آیا افزایش حقوق بازنشس//تگان بهطور متوس//ط ۰۱درصد خواهد بود یا به میزان حقوقش//ان این افزایش متفاوت اس//ت، خاطرنش//ان کرد: این ۰۱درصد بهصورت کلی و عام است. برای نمونه پارسال عالوه بر ۲۱درصد افزایشی که داش//تیم، آنها که زیر یکمیلیون تومان دریافت میکردند با حداقل ۰۲درصد افزایش مواجه ش//دند. امس//ال هم تصمیم این اس//ت که بازنگری کنیم و تعادلی بین دریافتیهای ش//اغالن و بازنشستگان به وجود بیاوریم و برای رفع نابرابری حقوق بازنشستهها از محل معینی تامین بودجه میکنیم که محاس//به آن فرمول ویژهای دارد.

س//خنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برنامه دولت ب//رای حفظ جمعی//ت روس//تاها و مهاجرت به روس//تاها چیس//ت؟ اظهار ک//رد: دو هفته پیش الیح//های به مجل//س دادیم ک//ه ۵/۱ میلیارد دالر برای کمک به اش//تغال روستاییان و عشایر و برخی از فارغالتحصیالن تخصیص داده شود، در بودجه ۶۹ هم هزارمیلیارد تومان برای این کار گذاش//تهایم. در روستاها زیرس//اختها فراهم است و مهم این است که شغل ایجاد شود.

وی همچنی//ن به کس//انی که از س//یل آس//یب دیدهاند اش//اره ک//رد و افزود: هفت//ه قبل در هیات دولت مصوبهای برای کس//انی که در سرمازدگیها آس//یب دیدهاند داش//تیم که هم تس//هیالت و هم کم//ک بالع//وض برای جب//ران و خری//د تضمینی محصوالت آس//یبدیده در آن در نظر گرفته ش//ده است.

س//خنگوی دولت در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری یادآور شد: اکنون به طور متوسط ساالنه حدود ۰۰7 تا ۰۵7هزار فرصت شغلی ایجاد میکنیم که ناکافی اس//ت چراکه برای تکرقمی ش//دن نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم باید حدود ۰۰۹ تا ۰۳۹هزار شغل ایجاد شود و ما باید این فاصله را از بین ببریم.

‹حقو ‹قهای‹نامتعارف،‹32‹میلیارد‹تومان‹ ‹

سخنگوی دولت همچنین درباره اقدامات انجامشده ب//رای برخورد با حقوقهای نامتع//ارف و اینکه گفته میش//ود به قوه قضاییه فشار وارد شده تا این موضوع را پیگیری نکند، تصریح کرد: چه کس//ی میتواند به ق//وه قضاییه فش//ار وارد کند؟ دیوان محاس//بات این مس//ئله را بررس//ی ک//رده و ۳۹ه//زار و ۰7۴ پرونده بررسی شد که متاسفانه 7۹۳ نفر بیش از ۰۲میلیون تومان دریافت داشتند.

اینه//ا میگفتند اگ//ر این ۰۲میلی//ون تومان حق نیس//ت که آن را برگردانیم ولی اگر قانونی است چرا باید برگردانیم؟ بارها گفته ش//د که باید این مبلغ را برگردانن//د که همه برگرداندند و تنها دو نفر ماندهاند که یکی از آنها در زندان است.

وی ادام//ه داد: باید توجه کنی//م کل مبلغی که به عن//وان حقوقه//ای نجومی مطرح ش//ده ۳۲میلیارد تومان اس//ت که البته کسی که ریالی به ناحق گرفته باید بازگرداند.

نوبخت تصری//ح کرد: فکر میکن//م در این پرونده دی//وان محاس//بات کار خ//ود را انج//ام داده و نباید این مسائل را محل مناقش//ات سیاسی کنیم. ممکن اس//ت بتوان ب//ه اندازه تم//ام نفوس در این مس//ئله پرونده درس//ت ک//رد. چون تش//کیل پرون//ده مهم نیس//ت بلکه مهم خروجی آن اس//ت. از قوه قضاییه خواهش میکنیم هرکس مرتکب جرمی ش//ده حتما اطالعرسانی کنند و اگر گزارشی به ریاستجمهوری بدهند به طور حتم اجرا خواهیم کرد. البته گویا فقط دولت است که صف را رعایت نمیکند و بقیه رعایت میکنند.

‹دولت‹با‹نوسان‹ارزی‹درآمدزایی‹نم ‹یکند ‹

نوبخت در واکنش به این مطلب که گفته میش//ود دولت با نوس//انات قیمت ارز دنبال کسب درآمد است تصریح کرد: بهدنبال کس//ب درآمد نیس//تیم. اکنون هم ارز مبادلهای بیش//تر از ۰۰۲۳ تومان نیست و این مبالغی که میبینید در بازار آزاد اس//ت. اتفاقا به نفع دولت اس//ت که بازار ارز ثبات داش//ته باشد. ما حتی حاضر ش//دیم بدهیهایمان را از بازار سرمایه با سود بیش از ۰۲درصد تامین کنیم و سراغ این کار نرویم. به نظر دولت این رقم حتی در بازار آزاد واقعی نیست و باید کاهش پیدا کند.

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم صنعت کالن: حامد شایگان صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.