مقاومت چینی برای سرمایهگذاری شکست

گفتوگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن سرمایهگذاری ایران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

چینیه//ا در دوران تحریم همواره با عرضه کاال و خدمات فنی و مهندسی به سلطان بازار و اقتصاد ایران بدل شدند...

چینیه//ا در دوران تحریم هم//واره ب//ا عرض//ه کاال و خدمات فنی و مهندس//ی به س//لطان بازار و اقتصاد ایران ب//دل ش//دند که با اج//رای توافق برجام و کم ش//دن اثر تحریمه//ا همچن//ان بهدنبال جایگاه فروش//ندگی خود بودند، هرچند دپو شدن حجم زیادی از درآمدهای نفتی ایران در این کشور ادامه این رفتار آنها را بعد از تحریمها توجیه میکرد. با این حال رییس انجمن س//رمایهگذاری ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضمن اعالم اینکه از ابتدای سال تاکنون مجوزهایی با ارزش7 میلیارد دالر برای س//رمایهگذاران خارجی ثبت ش//ده گفت: مقاومت چینیها شکس//ت و درخواست خود برای سرمایهگذاری در 2 پ//روژه معدن//ی ایران را ثبت کردهاند گرچه پیش از این بیشتر به دنبال عرضه محصول بودند. سرمایهگذاری فرآیندی اس//ت که تا زمانی که ش//اخصها در هر مرحله فراهم نش//ود سرمایهگذار وارد عمل نمیشود. در دنیای اقتصاد همواره این اعتقاد وجود دارد که پول ترس//وترین بخش در ابزارهای اقتصادی است و همواره سرمایهگذاران به دنبال ورود به مناطق و پروژههای کم ریسکتر هستند که متناسب با فعالیت آنها این ریسک متغیر خواهد بود. در چنین شرایطی آنها همه شاخصها را در کنار مزایای هر پروژه و ریس//ک قرار میدهند و در بین چند فعالیت یکی را انتخاب میکنند. هرچند برخی از سرمایهگذاران ورود به پروژههای پرریسک را به دلیل سود بیشتری که دارند میپسندند.

جایگاه ایران در بین کش/ورهای منطقه از نظر € شاخصهای سرمایهگذاری کجاست؟

در چند س//ال اخیر رش//د اقتصادی بیش//تر کشورها کاه//ش یافت//ه ک//ه در دامنه ی//ک تا 2 درص//دی قرار گرفته و این ش//اخص سرمایهگذاران را به سمت ارزیابی فاکتورهای دیگر س//وق داده اس//ت. در این ش//رایطی ما ح//رف زی//ادی برای گفت//ن داریم زی//را معتقدیم ایران بهعنوان کش//وری که از نظر ذخایر نفت و گاز جزو چند کشور نخست جهان است میتواند میزبان مناسبی برای اجرای پروژههای انرژیبر همچون فوالد و سیمان باشد. همچنین از نظر شاخصهای دیگر ثبات قیمت و امنیت اقتصادی – سیاسی اگر بخواهیم منطقه را ارزیابی کنیم میبینی//م ک//ه ای//ران در جایگاه مناس//بتری قرار دارد چراکه در مقایسه با کشورهای جنوب خلیجفارس ایران دسترس//ی بیشتری به مواد اولیه، منابع معدنی و نیروی انسانی متخصص ...و دارد. گزینه بعدی در انتخاب محل سرمایهگذاری دسترسی به بازار است و تولیدکنندههای بینالمللی همواره ارزیابی میکنند که این محصول با چه قیمت//ی در اختیار چه جمعیتی قرار خواهد گرفت. ایران در منطقه به جمعیتی ۰۰۴میلیون نفره در شعاع 2هزار کیلومتری دسترسی دارد و سرمایهگذاران در چشمانداز بلندم//دت آن را لحاظ میکنند که با در اختیار داش//تن چنین بازاری میتوانند محصول خود را در آینده توسعه دهن//د. بنابراین ای//ران در این ش//اخص میتواند امتیاز باالتری از همسایگان خود داشته باشد.

ایران در منطقه نس/بت به همسایگان خود از € مزیتهای بیشتری در زمینه منابع طبیعی، نیروی انسانی ...و برخوردار است. با این حال همچنان در تولی/د و صادرات کااله/ای صنعتی از ترکیه عقب است. دلیل این امر چیست؟

به منظور مقایسه مزیت کشورها برای سرمایهگذاری باید ش//اخص زمان را در نظر گرفت برای نمونه در دوره جن//گ ای//ران به دلیل فضای حاکم ب//ر اقتصاد و امنیت کش//ور نتوانست س//رمایهگذار زیادی جذب کند و بعد از آن نی//ز درگیر تحریمها ش//د و این موضوع همچنان مح//دود مان//د اما کش//وری مانند ترکی//ه در دهههای اخیر توانس//ت به مقصد گردش//گران دنیا تبدیل ش//ود و از ط//رف دیگ//ر اقتصاد خود را با هم//کاری اروپاییها بازس//ازی ک//رد که بعد از آن ب//ه بزرگترین مرکز جذب س//رمایهگذار خارجی در منطقه تبدیل ش//د. به گونهای ک//ه در برخی س//الها ۰۳ تا ۰۴ میلیارد دالر س//رمایه ج//ذب میک//رد و همین عامل کمک ک//رد تا امروز این کشور ساالنه ۰۶۱میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باش//د این در حالی است که ایران با وجود صادرات نفت و گاز تنها توانس//ته بین ۰۶ تا ۰7میلیارد دالر صادرات داش//ته باش//د که از ترکیه بس//یار عقبتر است و شاید بت//وان گف//ت تالش ترکیه برای پیوس//تن ب//ه اتحادیه اروپا و نزدیک کردن ش//اخصهای کس//ب و کار خود به کش//ورهای اروپایی این بستر را فراهم کرده است. برای نمون//ه امروز س//رمایهگذاران خارجی میتوانند یک روز در کش//ور ترکیه ش//رکت ثبت کنند ام//ا در ایران برای هموطنان ش//رایط به این س//ادگی نیس//ت و ثبت یک صورتجلس//ه مجمع عمومی ش//رکتها بیش از یک ماه طول میکش//د زیرا انتظارات و اجرای دستورالعملهای جدید محدودیتهایی را به وجود آورده که پیش از این نبود. برای نمونه اجرای قانون پولش//ویی که در مجلس نیز مصوب شده و باید به اقتصاد کمککند به دلیل اینکه ضرورت شناسایی همه اعضا را بیشتر کرده در زمان ثبت یک شرکت سهامی عام که ۴هزار نفر سهامدار دارد باعث شده که ثبت این شرکت ۴ماه زمان ببرد.

در ح/ال حاض/ر آی/ا تحریمه/ا هن/وز ب/رای € س/رمایهگذاران خارج/ی محدودی/ت ب/ه ش/مار میآید؟

بانکهای ایران بهدلیل اینکه س//الها از ش//بکههای بینالملل//ی دور بودهاند و مق//ررات بینالمللی همچون «امایتیاف» را که بانکهای کش//ورهای دیگر بیش از ۰۱سال اجرا کردهاند بعد از رفتن به شورای امنیت ملی چند ماه است که دستورالعمل آن را آماده کردهاند هنوز در همکاریه//ای بینالمللی محدودیت ایجاد میکنند که به موضوع تحریمها مربوط نمیش//ود چراکه تدوین دس//تورالعمل ب//ه معنای اج//رای آن نیس//ت بلکه باید ابزاره//ای الزم ب//ه وجود آید چراکه ام//روزه در مذاکره ب//ا بانکهای خارجی م//ا اعالم میکنیم ک//ه تحریمها برط//رف ش//ده و آنها نی//ز در جواب تایی//د میکنند و میگویند ش//ما باید قوانی//ن بینالمللی بانکی را رعایت کنید. برای نمونه کفایت سرمایه بانکهای ایران کاهش یافته و یک روزه نمیتوانند س//رمایه خود را ارتقا دهند. درواق//ع تصمیم//ات مربوط به س//رمایه در قوانین بازل انج//ام میش//ود که هماکنون اج//رای آن در «بازل دو» ق//رار دارد. از ابتدای س//ال جدید میالدی «بازل س//ه» اجرا میش//ود که س//ختترین قوانین امنیتی را به اجرا درمیآورد تا پول مردم از بین نرود برای نمونه در «بازل دو» قوانین س//رمایهگذاری بانکها ارزیابی نمیشود اما در «بازل سه» بانکهایی که وارد پروژههای ساختوساز ی//ا پروژهه//ای معدنی ...و ش//دهاند ب//ا محدودیتهای بینالملل//ی مواجه خواهند ش//د و ارزش آن پروژهها را از س//رمایه بانکی کم میکنند. این در حالی اس//ت که بانکهای ایران هنوز نتوانس//تهاند کفایت سرمایه «بازل دو» که ۸ درصد نسبت داراییها به بدهی است را کسب کنند، پس چگونه میتوانند نسبت ۵/۳۱درصدی «بازل سه» را بهدست آورند؟ این شرایط از زمانی سختتر شد که بانکهای اروپایی و امریکایی در آستانه ورشکستگی بودن//د و بانکها باید نهتنها س//پردههای مردم را حفظ کنند بلکه باید بتوانند سود آنها را نیز بپردازند.

در س/ال 95 تاکن/ون چ/ه میزان مج/وز برای € س/رمایهگذاران خارجی صادر و بیشتر از سوی چه کشورهایی درخواست شده است؟

از ابت//دای س//ال ۵۹ تاکنون ب//ه ارزش 7میلیارد دالر مج//وز ب//رای س//رمایهگذاران خارجی صادر ش//ده که نمیتوان گفت چه میزان از این س//رمایه اجرایی ش//ده یا خواهد ش//د. با این وجود در مقایس//ه با س//ال ۴۹ که ۳میلی//ارد دالر مجوز صادر و تنه//ا 2/2میلیارد دالر آن محقق شده میتواند رقم قابل توجهتری باشد زیرا بهطور قطع میتوان گفت ۰۵درصد از حجم این سرمایه نهایی خواهد ش//د. هرچن//د این آمار در براب//ر ظرفیت جذب س//رمایه ایران که باید بیش از ۰۵میلیارد دالر در س//ال باشد محدود است. در پروژههای مجوز داده شده امسال یک ش//رکت اسپانیایی اعالم آمادگی کرده تا در بجنورد ایران با سرمایه 2میلیارد دالری مشتقات نفتی تولید کند. بیش//تر این پروژهها در زمینه تولید صنایع ساختمانی و غذای//ی اس//ت که اگ//ر ج//ذب س//رمایه در پروژههای پتروش//یمی داش//ته باش//یم بهدلیل اینکه هر پروژهای س//رمایهای نزدیک به ۰۱میلیارد دالر نیاز دارد میتواند ب//ه آمار جذب س//رمایههای ایران کمک کند. امس//ال آلمانیها بیشترین درخواست سرمایهگذاری در ایران را داشتهاند که بهدنبال ساخت ۰۱ نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف ایران هس//تند. این پروژهها برای آلمانیها یک مزیت اس//ت زیرا این کش//ور در کنار فرانسه و کانادا دارای امتیاز تولید انحصاری پنلهای خورشیدی است. اما از آنجایی که چینیها همچنان دوس//ت داش//تند در ایران فروش//نده باشند ابتدا س//رمایهگذاری نکردند اما بعد از اینکه ش//رکتهای اروپایی اش//تیاق زیادی برای هم//کاری با ایران نش//ان دادند آنها نی//ز اعالم آمادگی کردن//د ب//ه طوری که امس//ال دو ش//رکت چینی برای س//رمایهگذاری در دو پ//روژه معدنی اعالم درخواس//ت دادهاند. هرچند نس//بت به اروپاییها سرمایه کمتری به ایران آوردهاند با این حال در زمان تحریمها این کشورها بیش//ترین فاینانس را به ایران ارائه کردند. در سفر اخیر وزیرامورخارجه به ۳کش//ور هن//د، ژاپن و چین پروتکل ۵۱ میلیارد الر فاینانس امضا ش//ده که این ظرفیت باید از س//وی بخش خصوصی در س//الهای آینده اس//تفاده ش//ود ام//ا از آنجایی که بانک مرک//زی ضمانتنامه برای بخ//ش خصوصی صادر نمیکند اج//رای آن امکانپذیر نیست. همانگونه که تحقق فاینانس ۰۵میلیارد دالری الیحه بودجه ۶۹ نیز با همین محدودیت مواجه اس//ت و درحالحاضر بخش خصوصی بهدنبال اجرای این راهکار است که بانک مرکزی موافقت کند بانکهای خصوصی ایران برای اجرای فاینانسهای خارجی وارد عمل شوند. تاکنون بانک مرکزی با این استدالل که بدهیها و منابع خارجی به عهده دولت اس//ت ص//دور ضمانتنامه را تنها برای شرکتهای دولتی انجام میدهد.

آیا در مجوزهای سرمایهگذاری خارجی اجرای € پروژههای خدماتی نیز وجود دارد؟

در زمینه خدمات دو شرکت اسنپ (خدمات تاکسیاصل ش//رکت اس//نپ آلمان//ی اس//ت) و کریم(خدمات تاکس//ی) ک//ه هر دو لبنانی هس//تند مجوز صادر ش//ده اس//ت. برای نخستین بار یک شرکت اماراتی به نام «رز» با س//رمایه ۰۰۱میلیون یورویی به دنب//ال ارائه خدمات اینترنتی در ایران اس//ت که بیشتر در زمینه حملونقل، رستورانداری و گردشگری فعالیت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.