اصل۴۴ قانون اساسی به بدترین شکل اجرا شده است

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ب//ا توجه به اینکه مجلس ش//ورای اس//امی دو وظیفه وضع و نظارت بر حسن اجرای قانین را برعهده دارد و از آنجای//ی که نظ//ارت را نمیتوان از درون اتاقهای کمیسیون دنبال کرد به همین منظور اعضای کمیس//یون باید در محلهایی که درگیر فعالیت اقتصادی هس//تند حضور پیدا کنند تا در جری//ان آخرین وضعیت اوضاع اقتص//ادی قراربگیرن//د. در همی//ن راس//تا کمیس//یون صنایع و معادن برنامهریزی منس//جمی انج//ام داده تا از واحدهای متعدد تولیدی - چ//ه آنهایی که در رونق هس//تند و چ//ه آنهایی که دچار بحران هس//تند - بازدید کند. این امر در مرحله نخست منجر به آشنایی نمایندگان با ظرفیتهای سرمایهگذاری استانها و درنهایت باعث آش//نایی آنها با مش//کات تولید و موانع اقتصادی خواهد ش//د تا می//زان اثرگذاری قوانین در موانع مش//کات ارزیابی و مش//خص ش//ود که دولت به نحو احس//ن قوانین را در راس//تای رفع موانع تولید اجرایی کرده و اگر نواقصی در قوانین وجود دارد نس//بت به اصاح آن گام بردارند. در این راس//تا از روزهای ۱۲ و ۲۲ آذر ۵۱ نفر از اعضای کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی ب//ه اس//تان مرکزی س//فر کردند و ضمن بازدی//د از چندین واحد صنعتی در جلسههای گوناگون با فعاالن صنعتی بحث و گفتوگو کردند. در این سفر رییس کمیسیون صنایع، اعضای هیاترییسه کمیس//یون، قائممقام وزیر صنعت، مع//دن و تجارت، معاون امور صنای//ع و مدی//ران ذیربط حضور داش//تند و از واحدهای بزرگی همچون واگن پارس، هپکو، ماشینس//ازی، آذراب ...و بازدید شد. آنچه در این سفر و بازدید مشخص شد این است که صنایع استان مرکزی حداکثر با ۰۳درصد ظرفیت کار میکنند. دلیل این امر نیز کمتوجهی به ساخت داخل است. نمایندگان انتظار دارند وزیر راه و شهرس//ازی قبل از آن که قراردادی با روس//یه و چین امضا کنند ی//ا با هند ب//رای صنایع ریلی قرارداد ببندند، س//ازوکاری را ایجاد کنند تا ضمن فراهم ش//دن جاذبهای برای بهرهبرداران از ظرفیت داخل نیز اس//تفاده ش//ود. بهطور مثال باوجود آنکه شرکت آذراب یکی از بزرگترین بویلرسازهای خاورمیانه است ۷ پتروشیمی برای خرید بویلر با چین قرارداد بس//تهاند و این یک درد بزرگ اس//ت یا در صنایع دریایی کش//تیرانی جمهوری اس//امی ۸ قرارداد با یک ش//رکت کرهای بس//ته در حالی که در داخل کش//ور شرکتهای صدرا و ایزوایکو ...و ظرفیت س//اخت ۶ کش//تی از ۸ کشتی که در تناژ کمتر هس//تند را دارند. بنابراین نمایندگان به منظور بررس//ی اجرای فرمایشات رهبر معظم انقاب درباره توجه به ساخت داخل از نزدیک وضعیت تولید را بررسی کردند. نکته مهم دیگر در استان مرک//زی اجرای اصل۴۴ قانون اسلس//ی به بدترین ش//کل ممکن اس//ت به نحوی که یا شرکتها در اختیار صندوقها و شرکتهای وابس//ته به وزارتخانهها واگذار یا به افرادی سپرده شده که اهلیت مناسبی نداشتهاند به عنوان مثال سهامدار هپکو به تعهدات خود عمل نکرده و وارد فرآیند واگذاری جدید ش//ده است. نمونه دیگر ماشینسازی اراک است که به صندوق ذخیره فرهنگیان یا شرکت واگن پارس به ش//رکتهای زیرمجموعه صنایع دفاع واگذار شده اس//ت. اینها نمونههایی است که از اصل۴۴ قانون اساسی منحرف شدهاند.

مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.