محدودیتهای اقتصادی مشکل اصلی است

رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در تشریح دالیل عقب ماندگی صنعت قطعه مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

فرسودگی ماشینآالت قطعهسازان و کمبود دانش روزآمد مانع اصلی

داخلیسازی قطعات است...

در زمین//ه می//زان تامین قطعات خودروه//ای جدید اظهارنظره//ای متفاوت//ی می//ان فعاالن صنعت خودرو و قطع//ه کش//ور مطرح ش//ده و هر یک ب//ه دنبال بیان اس//تداللهای خود هس//تند. فرس//ودگی ماشینآالت قطعهس//ازان و نی//ز کمبود دانش روزآم//د در این امر از جمله دالیلی اس//ت که خودروسازان در گام نخست آن را مانع از داخلیس//ازی قطعات عنوان میکنند این در حالی اس//ت که فعاالن صنعت قطعه تاکید دارند بازوی صنعت خودرو هس//تند، بنابراین ب//رای توانمند کردن کش//ور در این عرصهها باید از ظرفیت داخل اس//تفاده کرد اما با این حال این ش//رایط این دو صنعت را به یک اش//تراکنظرمنتهینکردهاست. درادامهبرای شنیدن اظهارات رضا رضایی، رییس انجمن سازندگان قطع//ات و مجموعههای خودرو و نیز برنامههای انجمن ب//ا هدف پررنگ کردن قطعهس//ازان با وی به گفتوگو نشس//ته و برای برونرفت از چالشهای دیدگاهی نظر وی را جویا شده است.

€برنام/ €ه€انجم/ن€در€قال/ب€جدی/د€و€ب/ا€رف/ع€ € محدودی €تها€در€چه€بخ €شهایی€پررنگ€م €یشود؟€

انجمن بر اساس اساسنامه خود حرکت میکند و تنها حرکت و روند متفاوتتری خواهد داش//ت زیرا ش//رایط با گذش//ته متفاوت اس//ت. امروز پژو، فولکسواگن، رنو ...و در ح//ال ورود ب//ه بازار داخل هس//تند بنابراین باید تحولی در س//اختار قطعهسازان رخ دهد. در حال حاضر درص//دی از قطعهس//ازان ب//ه لحاظ فن//اوری و دانش، روزآمد هس//تند اما با محدودیتهایی مواجه بودهاند و تنها تعداد انگشتشماری هستند که این محدودیتها را ندارند. بنابراین نخستین شرط رفع این محدودیتها مس//ائل اقتصادی است. بنابراین با وجود فرسوده بودن ماشینآالت هنوز هم میتوان پاسخگوی داخلیسازی قطعات بود.

انجمن امیدوار به حمایت مسئوالن است اما حمایت به معنای حمایتهای مالی رایگان نیس//ت بلکه نیاز به مساعدتهایی است تا صنعتگران تسهیالتی را با مدت زمان پرداخت بیشتر دریافت کنند. در حال حاضر بخش محدودی از سختافزار قطعهسازان نیاز به روزآمد شدن دارد اما قطعهسازان داخلی دانش تولید و استانداردهای بینالمللی را دارند.

امروز کارشناس//ان و مهندس//ان فولکس واگن بسیار س//ختگیرانه بیش از ۰۵ ش//رکت را آدی//ت کردهاند و تع//داد محدودی بین ۳ تا ۴ ش//رکت موفق به پذیرش ش//دهاند. انجمن به دنبال این است از فرصتهای پیش آمده حداکثر بهره را برای قطعهسازان ببرد در این راستا برنامههایی تدوین کرده که به مرور عنوان خواهد شد.

خوش//بختانه در پس//ا تحریم امریکا مبادالت دالری را آزاد ک//رد و بخ//ش عمدهای از مش//کالت مربوط به معامالت با دالر رفع ش//د. همانگونه که ش//اهد هستید شرکتهای خودروسازی در حال ورود به ایران هستند از آن جمل//ه رنو در حال محک//م کردن جای پای خود در ایران اس//ت و میخواهد در بازار کشور ماندگار شود. این فرصتی اس//ت تا فناوری و دانش خودرو وارد کشور شود و قطعهس//ازان داخلی همکاریهای خود با تیری وانه//ای خودروس//ازان ب//زرگ جهان را آغ//از کنند و فعالیته//ای خود را پیش ببرند. به طور نمونه کارلوس تاوارس (مدیرعامل پژو) قول داده تا این فرصت را برای قطعهسازان ایرانی فراهم کند که با شرکتهای تراز اول و تیری وانهای آنها ارتباط برقرار کند.

بهطور قطع تزریق دانش فنی به نفع قطعهسازان است و هراندازه قطعهسازان داخل قطعات مورد نیاز را تولید کنند ضمن ایجاد قیمتها رقابتی، حضوری پر منفعت در بازار ایران خواهند داشت. در حال حاضر خودروسازان بس//یار عالقهمند هس//تند بخش//ی از قطعات موردنیاز خودروهای جدید در داخل تولید شود و امیدواریم این فرصت بهدس//ت آمده برای تمام قطعهس//ازان و صنعت خودرو مفید باشد از اینرو باید آن را به فال نیک گرفت زیرا نقطه عطفی در حرکت خودروسازی کشور خواهد بود و محصوالتی با قیمتهای متعادل و از نظر کیفیت نیز در سطح استانداردهای بینالمللی میتواند عرضه و رضایت مصرفکنندگان را تامین کند.

ب//رآورد میش//ود از نیمه دوم امس//ال اهداف تعیین ش//ده در صنعت قطعه و خودرو کمکم محقق شود و از نظ//ر فزونی دانش و فناوری و نیز رقابتپذیری به نقطه موردنظر برس//د. نگاه ویژه قطعهسازان بهبود فرآیند در بحث کیفیت و قیمت مطلوب عرضه قطعات خود است.

امید اس//ت زمان از دس//ت رفته س//الهای پیش را ک//ه به دلیل رکود، تحریم ...و از دس//ت دادهایم جبران ش//ود. چنین حرکتی نیازمند تالش جمعی اس//ت که قطعهساز و خودروساز با همراهی وزارتخانههای مرتبط (امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در توس//عه اقتصادی کشور کمک کنند تا ضمن جبران فرصتهای از دس//ت رفته به فناوریهای جهانی دست یابیم.

€برخی€کارشناس/ان€معتقدن/د€تولید€و€تامین€ € قطعات€خودروهای€جدید€با€ماشی €نآالت€فرسوده€€ فعلی€امکانپذیر€نیست€آیا€اینگونه€است؟

ای//ن اظهارات به صورت کامل صحیح نیس//ت و باید از کس//انی که این ادعا را دارند پرس//ید آیا از کارخانهای قطعهس//از بازدی//د داش//تهاند، مهارته//ای انس//انی، مدیریتهای منابع انس//انی و مالی و نیز مشارکتهای بینالمللی آنه//ا را آدیت کردهاند؟ حداقل باید از ۵۱ تا ۰۲درص//د از کارخانههای فع//ال در این صنعت بازدید داش//ت و س//پس نتیجهگیری کرد. فعاالن این صنعت منکر نیستند که به لحاظ سختافزاری فرسوده هستند اما با همین ماشینآالت ۳ دهه گذشته در حال فعالیت و تولید قطعه هستند.

€آیا€فرس/ودگی€ماشی €نآالت€و€دستگا €هها€روی€ € کیفیت€کاالها€تاثیر€منفی€م €یگذارد؟

قطعهس//ازان ب//ا روزآمد کردن دانش فن//ی در زمان مناس//ب این مس//ئله را جبران کردهاند. اگر مس//ئوالن کم//ک کنند و سلس//له محدودیتهای//ی از بین برود، مش//کالتی از این دس//ت نیز رفع میشود زیرا در زمان تحریم قادر به خریداری آنها نبودیم. البته امروز مسئله تحریم تا ۰۸درصد برطرف شده است.

مسئله دیگر محدودیت قطعهسازان در واردات برخی م//واد اولیه مورد نیاز مانند فوالدهای آلیاژی بود که در کش//ور تولید نمیش//د و بانکها و در نتیجه معامالت، قف//ل بودند. این محدودیتها یک//ی پس از دیگری در حال رفع ش//دن هستند و با اعتبار دادن به قطعهسازان بخش//ی از مسئله سختافزاری نیز برطرف میشود و با روزآمد شدن، قطعات باکیفیت مطابق با استانداردهای بینالمللی تولید میش//ود، البته در طول این س//الها قطعهسازان واقعی قطعات بیکیفیت تولید نمیکردند. امروز به جرات میگوییم که ۰۴درصد ساخت داخل در ابتدای امر به راحتی با همین ماش//ینآالت امکانپذیر و دس//تیافتنی اس//ت. بنابراین مش//کل قطعهس//ازان محدودیته//ای اقتص//ادی اس//ت و ای//ن مش//کل را مسئوالن باید از طریق اعتبارهای ویژه ساماندهی کنند و در بازپرداخ//ت وامه//ا زمان بیش//تری در اختیار آنها قرار دهند.

€فکر€م €یکنید€داخل €یسازی€قطعات€خودروهای€ € جدید€از€چه€زمان€به€طور€جدی€آغاز€شود؟

قطع//ات ۳ م//دل خودرویی از ش//رکتهای رنو و پژو که قرار اس//ت در ایران س//اخته ش//ود امروز به وس//یله تیری وانهای آنها طراحی و س//اخته ش//ده در نتیجه تمام امکانات مهندسی فراهم است و تنها باید مسئوالن کم//ک کنن//د ت//ا در کوتاهمدتترین زم//ان در اختیار قطعهس//ازان ایرانی قرار گیرد، تا به این ترتیب س//اخت قالب آغاز و خطهای تولید تجهیز شود.

این امر زمانبر اس//ت اما اینکه قراردادی نهایی ش//ده باش//د و طرف ایرانی ش//روع به ساخت کرده باشد هنوز اتفاق نیفتاده اس//ت. این فرآیند سال آینده آغاز خواهد ش//د اما بیشک قطعهسازان کشور دارای توانایی باالیی بوده و در این امر ظرفیت الزم را در اختیار دارند.

€در€بی/ن€این€خودروها€پ/ژو€۸۰۰۲€جدیدترین€ € خ/ودرو€نس/بت€ب/ه€دیگ/ر€مد €لهاس/ت€ام/ا€اگر€ داخل €یس/ازی€قطعات€یک€سال€دیگر€باشد€ب €هطور€ قط/ع€این€خودرو€دیگر€خودروی€روز€دنیا€نخواهد€ بود€و€فرصت€قطع €هس/ازان€از€دس/ت€م €یرود.€نظر€ شما€در€ای €نباره€چیست؟

ساخت قطعات حدود یک سال دیگر آغاز میشود. قرار نیس//ت برای ساخت قطعات این مدل همچون پژو ۵۰۴ از مهندس//ی معکوس استفاده کنیم چرا که قطعات این ۳خودرو طراحی و قالبس//ازی ش//ده و فرآیند مشخص اس//ت و تنها باید تاکید ش//ود تا این دانش مهندسی در اختیار قطعهسازان ایرانی قرار گیرد در نتیجه صددرصد قطعات تولید شده با کیفیت خواهد بود. همچنین برخی قطعهسازانازنظراقتصادیضعیفهستندکهبرایساخت قالبها باید تامین اقتصادی انجام شود.معتقدم میتوان بس//یار بیش//تر از ۰۴درصد کار را آغاز کرد همانطور که امروز ال ۰۹ در بازار تا حدود ۰۷درصد داخلیسازی شده است.

€از€نظر€ش/ما€قطع €هس/ازان€چگون/ه€م €یتوانند€ € اعتم/اد€خودروس/ازان€را€برای€تامی/ن€قطعات€با€ درصد€باالتر€جلب€کنند؟

تاکید قطعهسازان توانمندی بیشتر فعاالن این صنعت اس//ت زیرا آزمونهای بزرگی را پشت سر گذاشتهاند. از س//ال ۰۹ به بعد ضربههای محیط//ی زیادی به صنعت قطعه کش//ور وارد ش//د که عب//ور قطعهس//ازان از آنها نش//اندهنده توانایی فعاالن این حوزه اس//ت. بهرههای بانکی ۰۳درصد، مالیات ارزشافزوده، مش//کالت بیمه و گمرک، نیروی کار و نابس//امانی اقتصادی مش//کالت بس//یاری را ب//رای صنعت از جمله ب//رای صنعت قطعه رق//م زد، از ای//نرو بهرهوری در صنع//ت کاهش یافت. تمام فعاالن قطعهس//از با وجود این مش//کالت به خوبی کار کردن//د و در ۲س//ال اخی//ر کار را پی//ش بردند زیرا قطعهسازان به دنبال تحویل قطعات بیکیفیت نبودند. اما باید توجه داشته باشیم کیفیت محصوالت با یکدیگر تفاوت دارد و بهطور قطع قطعهای که زیمنس در آلمان تولی//د میکن//د با قطعهای که در چی//ن تولید میکند یکس//ان نیس//ت. همچنین قرار نیست تمام قطعات در داخل تولید شود، روند در صنعت دنیا نیز اینگونه است ک//ه برخ//ی قطعات در داخل تولی//د و برخی دیگر وارد میشود.

خوش//بختانه در روزه//ای اخی//ر نارضایتی نس//بت ب//ه کیفیت قطع//ات تولید داخل بس//یار کاهش یافته و در آین//دهای نزدی//ک ب//ا روزآمد ش//دن دانش فنی و همکاریه//ای مش//ارکتی با همتای//ان خارجی درصد رضایتمندی به طور قطع افزایش مییابد.

از سال ۰۹ به بعد ضربههای محیطی زیادی به صنعت قطعه کشور وارد شد که عبور قطعهسازان از آنها نشاندهنده توانایی فعاالن این حوزه است. بهرههای

بانکی ۰۳درصد، مالیات ارزشافزوده، مشکالت بیمه و گمرک، نیروی کار و نابسامانی

اقتصادی مشکالت بسیاری را برای صنعت

از جمله برای صنعت قطعه رقم زد، از اینرو بهرهوری در صنعت

کاهش یافت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.