رونمایی از عامل رونق کسبوکار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

عضو کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//المی میگوید: اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد دانشبنیان، منجر به توس//عه کارآفرینی و رونق کسبوکار در کشور میشود.

رحی//م زارع در ش//ورای سیاس//تگذاری برگ//زاری همای//ش چش//مانداز کارآفرینی و کس//بوکار در افق ۴۰۴۱، ب//ا تاکید بر اینکه کارآفرینی و ایجاد اشتغال یکی از اولویتهای اصلی کش//ور اس//ت، اف//زود: باید ب//ا در نظر گرفتن مش//وقهایی برای کارآفرینان و ارائه تس//هیالت با شرایط آسان به رونق کسبوکار و افزایش اشتغال در کشور کمک شود. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیس//یون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کس//بوکار در مجلس گفت: اگ//ر این قانون بهص//ورت صحیح در کش//ور اجرایی ش//ود و در این زمینه هماهنگیها بین دس//تگاههای مختلف وجود داش//ته باش//د، میتوان شرایط رونق کس//ب و کار و کارآفرینی را در کش//ور تقوی//ت کرد. نماین//ده مردم آب//اده، بوانات و خرمبی//د در مجلس ش//ورای اس//المی اظهار کرد: بدون ش//ک اش//تغالزایی پایدار میتواند بسیاری از مش//کالت اجتماعی جامعه را حل و کسبوکار را در کشور رونق دهد.

ای//ن عض//و کمیس//یون اقتص//ادی مجلس شورای اسالمی یاد آورش//د: ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی بیکاری است و امیدواریم با همدلی بین مس//ئوالن و بخش خصوصی و مهیا کردن حضور و سرمایهگذاری کارآفرینان در کش//ور ش//اهد بهبود فضای کس//بوکار و ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور باشیم.

همایش چش//مانداز کارآفرینی و کسبوکار در افق ۴۰۴۱ دی امس//ال ب//ا حضور فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان در سالن اجالس سران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.