توافق‹ایران‹و‹روسیه‹برای‹جایگزینی‹ریال‹و‹روبل

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

رییس ایرانی کمیس//یون مش//ترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به جزئیات همکاری اقتص//ادی دو کش//ور گفت:ای//ران و روس//یه ب//رای جایگزینی ریال و روبل به جای دالر در مبادالتشان به توافق رسیدند.

محم//ود واعظ//ی در گفتوگو با مهر با اش//اره به اینکه نشس//تهایی که در چند روز اخیر میان ایران و روس//یه در بخشهای مختلف تجاری برگزار شد از بهترین نشستهای دو کش//ور بوده، گفت: برگزاری این نشستها نشانگر یک اراده جدی میان دو کشور است برای اینکه مسائل میان دو کشور در بخشهای مختلف تجاری حل شود.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در چن//د روز گذش//ته چند کمیسیون در بخشهای مختلف تشکیل شده، افزود: ما موانع را مطرح کردیم و درباره توس//عه برنامههای آین//ده هم صحبتهایی ش//د. خوش//بختانه توافقات خوبی ش//ده و مسائلی درباره بانکها مطرح شد و دو سند بانکی هم به امضا رسید.

رییس ایرانی کمیس//یون مش//ترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به اینکه تاکنون ۰۱ س//ند بین دو کشور به امضا رسیده، اظهار کرد: یکی از مش//کات تجاری ما این بود ک//ه روابط کارگزاری میان ایران و روسیه برقرار نبود و بانکهای دو کشور شعبهای در کش//ور یکدیگر نداش//تند؛ براین اساس توافق ش//د که ش//عبات بانکها در دو کشور تاسیس شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که جایگزینی روبل و ری//ال در مبادالت میان دو کش//ور چه زمانی اجرا میشود، گفت: صحبتهایی در این زمینه شده و قرار اس//ت که روسها روی این مس//ئله فک//ر کنند و در آینده نزدیک جلس//های میان بانک مرکزی دو کشور برگزار شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ادامه داد: اجرای ای//ن طرح به مکانیزم خاص خود نی//از دارد البته در کلیات موافقت شده و قرار است روی این مسئله کار کنند تا نهایی شود.

وی درباره مش//کل تعرفه صادرات کاال به روس//یه ب//رای تاجران ایرانی گفت: وقت//ی موافقتنامه تجارت آزاد با اوراس//یا نهایی ش//ود، طبیعی است که تعرفه برای هر ۵ کشور برداشته میشود.

واعظ//ی ب//ا بی//ان اینکه در ح//ال حاض//ر مطابق ب//ا توافقات م//ا تعرفه ۴۲ قلم کاال برداش//ته ش//ده، گفت: کش//ور روس//یه تعرفه این کاالها را برداش//ته اس//ت بنابراین رویه صادرات راحتتر خواهد شد. به گفت//ه وی در ح//ال حاضر مراودات میان دو کش//ور ۵/۱میلیارد دالر اس//ت و هدفگذاری ش//ده که این رقم به ۰۱میلی//ارد دالر افزایش یابد. گفتنی اس//ت روسیه، قزاقس//تان، قرقیزستان، ارمنستان و باروس مجمع اقتصادی اوراسیا را تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.