گاز، حرف مشترک و جدید ایران و روسیه

بررسی «گسترش صنعت» از برخی گمانهها درباره همکاریهای جدید ایران با قویترین شریک نفتی خود

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

چندی پی//ش بیژن نامدارزنگن//ه، وزیر نفت در دیدار با الکس//اندر نوآک زمینههای مناس//بی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران چید. براس//اس آن دیدار همکاریهای ایران و روسیه در زمینه فعالیتهای نفتی افزایش یافت. ایران که هفتمین همکاری مش//ترک با روسیه را تجربه میکن//د در تجربههای پیش//ین س//وابق مناس//بی را از روسه//ا در اجرای پروژههای مشترک در دست دارد.

ب//ا این ح//ال پیش از مذاکرات وزیران نفت دو کش//ور زنگن//ه در یکی از گفتوگوهای خود به همکاریهای بیش//تر ایران و روس//یه اشاره کرده بود. وزی//ر نفت از امضای تفاهمنامه مطالعات و توس//عه 7 می//دان نفتی ایران با ش//رکتهای روس//ی خبر داد و از همکاری س//ازنده روس//یه در توافق بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت تشکر کرد.

زنگنه پیش از آغاز مذاکرات پش//ت درهای بس//ته با الکساندر نوآک، وزیر انرژی روس//یه در تش//ریح مهمترین محورهای گفتوگوهای دوجانبه نفتی و گازی در تهران گفت: ایران از همکاری س//ازنده روس//یه در اجاس اوپک تشکر میکند.

امی/ر مهرزاد -صنعت زیرس/اخت : چن/دی پیش بیژن نامدارزنگنه، وزی/ر نفت در دیدار با الکس/اندر نوآک زمینههای مناس/بی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران چی/د. براس/اس آن دیدار همکاریهای ایران و روس/یه در زمینه فعالیته/ای نفتی افزایش یافت. ایران که هفتمین همکاری مش/ترک با روس/یه را تجربه میکند در تجربههای پیشین سوابق مناسبی را از روسها در اجرای پروژههای مشترک در دست دارد.

با این حال پیش از مذاکرات وزیران نفت دو کشور زنگنه در یکی از گفتوگوهای خود به همکاریهای بیش//تر ایران و روسیه اش//اره کرده بود. وزیر نفت از امضای تفاهمنامه مطالعات و توس//عه ۷ میدان نفتی ایران با ش//رکتهای روس//ی خبر داد و از همکاری س//ازنده روس//یه در تواف//ق بین کش//ورهای عضو و غیرعضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت تشکر کرد.

زنگنه پیش از آغاز مذاکرات پش//ت درهای بس//ته با الکس//اندر نوآک، وزیر انرژی روسیه در تش//ریح مهمتری//ن محوره//ای گفتوگوهای دوجانبه نفتی و گازی در تهران گفت: ایران از همکاری س//ازنده روسیه در اجاس اوپک تشکر میکند.

وزیر نفت ب//ا اعام اینک//ه همکاری روس//یه ب//ا اوپ//ک در آین//ده منجر به بازگش//ت ثب//ات قیمت نف//ت در بازار خواهد ش//د، گفت: در توافق گذش//ته نفتی بین کش//ورهای عضو و غیرعضو اوپ//ک، تم//اس رهب//ران عالیرتبه دو کش//ور ایران و روس//یه نق//ش ویژهای داشته است.

ای//ن عض//و کابینه دول//ت همچنین از آمادگ//ی ای//ران ب//رای هم//کاری با ش//رکتهای نفتی روس//یه در صنعت نف//ت و گاز کش//ور خب//ر داد و افزود: مهمترین محور همکاری با شرکتهای نفتی روس//یه، توس//عه میدانهای نفت//ی و افزایش ضریب بازیافت است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ایران قصد دارد توس//عه ۷ میدان نفتی خود را به شرکتهای روسی واگذار کند، گفت: بر این اس//اس تاکنون تفاهمنامه انجام مطالعات توس//عه دو می//دان نفتی آبتیمور و منصوری با شرکت لوکاویل روسیه امضا شده است.

زنگنه همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه انجام مطالع//ات دو میدان نفتی آبان و پایدار غرب با زابرژ، ش//رکت نفت روس//یه تاکید کرد: تفاهمنامه دیگری هم برای انجام مطالعات توسعه میدان نفتی دهلران با تاتنفت روسیه امضا شده است.

‌پی ‌شبینی‌حضور‌رو ‌سها ‹

پ//س از این دیدار نیز وزیر نفت ایران درباره برخی گفتهه//ا در دیدار با همت//ای روس خود توضیح داد. بیژن نامدار زنگن//ه، وزیر نفت در دیدار با الکس//اندر نوآک، وزیر انرژی روس//یه گف//ت: ای//ران و روس//یه در زمینه نفت تجرب//ه س//الها هم//کاری را دارند اما بهتازگی زمینههای استراتژیک همکاری به همکاریهای س//نتی ما اضافه شده و آن، همکاری دو کش//ور در تنظیم بازار نفت است.

زنگن//ه با بی//ان اینکه نقش روس//یه در بازگردان//دن ثب//ات ب//ه ب//ازار نفت س//ازنده بود، گفت: روس//یه با همکاری قاب//ل تقدیر با اوپک توانس//ت در جهت احیای قیمتهای نفت تاثیرگذار باشد و همینطور باید از نقش سازنده این کشور در رهبری نشست اخیر کشورهای عضو اوپک و غیراوپک تقدیر کنیم.

وی ادام//ه داد: ش//رکتهای مختلف نفتی روسیه در س//طوح بسیار خوبی با ش//رکت ملی نفت ایران در توسعه میدانهای نفتی و بازیاف//ت نفت همکاریهای خ//ود را آغاز کردهاند ک//ه از آن جمله میتوان به ش//رکت نفت لوک اویل اشاره کرد که در میدانهای منصوری و آب تیموری فعال شده است.

وزی//ر نفت اف//زود: همچنین ش//رکت زارا دژ نفت در میدانهای آبان و پایدار غرب، ش//رکت تات نفت در می//دان دهلران درباره مطالعات توس//عه میدانها فعال میش//وند و نیز تفاهمنامه توس//عه میدانهایی چش//مه خوش و چنگوله با ش//رکت گازپروم روسیه امضا شدهاست. زنگنه اظهار امیدواری کرد: با توسعه همکاریهای ش//رکت ملی نفت ایران و شرکتهای روس//ی ش//اهد افزای//ش ضری//ب بازیاف//ت نفت در میدانهای گفته شده باشیم.

زنگن//ه در این گفتوگو ب//ه همکاریهای ایران و روس//یه که به آینده گازی کش//ور مربوط میش//ود اشارهای نکرد.

‌تفاهمنامه‌همکاری‌ایران‌و‌روسیه‌ ‹

پ//س از زمینهچینیهای وزیر نفت ایران و همتای روس خود، دو کش//ور برای آغ//از هفتمین همکاری، چن//د گام نزدی//ک ش//دند و کار به آنجا رس//ید که مدیران عامل مرتبط پای میز مذاکره بنش//ینند. بعد از برگزاری جلس//ات مش//ترک و بحث درباره جزئی//ات فنی تفاهمنامهها مقرر شد مطالعه ۲ میدان نفتی چشمهخوش و چنگول//ه به ش//رکت گازپ//روم نفت روسیه واگذار شود.

ش//رکت ملی نف//ت ایران و ش//رکت گازپ//روم نف//ت روس//یه تفاهمنام//ه هم//کاری امضا کردند که بر مبنای آن، مطالعه ۲ میدان نفتی چش//مهخوش و چنگوله به این ش//رکت روس//ی سپرده شد. سلبعلی کریمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نمایندگی از ش//رکت ملی نفت ایران و الکس//اندر دکوف، مدیرعامل شرکت گازپروم نفت ای//ن تفاهمنامه را امض//ا کردند. میدان نفت//ی چنگوله در اس//تان ایام در ٠٥ کیلومتری جنوب شرق شهر مهران و در فاصله ٠۱ تا ٥۱ کیلومتری خط مرزی ای//ران و ع//راق (از طرف غرب و ش//مال غرب) و در حاش//یه شمالی فروافتادگی دزفول و بین میدانهای نفتی دهلران و آذر قرار دارد. افقهای سروک باالیی و پایین//ی مخازن مورد نظر برای توس//عه این میدان هس//تند و ناحیه ق//راردادی نیز مس//احتی افزون بر ٥/۱۱ در ٥/۳۲ کیلومترمربع را شامل میشود.

س//اختمان میدان چنگوله نیز تح//ت تاثیر نواحی چینخورده و تراس//تی زاگرس بوده و به دلیل واقع ش//دن در مرز جنوبی گس//ل باال رود دارای سیستم شکستگی، گسل و پیچیدگیهای ساختمانی مختص خود است.

می//دان نفت//ی چش//مهخوش نی//ز در منطق//ه دش//تعباس اس//تان ایام در فاصله ۲٥ کیلومتری از جنوب شهرس//تان دهل//ران و ٠۷ کیلومتری غرب شهرس//تان اندیمشک واقع شده است. بهرهبرداری از این میدان از س//ال 4٥۳۱ آغاز شده و از میدانهای تح//ت مدیریت ش//رکت نفت مناط//ق مرکزی ایران بهشمار میرود.

زنگنه پیش از امضای این یادداشت تفاهم در دیدار با نواک، وزیر انرژی روس//یه اعام کرد: با امضای این تفاهمنام//ه تع//داد میدانهای//ی که مطالع//ه آن به ش//رکتهای روسی سپرده شده به ۷ میدان میرسد و به این ترتیب روسیه بیشترین سهم را در مطالعه میدانهای نفتی ایران دارد.

در ش//رایط کنونی و با توجه به نقش روس//یه در مذاک//رات اوپ//ک ب//ه نظر میرسد ایران بین شرکتهای فرانسوی مانند توتال، رویال داچ ش//ل امریکایی، برخی ش//رکتهای انگلیسی و روسها نزدیکترین شریک نفتی خود را از بین شرکتهای روسی انتخاب میکند و از این طریق سعی در حفظ روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی خود با روسیه دارد. در شرایط کنونی که صنعت نفت ایران نیاز به تقویت بیش//تری برای دسترسی به ظرفیت تولید 9/۳میلیون بشکه نفت در روز دارد، انتخاب روسیه که عاوه بر نقش جهانی در منطقه نیز نقش مهمی دارد به نظر بهتری//ن گزینه پیش روی وزیر نفت ای//ران بود. آنچه اکنون بیش از گذش//ته اهمیت دارد نتیجه ۷ همکاری مش//ترک با روسهاس//ت. عاوه بر این باید در نظر داشت که زنگنه در گفتوگویی پیش از ورود به جلس//ه با وزیر نفت روس//یه به همکاریهای جدید گازی نیز اشاره کرده بود و پیشبینی میشود ایران و روسیه بهزودی در بخش گاز نی//ز همکاریهای خود را آغاز خواهند کرد.

بیژن نامدارزنگنه: روسیه در سطوح خوبی با شرکت ملی نفت در توسعه میدانهای نفتی و بازیافت نفت همکاریهای خود را آغاز کردهاند ایران و روسیه در زمینه نفت تجربه سالها همکاری را دارند اما بهتازگی زمینههای استراتژیک همکاری به همکاریهای سنتی ما اضافه شده و آن، همکاری دو کشور در تنظیم بازار نفت است شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم نفت

روسیه تفاهمنامه همکاری امضا کردند

که بر مبنای آن، مطالعه ٢ میدان نفتی چشمهخوش و چنگوله به این شرکت روسی سپرده شد میدان نفتی چشمهخوش در منطقه دشتعباس استان ایالم و میدان نفتی چنگوله در استان ایالم در ۰۵ کیلومتری جنوب شرق شهر مهران واقع

شدهاست

بیژن ماندار زنگنه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.