گاز، حرف و جدید ایران و روسیه

مشترک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

چندی پیش بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در دیدار با الکساندر نوآک زمینههای مناسبی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران چید. براساس آن

دیدار همکاریهای ایران و روسیه در زمینه فعالیتهای نفتی افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.