نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخس//تین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه ۰۳) گره خورده است. با تاسیس کارخانه جیپ در سال ‪(۱۱ ۸۳۳۱‬ س//ال پیش از تاسیس ذوبآهن و ۹۵ سال پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

شرکت جیپ ایران با شرکتهای امریکن موتورز و جنرال موتورز همکاری داش//ت. در تمام این س//الها مدیریت فنی و س//تادی کارخانه با مهندس//ان امریکایی بود. اخوان پس از ۵۱ سال در ۹۱ اس//فند ۲۵۳۱، جنرال موتورز (شرکت برتر خودروسازی جهان) را به سرمایهگذاری مشترک دعوت کرد. اخ//وان و جنرالموت//ورز هرکدام صاحب ۵۴درصد س//هام و بنیاد پهلوی صاحب ۰۱درصد س//هام بودند. سرمایه شرکت به ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۵/۱ریال افزایش یافت. نام ش//رکت سهامی جیپ به ش//رکت جنرالموتورز ایران تغیی//ر یافت و ترکیب س//هامدارانش تا س//ال 7۵۳۱ همچنان ثاب//ت ماند. اعضای هیاتمدیره ۵نفر بودند که ۴ نفر از آنها امریکایی و س//ناتور طاهر ضیایی، رییس ات//اق بازرگانی عضو ایرانی هیاتمدیره ب//ود. جیمز کالچکاو و پ//س از مدتی، لیوو بلکینز مدیرعامل شرکت بودند.

مساحت کارخانه ۸۰۳۳۸۴ مترمربع و زیربنای آن ۵۱۴۸۶ مترمرب//ع ب//ود. این ش//رکتت ولید س//االنه خ//ود را ۳ مدل اتومبیلسواری شورولت ۰۰۲7 دستگاه اعالم کرد. در همین زمان درآمد ملی کش//ور از ۲/۶میلیارد دالر در س//ال ۲۵۳۱ به ۱۲ میلیارد دالر در س//ال ۳۵۳۱ افزایش یافت. در س//ال ۱۵۳۱ آم//ار واردات خودرو به دلیل سیاس//تهای انقباضی دولت ۵۴۵۲ دس//تگاه ب//ود که این رقم در س//ال ۶۵۳۱ به دلیل افزایش درآمدهای ارزی به ۰۰۰/۳۶ دس//تگاه رس//ید. به دلیل تقاضای باال افزایش واردات س//بب کاهش تولید در شرکتهای داخلی نشد.

جنرالموتورز ایران در سال ۳۵۳۱ تعداد ۵۰۹۱۱ دستگاه انواع خودرو را تولید کرد که ۲ هزار دس//تگاه بیش از برنامه پیشبینی ش//ده بود. ش//ورولت نوا با تولید ۹۵۸/۸۱ دستگاه جایگزین ش//ورولت ایران شد. تنوع سریع و تغییر زودهنگام مدلها – به جای تولید انبوه یک محصول – منافع کوتاهمدت بیشتری را نصیب شرکت جنرالموتورز ایران میکرد.

در س//ال ۵۵۳۱ محص//ول بیوک اس//کای الرک به عنوان نخس//تین خودرو ۸ س//یلندر لوکس به بازار آمد. سال بعد با مونتاژ کادیالک سیویل کلکسیون ماشینهای گرانقیمت و لوکس شرکت کاملتر شد.

ش//ورولت وانت آخرین محصول شرکت – پیش از انقالب – بود. تا آن زمان، تنوع محصوالت به ۰۱ نوع مختلف رسید. مجموعه تولیدات شرکت تا بهمن 7۵۳۱ تا ۰۰۵۳۶ دستگاه میرسید که با دریافت بخش//ی از قطعات – پس از پیروزی انقالب اس//المی – به ۰۰۰۲7 دس//تگاه (در طول ۴ س//ال) افزایش یافت. زمانی که سایر شرکتها با تولید پیکان و ژیان کمتر به کیفیت و مدل روز دنیا توجه داشتند، جنرال موتورز ای//ران در پی مونتاژ بهترینها ب//ود و متمایزترین تولید را به بازار عرضه میکرد.

جعفر اخوان از س//ال ۵۳۳۱ تا 7۵۳۱ رییس هیاتمدیره، س//ناتور طاه//ر ضیایی از س//ال ۳۵۳۱ نایبریی//س و هرمز محالت//ی، مجید منتخب، پرویز نظامی و محمدقلی خدیوی، اعضای هیاتمدیره جنرال موتورز در فروردین 7۵۳۱ بودند. شاپور اعتصامی مدیرعامل جنرال سرویس، بیات مسئول امور اداری و مصطفی فرزانه به س//مت مدیرعاملی جنرال موتورز ایران در دهه ۰۵ انتخاب ش//د. بنیاد پهلوی ۰۱درصد سهام این شرکت با سرمایه ۵/۱میلیارد ریالی را دارا بود.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.