‹معرفی‹توانمند‹یهای‹صنایع‹کوچک در‹کار‹و‹فناوری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رضوی از بازدید مدیرکل سیاس//ی و انتخابات اس//تانداری، فرمانداران و بخشداران آذربایجانغربی از شهرکهای صنعتی این استان خبرداد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی، عل//ی مصطفوی، مدیرکل سیاس//ی و انتخابات اس//تانداری آذربایجانغرب//ی گف//ت: حمای//ت از صنایع کوچک توس//عه اقتصادی و رونق آن را به دنبال دارد و از این طریق میتوان زمینه ارتقای شاخصهای اقتصادی و اشتغال مستمر را ایجاد کرد.

مصطف//وی با توجه به طرحهای حمایتی دول//ت تدبیر و امید ادامه داد: دولت از طرحهای صادراتی واحده//ای صنعتی و تولیدی حمایت ویژهای میکند و بهصورت برنامهریزی شده در حال انجام است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجانغربی گفت: بانکها هم براساس اولویت به واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیالت ارائه میکنند.

مصطفوی عن//وان کرد: برگزاری چنین بازدیدهای//ی در برقراری تعامل و همافزایی بیش//تر بسیار موثر اس//ت و موجب حرکت اقتصادی از طریق آشنایی و معرفی توانمندیها در کار و فناوری خواهد شد.

همچنین رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی اظهار کرد: طرحهای حمایتی دول//ت تدبیر و امید برای حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان و واحدهای صنعتی نوپای مس//تقر در مراکز خدمات کس//بوکار در شهرکهای صنعتی استان در مراحل پایانی اس//ت و تاپایان سال تمام واحدهای دارای شرایط از این طرحها برخوردار خواهند ش//د. مس//عود مهدیزادهمقدم تاکید کرد: در این بازدید و جلسه مس//ائل موجود در ش//هرکها به بحث و تبادل نظر درباره ش//یوه اجرایی فعالیته//ا پرداخته ش//د و از نزدیک با نحوه چگونگی تولی//د، بازاریابی و فروش، خدمات مهندسی و مشاورهای آشنا شدند. گفتنی است، مسئوالن اس//تان آذربایجانغربی از ش//هرک فناوری، نمایش//گاه محصوالت صنایع کوچک و واحدهای شهرک صنعتی توس بازدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.