وزارت نیرو و آزمون سخت سوختر سانی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در روزهای گذشته اخباری درباره سوخترسانی به نیروگاههای کشور شنیده شد که برخی از آنها به کاهش سوخت نیروگاهها و برخی دیگر به افزایش سوخترسانی به پایگاههای تولید انرژی مربوط میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.