راهاندازی پنجمین سایتسایپا در الجزایر تا پایان امسال

معاون سایپا همزمان با اعالم صادرات یک میلیارد دالری خبر داد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

هرچن//د که در س//الهای گذش//ته و ب//ه دلیل مش//کالت ایجاد شده در بازارهای هدف صادراتی، خودروس//ازان ش//اهد کاه//ش ص//ادرات و تحقق نیافتن اهداف پیشبینی ش//ده خود بودهاند اما با این حال ب//ه دنبال افزای//ش بازارهای هدف خود بوده و س//عی دارند با جایگزین کردن کش//ورهای جدید، کاس//تیهای به وج//ود آمده در این بخش را جبران کنند. بر این اس//اس در کنار سایتهای فعال تولید خودرو در کشورهایی همچون سوریه، عراق، س//ودان و ونزوئال که با سرمایهگذاری طرف خارجی راهاندازی ش//ده، پایان سال ۵۹ پنجمین س//ایت سایپا نیز در کش//ور الجزایر افتتاح خواهد شد و به بهرهبرداری خواهد رسید.

بهطور قطع صادرات خودرو مس//یر ویژه خود را دارد و نیازمند این است تا خودروساز از زمان عقد ق//رارداد، ورود، فروش و خدمات پس از فروش در بازار حضور داش//ته باشد و کاالی خود را تضمین کند.

در همین حال محس//ن ج//وان، معاون صادرات گروه خودروسازی س//ایپا که در مراسم هشتمین س//الروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده اس//تان تهران که خودروسازی سایپا بهعنوان صادرکننده برتر خودرو و قطعات انتخاب شد، سخن میگفت، با اشاره به ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان از طریق اجرایی کردن آیین نامه صادرات خودرو، خدمات، قطع//ات و مجموعهها اظهارکرد: تاکنون بیش از ۰۲۲ هزار دستگاه از انواع محصوالت گروه سایپا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۰۰۲میلیون دالر به بازارهای هدف ش//رکت سایپا در ۴ منطقه خاورمیانه، افریقا، کشورهای سیایاس و امریکای التین صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار صادرات محصوالت این گروه خودروس//از گفت: در سال ۱۹۳۱ موفق ش//دیم ۲۱ درصد از تولی//دات محصوالت خود را ب//ه بازارهای خارجی صادر کنیم اما امروز به دلیل ش//رایطی که بازارهای صادراتی ایران با آن مواجه هس//تند این رقم به ح//دود ۴درصد رس//یده که معضالت موجود در بازار خودرو نه تنها گریبانگیر ایران شده بلکه گریبان بیشتر خودروسازان جهان را گرفته است.

وی گف//ت: از س//ال ۲۹۳۱ و با ش//دت گرفتن تحریمها علیه ایران و بهویژه صنعت خودروسازی، گشایش بازارهای جدید برای صنعت خودرو ایران با چالشه//ای جدی روبهرو بوده ک//ه میتوان به نبود امکان نقل و انتقال ارز و گش//ایش الس//ی، نب//ود ارتباط بی//ن بانکهای ایران//ی و بانکهای خارج//ی و نبود امکان جذب اعتبارات و همچنین پذی//رش نش//دن کاالهای با مب//دأ ایران اش//اره کرد.

ب//ه گ//زارش س//ایپا نی//وز، معاون ص//ادرات و ام//ور بینالمل//ل گ//روه خودروس//ازی س//ایپا افزود: با بهبود ش//رایط بینالملل//ی پ//س از برجام تالشهای انجام ش//ده برای گشایش بازارهای جدید در چند سال گذشته بهوی//ژه از نیم//ه دوم س//الجاری تا حدودی به بار نشس//ته و امید میرود که از سال ۶۹۳۱ نتایج آن را در رشد می//زان صادرات گروه س//ایپا ش//اهد باش//یم. اگرچه الزم به یادآوری است که گش//ایش یک بازار صادراتی امری بسیار زمانبر است زیرا خودرو کاالیی ب//ا کاملتری//ن زنجیره ارزش اس//ت و پ//س از فروش هر دس//تگاه خودرو حداق//ل تا ۰۱س//ال مس//ائل تامین قطع//ات و خدم//ات آن باید مدیریت شود.

ج//وان تصریح ک//رد: بزرگترین ب//ازار صادراتی گروه س//ایپا در حال حاضر کش//ور عراق است که محصوالت سایپا از سال ۷۸۳۱ بهطور گسترده در آن بازار عرضه ش//ده و از سال ۹۸۳۱ رتبه نخست فروش را در اختیار دارد.

معاون صادرات سایپا خاطرنشان کرد: در برخی از کشورها نیز به دلیل شرایط ویژه آنها صادرات با افت و خیزهایی همراه بوده است که مصر، سودان و ونزوئال از آن جملهاند.

گروه خودروس//ازی س//ایپا در راس//تای توسعه بازاره//ای صادراتی خود تاکنون توانس//ته اس//ت ۴س//ایت در کش//ورهای س//وریه، عراق، سودان و ونزوئال با س//رمایهگذاری طرف خارجی راهاندازی کند و درصدد اس//ت تا پایان س//ال ۵۹ پنجمین س//ایت خود را در کش//ور الجزایر افتتاح کند و به بهرهبرداری برس//اند. در ضمن به تازگی نخستین و مجهزترین مرک//ز و نمایندگی انحصاری عرضه محصوالت گروه خودروس//ازی س//ایپا در منطقه جبیل در ش//مال شهر بیروت لبنان راهاندازی شد و فعالیتهای خ//ود را برای فروش و خدمات پس از فروش آغاز کرد.

ج//وان در تش//ریح وضعی//ت بازار جهان//ی خ//ودرو نیز گفت: در س//ال ۵۱۰۲م رون//د ف//روش خ//ودرو در دنیا تنها ۶/۰درصد رش//د داش//ت که عم//ده آن متعلق به بازار کش//ورهای توسعه یافته و اروپایی بود و بازارهای کشورهای نفتی و در حال توسعه که بخش عمدهای از بازار ایران را تشکیل میدهند به دلیل مسائلی مانند جنگ و امنیت داخلی، نداشتن ثبات سیاسی و انقالبه//ای مردم//ی مختل ش//ده است.

ج//وان گف//ت: در تمام//ی بازاره//ا موض//وع خدم//ات پ//س از ف//روش بهعنوان یکی از نقاط قوت محصوالت س//ایپا مورد تاکید است که نهتنها بر ش//بکه فروش، بلکه بر ایجاد و توسعه ش//بکه خدمات پس از فروش متناسب با افزایش حجم خودروها نظارت میشود.

مع//اون ص//ادرات و امور بینالملل گروه س//ایپا همچنی//ن درباره ص//ادرات خودروهای س//اخت داخل یا مش//ترک با برخی نش//انها و ش//رکتها و کش//ورهای خارج//ی گف//ت: درب//اره ص//ادرات نش//انهای خارجی که در ایران تولید میش//وند بخش//ی از آنه//ا چین//ی و بخش//ی فرانس//وی هستند.

در زمینه خودروهای چین//ی مقدمات صادرات آنها فراهم ش//ده و محمولههای اولیه به بازارهای عراق، لبنان و آذربایجان ارسال شده است.

وی درباره همکاری دولت با ش//رکت سایپا برای تس//هیل در صادرات خودرو ب//ه بازارهای خارجی اظهارک//رد: امیدواری//م دول//ت با الگوب//رداری از کش//ورهای موفق، از تالش خودروس//ازان به ویژه گروه سایپا در مس//یر صادرات خودرو به بازارهای مختلف منطقهای و جهانی حمایت کند.

ای//ن اظه//ارات در حال//ی مطرح میش//ود که صادرات خودرو در حدود ۰۱س//ال گذشته با فراز و نش//یبهایی همراه بوده و در ۲ س//ال اخیر بنا ب//ه دالیل//ی که برخ//ی از آنها خ//ارج از اراده این شرکتها بوده، برنامهریزی صادراتی خودروسازان محقق نشده است.

برخی کارشناس//ان، نبود مزیت نسبی در تولید را دلیل اصلی س//وق دادن خودروسازان به سمت بازاره//ای صادراتی عنوان میکنند به این معنا که کش//ورهایی برای اهداف صادرات//ی در نظر گرفته میش//وند که نقطه اش//تراک سیاس//ی ب//ا ایران داش//ته باشند، بر این اس//اس خودروهای تولیدی بای//د بتوانن//د با ه//دف س//هم در بازارهای هدف مولفهه//ای الزم بهمنظور کس//ب مزیت رقابتی را به دس//ت آورند اما مش//کل بزرگ در این مسیر، نبود بهرهوری در صنعت خودرو است که منجر به افزایش هزینهه//ا و دور ماندن از بازارهای رقابتی ش//ده، عاملی که ب//ر صادرات نی//ز تاثیرگذار بوده است.

براس//اس ای//ن گ//زارش، در جری//ان برگزاری هش//تمین س//الروز تجلی//ل از صادرکنن//دگان برگزیده اس//تان تهران، عالوه بر انتخاب ش//رکت س//ایپا بهعنوان صادرکننده نمونه اس//تان تهران، ش//رکت س//ایپا یدک نیز به دلیل حضور گسترده در بازاره//ای صادراتی و ارائه خدمات مناس//ب به محصوالت س//ایپا در ای//ن بازاره//ا در کنار توجه جدی به مباحث عرضه قطعات با کیفیت، به عنوان صادرکننده برتر قطعات اس//تان ته//ران برگزیده شد.

محسن جوان تاکنون بیش از ۰۲۲ هزار دستگاه از انواع محصوالت گروه سایپا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۰۰۲میلیون دالر به خاورمیانه، افریقا، کشورهای سیایاس و امریکای التین صادر شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.