تقویت مشاغل خانگی در توسعه خوشه کفش اصفهان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ای//ران مقام یازده//م تولید کفش در دنی//ا را دارد. صنعت تولید کفش ایران در استانهای تبریز، تهران، مش//هد، قم و اصفهان رونق داشته و مورد توجه واقع شده است. شهر اصفهان در دهه 50 در مقام نخست تولید کفش در کشور قرار داشته است اما پس از پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی بیتوجهی به این صنعت موجب رکود شدید بازار و خروج فعاالن از این کس//بوکار شده است. هماکنون اصفه//ان با تولید کفشه//ای مردانه با چرم مصنوعی و با قیمت مناس//ب، در مقام پنجم تولید در کشور قرار دارد.

‹فعالیت‹بانوان‹در‹تولید‹رویه‹ ‹ کفش‹

شهر اصفهان از دیر باز یکی از مراکز تولید کف//ش و صندل در کش//ور بوده و اس//تادان و صنعتگ//ران این خطه در طراح//ی و تولیدکفش چرمی س//رآمد بودهان//د اما در حال حاضر بس//یاری از تولیدکنندگان به سمت تولید کفش با چرم مصنوعی نیز گرایش یافتهاند.

تولید ساالنه بیش از 21میلیون جفت انواع صندل و کفشهای مردانه و زنانه از چرم طبیع//ی و مصنوعی از مهمترین ظرفیتهای صنعتی اصفهان است که قابلیت افزایش تا 71میلیون جفت در سال را با قیمت و کیفیت مناسب دارد.

احیای ش//رکت تعاونی کفاشان اصفهان پس از 20 س//ال نبود فعالیت و تکمیل نش//دن اقدامات قانونی ب//رای انتخاب اعض//ای هیاتمدیره جدی//د با هدف تش//کیل ش//بکه تامین مواد اولیه و ش//بکه توزیع و فروش محص//والت کفش اصفهان مهمترین هدف در تشکیل خوشه صنعتی کفش اصفهان بود. اکنون پریچهر سلطانی، مشاور امور بانوان سازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در حاش//یه برگ//زاری چهارمین جلس//ه ش//ورای راهبری خوش//ه کفش اصفه//ان از نقش بانوان در فرآیند تولید روی//ه کفش بهوی//ژه در قالب مش//اغل خانگی مطلع شد.

س//لطانی با قدردان//ی از فعالیتهای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفه//ان در س//اماندهی خوش//ههای کس//بوکار بهویژه خوش//ه کفش گفت: برای معرفی هرچه بیشتر صنعت کفش اصفهان به مس//ئوالن کشور، بهتر است فضای مناس//بی برای انع//کاس اخبار و مش//کالت صنع//ت کفش اصفه//ان در رس//انهها اختصاص داده ش//ود. مش//اور ام//ور بانوان س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران اف//زود: این موضوع میتواند نقش مهمی در تقویت اطالعرس//انی و ارتقای جایگاه اجتماعی فعاالن صنع//ت کفش اصفهان داش//ته باش//د. س//لطانی همچنین با اش//اره به حضور بانوان کارآفرین در ش//هرکهای صنعتی اظهار کرد: حضور زنان کارآفرین در ش//هرکهای صنعتی کش//ور باعث افتخار است و امیدواریم با حضور زنان توانمند در این ش//هرکها شاهد رونق هر چه بیشتر تولید و صادرات باش//یم. معرفی این بانوان کارآفرین به جامعه، باعث انگیزه فعالیت و پویایی بیشتر خواهد شد.

مش//اور ام//ور بان//وان س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران ادام//ه داد: در اینباره اندکی تعلل شده اس//ت، این در حالی است که زنان کارآفرین ایران در بیشتر عرصههای کارآفرینی حضور دارند ولی به جامعه معرفی نشدهاند و در معرفی آنها هم گاه کلیشهای برخورد شده است. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید عزم جدی برای توسعه کارآفرینی از س//وی بانوان و حمای//ت از آنان در ح//وزه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی وجود دارد و البته نیاز به هم//کاری و حمایتهای قانون//ی و جدی بانکها وجود دارد. ‹‹‹برخورد‹با‹قاچاق

همچنین محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان در چهارمین جلسه شورای راهبری خوشه کف//ش اصفهان با اش//اره به مش//کالت بخشه//ای تولی//دی و صنعتی اس//تان گفت: نحوه حمای//ت دولت از حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای خرد، قاچاق کاال و مالی//ات ارزشاف//زوده ک//ه نقش بس//زایی در افزای//ش قیمت تمامش//ده بخشه//ای تولی//دی دارد، از مهمترین چالشه//ای موجود در صنعت کش//ور اس//ت که باید ب//ه منظور دس//تیابی به اهداف چش//مانداز 02س//اله کش//ور، با جدیت پیگیری و مرتفع ش//ود. بگی در ادام//ه با مدی//ران واحده//ای تولیدی و رییس اتحادیه کفش اصفهان به منظور رفع مش//کالت ای//ن بخش ب//ه بحث و تب//ادل نظر پرداخت و مقرر ش//د موارد عنوان شده در قالب گزارشی از مشکالت صنعت کفش اصفهان، از س//وی عامل توسعه خوشه کفش به شرکت شهرکهای صنعتی استان ارائه شود. ‹‹‹خروج‹عامل‹توسعه‹از‹خوشه

در ادامه این جلسه، سیدمقداد سیدمحمدی، عامل توس//عه خوش//ه کفش اصفهان نیز با ارائه گزارشی از روند پیش//رفت برنامههای توسعهای اجرا شده در این خوشه از ابتدای شکلگیری تا پایان سال دوم به بیان ش//رح فعالی//ت، نتایج و دس//تاوردهای حاصل از این خوشه و همچنین ارائه برنامههای پیشبینی شده در شورای هماهنگی برای توسعه خوشه در سال سوم و شرایط خروج عامل توسعه از خوشه پرداخت.

در ادامه، اکبر زاهدی، رییس اتحادیه کفش اصفهان ضمن قدردانی از فعالیتهای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اصفهان و عامل توس//عه خوشه کفش در دو سال اخیر و نقش مهم اجرای این فعالیتها در احیای صنعت کفش استان، خواستار حمایت بیشتر شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان از برنامههای پیشبینی شده برای این صنعت شد. ‹‹‹پیشنهاد‹طراحی‹و‹آموزش

در این نشس//ت نماینده دانشگاه هنر نی//ز پیش//نهاد داد تا دانش//گاه هنر در حمایت و توس//عه فعالیته//ای علمی و نقشآفرین//ی دانش//جویان در ایج//اد مرک//ز طراح//ی در اصفهان و توس//عه حوزه فعالیتهای این مرکز در کش//ور همکاری کند. نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز از اختصاص بودجه برای تجهیز هنرستانهای بیشتر در سطح اصفهان برای جذب و پذیرش دانشآموزان در رشته تولید کفش خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت، پریچهر س//لطانی، مش//اور امور بانوان س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در ادام//ه س//فر به اصفه//ان به منظ//ور شناس//ایی توانمندیهای زنان صنعتگر و بررس//ی مس//ائل و مشکالت آنه//ا از واحده//ای صنعت//ی 3 بان//وی کارآفرین در ش//هرک صنعت//ی مورچه خورت بازدید ک//رد. بانوان کارآفرین و صنعتگر نیز به بیان برخی از مش//کالت اصلی در زمینه فعالیت صنعتی و تولیدی خود پرداختند، که از آن جمله میتوان به بدهیهای بانکی، مش//کل نقدینگی، مش//کالت مالیاتی و نبود امکان رقابت به دلیل وجود محصوالت مشابه با قیمت تمامشده کمتر در کارگاههای زیرزمینی اشاره کرد.

زینب عبدی- گروه صنایع کوچک: خوش/ه کفش اصفهان با هدف توسعه فنی و اقتصادی، س/اماندهی فرآیندهای تامین مواد اولی/ه، طراحی، تولید، فروش، ص/ادرات، ارتقای کیفیت محصوالت و توس/عه بازار داخل/ی و بینالمللی از مرداد 1393 با انتخاب عامل توس/عه آغاز ب/هکار ک/رد. 400 کارگاه و کارخانه تولیدی و 50 واحد تامینکننده م/واد اولیه و ارائه دهنده خدمات فنی کفش به عضویت این خوشه درآمدند تا بتوانند برای توسعه پایدار صنعت کفش شرکت تعاونی را مجدد احیا یا تعاونی تازهای در این بخش راهاندازی کنند.

محمدجواد بگی نحوه حمایت دولت از حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای خرد، قاچاق کاال و مالیات ارزشافزوده از مهمترین چالشهای موجود در صنعت کشور است که باید با جدیت پیگیری و مرتفع شود

پریچهر سلطانی برای معرفی هرچه بیشتر صنعت کفش اصفهان به مسئوالن کشور، بهتر است فضای مناسبی برای

انعکاس اخبار و مشکالت صنعت کفش اصفهان در رسانهها اختصاص داده شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.