تاسیسات ذخیرهسازی میعانات گازی پارس جنوبی وارد مدار شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با بهرهبرداری از پروژه ذخیرهسازی میعانات گازی پارس جنوبی، تمامی میعانات گازی فازهای گازی مس//تقر در منطقه پارس یک پس از ذخیرهس//ازی و اندازهگیری برای صادرات ازطریق خطوط لول//ه ب//رای مصرفکنندگان داخل//ی و گوی )SPM(روان//ش با ظرفیت ٠٠٦هزار بشکه در روز ارسال خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.