خودروهای سنگین، حلقه وصل همکاریهای ایران و بالروس

در‹دیدار‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹با‹وزیر‹صنایع‹بالوس‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد تشکیل شورای همکاریهای تج//اری و اقتص//ادی میان ایران و ب//اروس بر گس//ترش همکاریها بهویژه در حوزه خودروهای س//نگین تاکی//د کرد و گفت: باتوجه به فرس//وده بودن تراکتورها و کمباین نیاز به چندین هزار کمباین و تراکتور در کشور وجود دارد.

مهن//دس محمدرض//ا نعم//تزاده، وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در دیدار ب//ا ووتال//ی ووک، وزی//ر صنایع ب//اروس برقراری ارتباط بین بانکی، تشکیل کارگروه نفتی، گس//ترش تج//ارت و هم//کاری مش//ترک در زمین//ه خودروهای س//نگین را محور گفتوگوهای خود قرار داد. نعمتزاده ضمن اشاره به اینکه روابط بانکی میان ایران و کش//ور همسایه باروس، روس//یه گسترش پیدا کرده خواستار رفع مشکات بین بانکی ایران و باروس شد و گفت: روز سهشنبه دیداری با رییس بیمههای صادراتی روسیه انجام شد که در این دیدار ۴ بانک روسی همکاری خ//ود را با بانکه//ای ایرانی آغاز کردند و بناس//ت ع//اوه بر م//راودات مالی و ارائه فاینانس تا س//قف ۰۰۱درصد از تسهیات بانکی خود را به ایران ارائه دهند.

وی اف//زود: با وجود آنکه در دوران تحریم جایگاه ای//ران در ریس//ک س//رمایهگذاری از ۴ به ۷ تنزل داشت و اکنون در جایگاه ۶ قرار داریم اما مسئوالن بانکی روسیه اذعان کردند که همچون جایگاه ۴ با ایران رفتار خواهند کرد؛ این امر نشاندهنده بهبود ش//رایط بینالمللی ایران است و امیدواریم باروس نیز روابط بانکی خود را با ایران افزایش دهد که در این مس//یر میتوانند از بانکهای روسی نیز کمک بگیرند.

‹روابط‹بانکی،‹الزمه‹گسترش‹همکاری ‹

نعمتزاده ب//ا بیان اینکه الزمه گس//ترش روابط صنعتی برقراری ارتباط بین بانکی است اظهارکرد: انج//ام م//راودات اقتص//ادی و بازرگان//ی از طریق کشورهای دیگر ریسک باالیی دارد و شیوه معقولی نیست بنابراین باید بهسرعت به اصاح این امر اقدام کنیم. نعمتزاده با استقبال از تشکیل کارگروه نفت خام گفت: ای//ران نمایندگان خود را معرفی خواهد کرد تا همکاریها سریعتر آغاز شود.

وی درب//اره زمین//ه همکاری مناس//ب در حوزه ماش//ینآالت کش//اورزی و کمبای//ن اف//زود: ایران آمادگ//ی کامل دارد تا با هم//کاری صنایع باروس ضم//ن بهرهگی//ری از دان//ش فنی آنه//ا در داخل کش//ور اقدام به تولید مش//ترک کند. درحالحاض//ر اغل//ب کمباینه//ای کش//اورزی فرسوده هس//تند و نیاز به چندین هزار دس//تگاه کمبای//ن بازار خوبی ب//رای تولی//د مش//ترک ایجاد میکند.

وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت با اشاره به مشکل تایید مدارک تحصیلی دانشجویان پزش//کی در حال تحصیل در ب//اروس نی//ز گف//ت: ب//رای حل مش//کل تایید مدارک آموزشی با وزیر مربوط رایزن//ی خواهیم کرد تا راهکاری در اینباره اندیشیده شود. از ورود روسای دانشگاههای باروس به ایران در ژانویه نیز استقبال میکنیم و امیدواریم حداقل برای دانش//جویان در حال تحصیل چارهای اندیشیده شود.

‹‹توازن‹در‹تجارت‹با‹بالروس ‹

نعمتزاده با تاکید ب//ر اینکه روابط تجاری ایران و باروس از موازنه کافی برخوردار نیست، گفت: با وجود آنکه میزان واردات از باروس اندک است اما باز هم نسبت به صادرات توازن ندارد؛ دلیل این امر نبود یک مکانیزم درست برای شناسایی نیازهاست. بر همین اس//اس با تشکیل یک شورای اقتصادی و تجاری میان ایران و باروس میتوان ضمن آشنایی با ظرفیتهای دو کشور زمینه همکاریهای تجاری و صنعتی را ارتقا بخش//ید. از س//وی ایران مجتبی خسروتاج، رییس س//ازمان توسعه تجارت مسئول رسیدگی و پیگیری این موضوع تعیین میشود.

وی با اش//اره به آمار واردات ب//اروس در صنایع مختلف و نیاز این کش//ور به محص//والت مختلف، آمادگ//ی ای//ران را ب//رای تامین نیازه//ای باروس اع//ام ک//رد و گفت: به طور مثال باروس س//االنه ۳/۱میلیارد دالر محصوالت پلیمری، ۸میلیون دالر ان//واع خودرو و قطعات، بی//ش از ۰۰۶میلیون دالر دارو، ح//دود ۰۵۳میلی//ون دالر ماهی و محصوالت آب//زی و مقدار قاب//ل توجهی تجهیزات پزش//کی، م//واد ش//وینده، موادغذایی، س//یم و کابل، مصالح ساختمانی، شیش//ه ...و واردات دارد که با توجه به ظرفیت تولید داخل، ایران آمادگی دارد بخش//ی از نیازهای باروس را تامین کند.

‹تولید‹مشترک‹دامتراک‹و‹کامیون ‹

نعمتزاده با اش//اره به بازدید خود از کارخان//ه تولید دامت//راک باروس اظهارک//رد: ای//ران ب//ه می//زان قاب//ل توجهی کامیون نیاز دارد اما براس//اس سیاستهای استراتژیک صنعتی تاکید بر تولید مش//ترک اس//ت ب//ر همین اس//اس میتوان ۰۶درصد س//اخت را در ب//اروس و ح//دود ۰۴درصد تولید را در ای//ران انج//ام داد. درحالحاضر کش//ورهای اروپای//ی اع//ام آمادگی کردهاند اما چون از گذشته با باروس در این زمینه رایزنی شده میتوان همکاری را آغاز کرد.

وی اف//زود: ظرفیت را به نح//وی تعریف خواهیم کرد تا تولید توجیه اقتصادی داشته باشد به همین دلی//ل ابتدا با ظرفیت ۰۰۱ تا ۰۵۱هزار تن تولید را آغاز میکنیم و در صورت تولید مش//ترک بهراحتی اجازه واردات به این نوع کامیونها داده نخواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همکاری ایران و باروس در س//اخت کامی//ون در تبریز نیز اف//زود: مش//کل اصل//ی در ارائه فاینانس از س//وی ب//اروس اس//ت. از آنجایی ک//ه افراد ب//رای خرید کامیون اغلب اقس//اط ۵س//اله دریافت میکنند به همین دلیل تولیدکنندگان نیاز به فاینانس ۵ ساله دارند. امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و صنایع س//نگین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این نشست با اشاره به نیاز ۵ساله ایران به ۰۵۲ دس//تگاه دامتراک و کامیون گفت: میزان نیاز ایران برای رس//یدن به ۰۵۲ دستگاه در این ۵سال نیز برنامهریزی شده و در مرحله نخست میتوانیم از مونتاژ و «س//یکیدی» آغاز کنیم تا در مراحل باالتر ب//ه تولید ۰۴ و ۰۶درصد برس//یم. در همین راستا برای مرحله نخست سرمایهگذاری ۵۲میلیون دالری و ب//رای مرحل//ه نهایی نیز س//رمایهگذاری ۵۴میلیون دالر برآورد شده است.

‹آمادگی‹برای‹ارائه‹فاینانس‹لیزینگ ‹

ووتالی ووک، وزی//ر صنایع باروس نیز در ادامه این نشست با استقبال از تشکیل شورای اقتصادی و تجاری میان ایران و باروس گفت: اگر بانکهای روس//ی روابط بانک//ی را با ایران آغاز کرده باش//ند ب//اروس از طریق ای//ن بانکها میتوان//د با ایران همکاری خود را آغاز کند. درنتیجه با ارائه فاینانس در قالب خریداری لیزینگ مش//کل کامیونها حل خواهد شد.

وزی//ر صنایع باروس با اس//تقبال از گس//ترش همکاریها میان ایران و باروس گفت: همکاریها در زمین//ه تجهی//زات پزش//کی، تولید شیش//ه ...و میتواند از طریق تولید مشترک پیگیری شود.

ووک ضم//ن دع//وت از وزی//ر صنع//ت، معدن و تجارت ایران برای ش//رکت در اجاس کمیس//یون مش//ترک در باروس افزود: هدف از س//فر به ایران تطبی//ق برنامه درباره تدوین نقش//ه راه همکاری و تعیین دورنمای همکاری ایران و باروس اس//ت.در همین راستا دیداری با وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشاورزی نیز انجام دادهایم.

وی افزود: ب//رای گس//ترش همکاریها آمادگی حض//ور در نمایش//گاههای مختلف بهوی//ژه صنایع ماش//ینآالت کشاورزی را داریم تا با توانمندیهای دو طرف آشنا شویم.

وزیر صنایع باروس با اش//اره به ۰۳۹ دانشجوی در حال تحصیل در دانش//گاه باروس افزود: وزارت بهداش//ت و درم//ان ایران م//دارک دانش//گاههای ب//اروس را مورد تایی//د قرار نمیده//د به همین دلیل درخواست رسیدگی به این مشکل را داریم و امیدواریم در سفر روسای دانشگاههای باروس در ژانویه به ایران این مشکل حل شود.

وزی/ر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیش/نهاد تش/کیل ش/ورای همکاریه/ای تجاری و اقتصادی میان ایران و بالروس بر گس/ترش همکاریها بهویژه در حوزه خودروهای س/نگین تاکید کرد و گفت: باتوجه به فرسوده بودن تراکتورها و کمباین نیاز به چندین هزار کمباین و تراکتور در کش/ور وجود دارد که در صورت تولید محصول باکیفیت از سوی بالروس میتوان با همکاری این کشور اقدام به تولید مشترک کرد.

نعمتزاده: ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری صنایع بالروس ضمن بهرهگیری از دانش فنی آنها در داخل کشور اقدام به

تولید مشترک کند

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.