معرفی توانمندیهای صنایع کوچک در کار و فناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دول//ت از طرحهای صادراتی واحده//ای صنعتی و تولیدی حمایت ویژهای میکند و این امر بهصورت برنامهریزی شده درحال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.