شب در شهرکهای صنعتی چگونه صبح میشود؟

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

در کن//ار فراهم آوری زیرس//اختها باید دورههای آموزش//ی در زمین//ه ایمن//ی کار در ش//ب برای کارگ//ران کارخانههای شهرکهای صنعتی برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.