تشکیل کمیته حسابرسی عملکرد شهرکهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران در امور مجامع گفت: حسابرس//ی عملکرد ش//رکتهای استانی، از ابتدای دی امسال آغاز خواهد شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی کردستان، عباس نظامیان، مشاور مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در امور مجامع با حضور در جلس//ه شورای معاونان شرکت شهرکهای صنعتی کردس//تان، ضمن تش//کر از فعالیتها و اقدامات انجام ش//ده در شرکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان در سالهای گذش//ته اظهار کرد: کمیته حسابرسی عملکرد با حضور معاونان برنامهریزی و فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تشکیل شده و از ابتدا دی امسال برای حسابرسی و بررسی عملکرد شرکتهای استانی اقدام خواهد کرد.

نظامیان ضمن تاکید بر ارس//ال گزارشه//ای تکالیف مجمع عموم//ی ش//رکتهای اس//تانی بهص//ورت مس//تند و فصلی به س//ازمان افزود: شرکتهای اس//تانی به نحوی برنامهریزی کنند که صورتهای مالی سال 1395 حداکثر تا پایان فروردین سال 1396 تهیه شود و به تایید مراجع ذیصالح برسد.

در ادامه، شاهو حاجبی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان به ارائه گزارشی از وضعیت موجود و برنامههای آینده شرکت ش//هرکهای صنعتی کردس//تان در دو فاز میانمدت و بلندمدت پرداخت.

حاجبی ضمن اش//اره به موانع و مش//کالت موجود در مس//یر تحق//ق برنامههای عنوان ش//ده، خواس//تار ارائه پیش//نهادها و دیدگاههای ارشادی کارگروه حاضر در جلسه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.