صادرات‹02‹درصد‹از‹تولید،‹الزمه‹ادامه‹حیات

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اس//تاندار تهران گف//ت: واحدهای صنعتی اگ//ر میخواهند به حیات خ//ود ادامه دهند باید ۰۲ تا ۰3درص//د از محصوالت تولیدی خود را صادر کنند.

به گزارش ایرنا، سیدحس//ین هاش//می در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس//تان تهران اظهار کرد: در برنامه اقتصاد مقاومتی عالوهب//ر اینکه نقش مهمی برای مردم دیده ش//ده، بر ل//زوم روزآمدی تولی//د و صادرات تاکید شده است.

وی با بی//ان اینکه ص//ادرات نقش مهمی در اش//تغال و توس//عه دارد، اظه//ار ک//رد: ته//ران بهعنوان پایتخت کش//ور و پیش//انی نظ//ام، اگرچه قبل و حتی بع//د از انقالب با محدودیتهای//ی از حیث توس//عه صنعتی مواج//ه ب//وده ام//ا هرگ//ز از توانمندیهای صنعتی استان کاسته نشده است.

هاش//می به برنامه س//اماندهی واحدهای صنعتی کوچک اس//تان تهران که پیش//ینه زی//ادی دارند و موجب اش//تغال دس//تکم ۰5 نفر ش//دهاند، اشاره کرد و افزود: با اینکه ت//ا ش//عاع ۰۲1 کیلومتری پایتخ//ت ایجاد واحدهای صنعت//ی ممنوع اس//ت، اما قصد داریم با ساماندهی این اصناف تولیدی ضمن افزایش توان رقابتی، از فناوریهای نوین نیز برای افزایش اشتغال در این واحدها استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: باید بهجای محدودیت قائل ش//دن برای این واحدهای صنفی و تولیدی، به نوسازی و بازسازی آنها اقدام کرد.

اس//تاندار تهران همچنین از عزم مجموعه مدیریت//ی اس//تان از ابت//دای فعالیت دولت یازدهم ب//رای متمرکز کردن ش//هرکهای صنعتی بدون هویت در س//طح اس//تان خبر داد و اف//زود: در اینب//اره با همکاری س//ایر س//ازمانها در ح//ال مکانیاب//ی و جانمایی هس//تیم تا تکلیف این ش//هرکها مشخص شود.

هاش//می اظه//ار ک//رد: ای//ن کار اگر چه س//ختیهای زی//ادی دارد ام//ا از انج//ام آن ناگزیری//م و در ح//ال مش//خص ک//ردن شهرکهای صنعتی هستیم که در این راستا ش//هرک صنعتی قرچک را برای نخستینبار مش//خص کردی//م و هدف ما این اس//ت که واحده//ای صنعت//ی پراکنده و متوس//ط را ساماندهی کنیم.

اس//تاندار ته//ران در ادامه با بی//ان اینکه ۰۲درصد از مجموع صادرات غیرنفتی کشور مربوط به استان تهران است، گفت: معتقدم باید این میزان صادرات افزایش یابد و معادل یک چهارم مجموع صادرات غیرنفتی کشور باش//د، گرچه در حوزه ص//دور خدمات فنی و مهندس//ی ب//ا اختصاص ۰۷درص//د از کل صادرات کشور جایگاه خوبی داریم.

هاش//می تصریح ک//رد: توس//عه صادرات اس//تان ته//ران مس//تلزم هم//کاری س//ایر تشکلهاس//ت که متاس//فانه هنوز برخی از دستگاهها مانند اتاق بازرگانی همکاری الزم را ندارن//د و از عملکرد آنه//ا رضایت نداریم؛ گرچه معتقدم اصناف نسبت به اتاق بازرگانی عملکرد بهتری داشتهاند.

هاش//می افزود: اتاق بازرگانی باید در کنار استانداری باشد و به پیشبرد برنامهها کمک کند.

وی گفت: وج//ود اتاق بازرگان//ی در کنار واحده//ای تولی//دی بهص//ورت پیوس//ته و همیش//گی ضرورت دارد ن//ه اینکه بهصورت مقطعی و رفع تکلیفی ایفای نقش کند.

به گفته استاندار تهران، همکاری میان اتاق بازرگانی و س//ازمان صنعت، معدن و تجارت تهران برای تقویت صادرات ضروری اس//ت و اتاق باید بهعن//وان رهبر بخش خصوصی در صف نخس//ت باشد زیرا دولت نقش هدایتگر و حام//ی دارد و نق//ش اصل//ی را باید بخش خصوصی ایفا کند.

وی اظهار امیدواری کرد که تولیدکنندگان اس//تان ته//ران بتوانند از فضای پس//ابرجام بهوی//ژه در زمینه بازار روس//یه در راس//تای برنام//ه اقتص//اد مقاومت//ی و ب//رای ارتقای صادرات عملکردی موثر داشته باشند.

در پایان این مراس//م از ۰3 واحد تولیدی که نق//ش بارزی در صادرات کاال از اس//تان ته//ران به نق//اط مختلف جهان داش//تهاند، تجلیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.