گاز به شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه رسید

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون عمران و محیطزیس//ت شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی از پایان نصب علمکهای گاز در شهرک صنعتی ش//ماره 3 ارومیه خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی، رسول نوروزی با بیان این مطلب اظهار کرد: با نصب علمکهای گاز واحده//ای تولیدی امکان برخورداری ۰۷ واحد صنعتی این ش//هرک از نعمت گاز فراهم ش//د. معاون عمران و محیطزیست ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغرب//ی گفت: به جهت فراهم کردن زمینه اس//تفاده از س//وخت گاز بهعنوان س//وختی پاک در واحدهای صنعتی ش//هرک صنعتی ش//ماره3 ارومیه و با توجه به در پیش بودن فصل زمس//تان هماهنگیهای الزم با شرکت گاز استان برای تسریع در نصب علمکهای گاز برای ۰۷ واحد تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی که تاکنون از نعمت گاز بیبهره بود، انجام ش//د. نوروزی با بیان اینکه شبکه گاز این شهرک صنعتی به طول ۲۲ کیلومتر نیز راهاندازی است، تصریح کرد: واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی میتوانند با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان برای گرفتن معرفینامه به منظور دریافت انشعاب از شرکت گاز استان اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.