‹در‹نشست‹‹مشترک‹بررسی‹راهبردهای‹توسعه صنایع‹کوچک‹با‹حضور‹تشک ‹لها‹مطرح‹شد برنامه ششم فرصت اصلی توسعه صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زینب عبدی-گروه صنایع کوچک: دومین نشس/ت ش/ورای تخصصی و مش/ورتی صنایع کوچ/ک و متوس/ط با حضور مع/اون وزیر صنعت، مع/دن و تجارت و نی/ز نمایندگانی از اتاق اصن/اف ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اس/تانهای مختلف در س/ازمان صنایع کوچک برگزار ش/د. در این جلسه راهبردهای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، شیوههای حمایتی، پیشنهادهای حمایتی برای امسال و سال آینده نقد و بررسی شد.

عل//ی یزدان//ی، رییس س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در این نشست مشترک با تاکید بر تعامل بخش خصوصی با نمایندگان مجلس شورای اس//المی در زمان بررسی الیحه برنامه ششم توس//عه اظهار ک//رد: مجلس در رس//یدگی به الیحه برنامه ششم به پیشنهادات ارائه شده برای اشتغالزایی و توس//عه بنگاههای خرد و متوس//ط توجه کند، زیرا این نکات جمعبندی نکات ارائه ش//ده از سوی بخش خصوصی و دولتی است.

یزدانی گفت: ش//بکه ایران کاال از بهمن در مرکز صداوس//یما راهاندازی خواهد شد که این اقدام در جهت حمای//ت از بنگاههای کوچک و متوسط است. برای رسیدن به اهداف م//ورد نظر بای//د بخ//ش خصوصی و دولتی برای ساخت برنامهها همراهی کنند.

معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت تاکید ک//رد: اقدام//ات حمایتی ازجمله ورود صنایع کوچک و متوسط به بورس و فرابورس و نی//ز تفاهمنامههایی که با کش//ورهای خارجی امضا شده است در جهت توس//عه ب//ازار و هم//کاری تولید مش//ترک در ح//وزه صنای//ع کوچک و متوس//ط دنبال میش//ود بنابراین الزم اس//ت بخش خصوصی در آگاهسازی و اطالعرس//انی به فع//االن بخش صنعت همراهی کند.

یزدانی با اش//اره به اینک//ه نقدینگی، عم//ده مش//کالت صنای//ع کوچ//ک و متوسط است، ادامه داد: طرح رونق و تسهیالتدهی به صنایع کوچک و متوس//ط با نظرسنجی و مطالعه عملکرد ۰6 کش//ور جهان اجرا شد که تاکنون بیش از ۸6ه//زار بنگاه تولیدی و ب//دون تفکیک صنعت و کش//اورزی تس//هیالت گرفتهاند. اطالعات س//امانه بهینیاب در این زمینه صحیح است.

رییس س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران افزود: بح//ث بنگاههای صنفی نیز در جلس//های با حضور وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و اس//حاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری در هفته گذش//ته مطرح ش//د تا این تس//هیالت مشابه بخش تولید به بنگاههای صنفی نیز پرداخت شود و قرار شد تا اتاق اصناف ایران این موضوع را پیگیری کند.

یزدانی با اش//اره به موضوع مالی//ات ارزشافزوده بهعن//وان یک//ی از مش//کالت تولی//د تصری//ح کرد: بررس//ی الیحه برنامه شش//م بهتری//ن فرصت برای تعیینتکلی//ف ای//ن موض//وع و رف//ع دغدغههای تولیدکنندگان است تا این مالی//ات از مصرفکننده نهایی دریافت شود.

ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران با اش//اره ب//ه اهمیت مش//اوره دادن ب//ه فعاالن صنعتی، گف//ت: مراکز خدمات فناوری کس//ب و کار در ش//هرکهای صنعتی راهان//دازی ش//ده اس//ت و مش//اوران مس//تقر در این مرک//ز خدمات رایگان به صنعتگران میدهند. مراجعه به این مراکز باید از س//وی بنگاهه//ا و هم از سوی صنعتگران باشد. یزدانی با اشاره به راهان//دازی مرکز مش//ترک فناوری ب//ا کرهجنوبی اف//زود: سرش//اخههای بنگاههای تولی//دی و اصناف باید برای اطالعرس//انی به زیرمجموعههای خود

علی یزدانی: تعامل بخش خصوصی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در زمان

بررسی الیحه برنامه ششم توسعه الزم است تا مجلس در رسیدگی به این الیحه به پیشنهادات

ارائه شده برای اشتغالزایی و توسعه بنگاههای خرد و متوسط توجه کند، زیرا این نکات جمعبندی نکات ارائه شده از سوی بخش خصوصی و دولتی است اقدام کنند.

‹تهیه‹حکم‹پیشنهادی ‹

غالمرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در ابتدای این نشست، با تشریح تصمیمات گرفته شده در نخستین نشست مشترک با نمایندگان تش//کلها و نهادهای مردمی گفت: جلسه نخست با حضور صنعتگران و نمایندگان تشکلها برگزار شد و در آینده نیز جلسهای با حضور نمایندگان جامعه علمی و دانشگاهیان به صورت دو ماهه برگزار خواهد ش//د. سلیمانی ادامه داد: کمیته مش//ورتی در حوزه بنگاههای خرد و متوسط در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد و نظرهای حدود ۰۲ نفر از تولیدکنن//دگان و صاحبنظران ش//رکتکننده و درنهایت یک حکم پیش//نهادی ب//ا 16 بند و زیربند تهیه و برای کمیس//یون تلفیق ارائه ش//د. همچنین درنهایت از س//وی علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اس//تانها ابالغ ش//د تا در جهت درج در برنامه شش//م توسعه پیگیری و برای توس//عه اشتغالزایی در استانها اجرایی ش//ود. وی افزود: پیشنهادهای مربوط به اقتص//اد مقاومتی برای ارائه ب//ه اس//حاق جهانگیری، مع//اون اول رییسجمه//وری و 5 پیش//نهاد برای بانک مرکزی و استفاده از ظرفیتهای ریالی صندوق توسعه ملی تهیه و داده ش//د و درنهایت الیح//ه دو فوریتی در مجل//س ارائه ش//د که یک م//ورد آن در بخشه//ای صنعت، گردش//گری و کش//اورزی در مجل//س تصویب ش//د. س//لیمانی تصریح ک//رد: از یک و نیم میلی//ارد دالری ک//ه از منابع صندوق توس//عه ملی به این طرح اش//تغالزایی اختصاص مییابد برای توسعه اشتغال در روس//تاها طرحهایی را احصا کنیم که در راس//تای توس//عه خوش//ههای صنعت//ی و طرحه//ای دارای توجی//ه باش//د. معاون س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بی//ان اینکه تعریف واح//دی از واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط در کش//ور وجود ن//دارد، گفت: پیش//نهاد تعریف واحد از بنگاههای خرد و متوس//ط ارائه ش//ده و به نقد و بررس//ی گذاشته شده است تا برای راهبردهای توس//عه بنگاهه//ا و بحث کالن آن چارچوب مشخصی تهیه شود.

‹تشک ‹لها‹چه‹گفتند؟ ‹

نمایندگان تش//کلها و نهاده//ای بخش خصوصی در ادام//ه ای//ن نشس//تها انتقادهای خ//ود را مطرح و ب//ه موضوعات//ی در حوزه بهبود وضعی//ت کارگری، اش//تغال، توس//عه بازار بنگاههای کوچک ومتوس//ط اش//اره کردند. محمد مروجحس//ینی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در این نشس//ت با اشاره به موجودی کاالها در انبار کارخانه گفت: دپوی این کاالها به دغدغه اصلی تولید تبدیل ش//ده اس//ت و م//ردم توان خرید برخ//ی از این کاالها را ندارد بنابراین باید تس//هیالت خرد به مردم داده شود تا بتوانند کاالی داخلی را بخرند. مروجحس//ینی تصریح کرد: ضمن آنکه قاچاق کاالهای مشابه مزید بر علت ش//ده است. بهویژه در زمینه پوشاک این موض//وع ملم//وس اس//ت. همچنین این دغدغهها در صنعت پوش//اک کشور قابل رفع اس//ت. در ادامه، علی صدری، رییس خان//ه صنع//ت، معدن و تج//ارت جوانان اظه//ار کرد: ط//رح «س//رباز صنعت» در شرایط ویژه و در س//ازمانهای دولتی با تعداد محدود برگزار میشود اما پیشنهاد میش//ود این مناب//ع انس//انی در بخش خصوص//ی فعالیت کنند. این امر س//بب میشود تا جذب نیرو در بخش خصوصی تس//هیل شود همچنین مش//کل اشتغال فارغالتحصی//الن رفع میش//ود. صدری ادام//ه داد: در موض//وع کس//ب ج//واز صنایع کوچک س//رمایهگذار باید به س//ازمانهای صنع//ت، معدن و تجارت اس//تانی مراجعه و پس از راهاندازی واحد خود باید پایان کار را از شرکت شهرکهای صنعتی دریافت کن//د که با رفع این مغایرتها و انتخاب متولی واحد، بسیاری از مشکالت سرمایهگذاران رفع میشود. محمد مروجحسینی: دپوی این کاالها به دغدغه اصلی تولید تبدیل شده است و مردم توان خرید برخی از این کاالها را ندارد بنابراین باید تسهیالت خرد به مردم داده شود تا بتوانند کاالی داخلی را بخرند. ضمن آنکه قاچاق کاالهای مشابه مزید بر علت شده است بهویژه در زمینه پوشاک این موضوع ملموس است

علی یزدانی

غالمرضا سلیمانی

محمد مروجحسینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.