تقویت مشاغل در توسعه خوشه کفش اصفهان

خانگی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

شهر اصفهان از دیر باز یکی از مراکز تولید کفش در کشور بوده و صنعتگران این خطه در طراحی و تولیدکفش چرمی سرآمد بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.