تعیینتکلیف اراضی شهرک صنعتی قصر شیرین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانش//اه گفت: با پیگیریهای به عمل آمده و انجام مکاتبات و جلس//ات متعدد با اداره کل حفاظت محیطزیس//ت استان کرمانشاه موضوع الحاق 35 هکتار از اراضی روس//تای ده سلیم به شهرک صنعتی مرزی قصر ش//یرین براساس مصوبه کمیته ماده ۸ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع مورخ 95/۸/15 محقق شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردس//تانی افزود: از بین رفتن س//وابق موجود درباره قسمتی از س//وابق شهرک نامبرده در زمان جنگ تحمیلی مش//کالتی را بهوج//ود آورده بود که با نشس//تها و تعامالت با اداره کل حفاظت محیطزیس//ت استان کرمانش//اه این مشکل مرتفع ش//د. کردستانی تصریح کرد: این ش//هرک دارای خدمات زیربنای//ی بوده و تا به ح//ال ۲ قرارداد واگذاری داشته و یک واحد در حال ساختوساز است و در زمینه رفع مشکالتی از قبیل مرزی بودن و الزام تردد در ساعاتی خاص از ش//بانهروز، در حال مکاتبه و رایزنی با س//ازمانهای ذیربط هس//تیم. وی افزود: وجود ش//هرک صنعتی مرزی قصرشیرین ثابتکننده امنیت سیاس//ی، اقتصادی و بازرگانی کشور بوده که با هدف جذب سرمایهگذاران ایران و عراق براساس سیاستهای دولت از محل اعتبارات س//فر رهبر معظم انقالب در س//ال ۰9 ایجاد شده است.

‹انتقال‹آب‹در‹شهرک‹صنعتی‹زاگرس‹ ‹

همچنی//ن مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان کرمانش//اه گفت: در راس//تای تامین آب ش//هرک صنعتی هزار هکت//اری زاگرس در فاز نخس//ت و به می//زان ۰6۲ هکتار برای تجهیز خط انتقال آب به ظرفیت ۷ لیتر در ثانیه از چاه ش//ماره 3 شهرک صنعتی مورد اشاره اقدام شد.

کردس//تانی افزود: ب//ا بهرهبرداری از این چ//اه در حال حاضر امکان اس//تفاده از آب به میزان 15 لیتر بر ثانیه افزایش مییابد و همچنی//ن درب//اره افزایش ظرفیت و حفر چاهه//ای دیگر نیز اقداماتی انجام ش//ده اس//ت. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی کرمانش//اه تاکید ک//رد: با توج//ه به واگ//ذاری زمین شهرکهای صنعتی فرامان و بیستون که در نزدیکی این شهرک قرار دارند، تامین زیرس//اختهای شهرک صنعتی گفته شده، با مساحت باال امکان اس//تقرار واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ را فراهم میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.