پیوند صنعت و ورزش با برگزاری مسابقات فوتسال جام کیفیت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مس//ابقات ۴جانبه فوتس//ال جام کیفیت به منظور تعامل و همدلی س//ازمانهای فعال در حوزه صنعت برگزار میشود.

ای//ن مس//ابقات در ۳ هفت//ه متوال//ی بین تیمهای سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران، س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت ایران، ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد ایران و ش//رکت ایت//راک برگزار میش//ود. در هفته نخس//ت این مسابقات تیم س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنای//ع موفق ش//د تیم س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت ایران را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد.

همچنین در بازی دیگر تیم شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران با نتیجه ۳ بر ۱ از سد رقیب خود ش//رکت ایتراک عبور کرد. در هفته دوم نیز تیم ش//رکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر از س//د رقیب خود تیم س//ازمان گس//ترش و نوسازی ایران عبور کند.

همچنین تیم ش//رکت ایتراک ب//ا نتیجه ۶ بر ۵ تیم س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت را شکست داد.

ش//رکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران با ش//عار «کیفیت، مس//ئولیت همه ماس//ت» و با هدف همبس//تگی و همدلی بیش//تر بین سازمانهای همکار مسابقات ۴جانبه فوتسال جام کیفیت را برگزار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.