کشتیها، گیر دانش و مدیریت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

گروه زیرس//اخت: صنعت کشتیسازی بهدلیل اینکه در شاخصهای ارزیابی توسعه صنعتی نقش مهمی دارد، یکی از مهمترین صنایع بهشمار میرود. همچنان که بهعنوان صنعتی مادر و بهعنوان محوری اصلی در تولید ملی دانس//ته میش//ود. بررسیها نشان داده نگاه مس//ئوالن مرتبط با صنعت کشتیس//ازی دوگانه شده است. از یک سو گفته میش//ود ایران در کشتیس//ازی به چنان توانمندی رسیده که با کشورهای جهان قابل رقابت اس//ت و از سویی نگاهی به کشتیهای پیش//رفته جهانی نشان میدهد که هنوز در این صنعت نوپا هس//تیم. گس//ترش صنعت در راستای اهداف خود در بررسی نیازها و توانمندیهای صنعتی کش//ور، این بار جایگاه صنعت کشتیس//ازی ایران در جهان و توانمندیهای آن را مورد بررسی قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.