سهم 8 درصدی مبلمان در اشتغال کشور

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت گفت: ۸درصد اشتغال کشور در صنعت مبلمان است و این صنعت با اشتغالزایی باال، بازده اقتصادی مناسبی دارد.

به گ//زارش مهر، عل//ی یزدان//ی در نهمین کنفرانس بینالمللی تج//ارت جهانی مبلمان (دک//و ۶۱۰۲) گفت: با توجه به نزدیکی ایران با بازارهای خاورمیانه میتوان حضور بیشتری در کش//ورهای همسایه بهویژه عراق داشت اما در ح//ال حاضر ترکیه ۰۷درصد مبلمان مورد نیاز کشور عراق را تامین میکند.

یزدان//ی ادامه داد: ۶۲۲ واح//د تولیدکننده عمده مبلمان و ۶۴هزار واحد تولیدی و فروش صنفی مبلمان به صورت رس//می و غیررسمی در کشور فعالیت میکند که این تعداد ۸درصد اش//تغال کش//ور را دراختی//ار دارد. صنع//ت مبلمان کشور از مهمترین شاخصههای صنایع کوچک و متوس//طه کشور به شمار میآید که با اش//تغالزایی ب//اال بازده اقتصادی مناس//بی دارد. وی افزود: بازاره//ای جهانی مبلمان در بخشهای مهم تج//ارت بینالمللی قرار دارد و محصوالت متنوع، جدید و فناورانه را تولید میکند که در چارچوب ش//ورای ملی مبلمان ای//ران نیز میتوان به تج//ارت جهانی مبلمان رس//ید. یزدانی با بیان اینک//ه تولیدکنندگان مبلم//ان در دنیا به طور عم//ده خود کوچک و متوس//ط به ش//مار میآیند به طوری که در انگلستان ۵۹درصد از بنگاههای مبلمان خرد و با اش//تغال زیر ۰۱ تا ۰۵ نفر هستند، گفت: در ایتالیا نیز کارگاههای کوچک مبلمانسازی کار میکنند و در دانمارک به عنوان کش//وری که ۰۲درصد صادرات مب//ل اروپا را دراختیار دارد، اینگونه است.

وی با اش//اره ب//ه اینکه کش//ورهای امارات، چی//ن، کان//ادا، امری//کا، لهس//تان، بلژیک و دانم//ارک تولیدکنن//دگان اصل//ی مبلمان در جه//ان هس//تند و ۴۵درصد مبلم//ان دنیا را تولید میکنند، گفت: در سال ۵۱۰۲میالدی، ۰۴۴میلی//ارد دالر مبلم//ان در دنی//ا تولی//د ش//ده و س//رانه مصرف مبلمان در کشورهای توس//عهیافته ۳۲۲ دالر و میانگین جهانی آن ۴۶ دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.