خواسته طیبنیا از بانکها

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

وزی//ر ام//ور اقتص//ادی و دارای//ی با اش//اره به ال//زام وی//ژه بانکها به پرداخ//ت تس//هیات طرحه//ای تولی//دی گف//ت: بان//ک مرک//زی با مش//اهده همکاری نکردن احتمالی برخ//ی بانکها و موسس//ات مالی با چنی//ن رفتارهای//ی برخ//ورد جدی خواه//د کرد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیبنیا در س//خنانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت و روند پیشرفت پروژههای اولویتدار مصوب س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان سمنان به شعبات بانکهای این استان توصیه کرد: فاصله ۵۴روزه از تصویب پروژههای معرفیش//ده به بان//ک و پرداخت اعتبارات مالی مورد نظر را با دقت بیش//تری رعای//ت کنند. وی هدف از معرف//ی پروژههای اقتصادی به بانکها برای تامین مالی را فعالک//ردن واحدهای تولیدی راکد، تثبیت اش//تغال و ایجاد ظرفیته//ای جدید خواند و گف//ت: اگر طرحی پس از تامین مال//ی و خروج از رک//ود به ظرفیتی از تولید رس//ید که توان ایجاد یا تثبیت اش//تغال را داشته و قادر به بازپرداخت اقساط تس//هیات دریافتی باش//د دیگر نیازی به سختگیری بیش از حد درباره مس//ائل خرد اداری نیست. طیبنیا با اعام اینکه بانکها امسال ماموریت و الزام ویژهای برای اعطای تسهیات به طرحهای تولیدی دارن//د، همکاری نکردن احتمالی برخی بانکها و موسسات مالی در عمل به تعهدات خود را غیرقابل چشمپوش//ی دانست و تاکید کرد: با همکاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر با چنین رفتارهایی برخورد جدی خواهد شد. وزیر اقتصاد با توجه به درخواس//ت مسئوالن این استان برای حمایت جدیتر از مع//دن بهعنوان یکی از بخشهای مولد و اشتغالزا در اس//تان سمنان از بانکهای عامل دولتی خواست ک//ه هریک از آنه//ا به طور ویژه یک//ی از پروژههای معدنی را به لحاظ اینکه دچار مش//کات ساختاری و مدیریتی نباشند حمایت و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.