کشتیها، گیر دانش و مدیریت

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

بررسیها نشان داده نگاه مسئوالن مرتبط با صنعت کشتیس//ازی دوگانه ش//ده اس//ت. از یک س//و گفته میش//ود ایران در کشتیس//ازی به چن//ان توانمندی رس//یده که با کش//ورهای جهان قابل رقابت است و از س//ویی نگاهی به کشتیهای پیش//رفته جهانی نشان میدهد که هنوز در این صنعت نوپا هستیم.

گس//ترش صنعت در راستای اهداف خود در بررسی نیازها و توانمندیهای صنعتی کش//ور، این بار جایگاه صنعت کشتیس//ازی ایران در جهان و توانمندیهای آن را مورد بررسی قرار داده است.

مدی//ر اج//رای پروژههای کالن ای//درو در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت گف//ت: همانطور ک//ه میدانید کش//تیها ان//واع و س//ازههای متفاوت//ی دارن//د و در اندازههای مختلفی ساخته میشوند و در ماهیگیری، الیه روبی، خدمترسانی به جزایر، حمل کانتینر، حمل نفت ...و کاربرد دارند.

ف//رداد دلی//ری اف//زود: در کش//ور ما کش//تیها تا ظرفیتهای حمل کمتر از ۰۸هزار تن س//اخته میش//ود و ظرفیت ساخت کش//تیهای بزرگتر در ایزو ایکو ایجاد ش//ده است. با این حال برای کسب دانشهای روز باید تالش کنیم.

‹سرمایه‹گذاری‹مشترک‹ ‹

ایران برای ارتقای جایگاه کشتیهای خ//ود راهکارهایی را در نظ//ر گرفته که یکی از آنها همکاری و ساخت مشترک با خارجیهاست.

مدیر اجرای پروژههای کالن ایدرو در اینباره گفت: ایران نیازمند آن اس//ت که در ساخت کشتیها با خارجیها قرارداد ببن//دد و در این قرارداده//ا باید موضوع انتقال دانش فنی لحاظ شود.

ف//رداد دلی//ری افزود: ب//ا توجه به رک//ود جهانی در صنعت کشتیسازی ما، شرکتهای خارجی آمادگی الزم برای مش//ارکت در س//اخت و انتق//ال فناوری را دارند. بهعنوان مثال دو کشور آلمان و فنالند پیشنهاد مشارکت در سرمایهگذاری برای ساخت موتور کشتی را ارائ//ه دادهان//د. در روزهای آینده جلس//های با یک شرکت فنالندی در همین زمینه داریم.

وی درباره مهندس//ی معکوس در ساخت کشتیها گفت: به نظر نمیرس//د نیازی به این کار باش//د چراکه شرکتهای خارجی آمادگی کاملی برای مشارکت در ساخت دارند.

‹ارتقای‹فناوری‹جهانی‹در‹کشت ‹یسازی ‹

در ادامه بررس//یها در زمینه جایگاه کشتیس//ازی ایران در جهان و نیازهای آن، نظر یکی از کارشناس//ان کشتیس//ازی را جویا ش//دیم. رض//ا محمدعلی بیگی در گفتوگو با گس//ترش صنعت گفت: کشتیس//ازی صنعتی در حال رشد است؛ آنچنان که غفلت یک روزه از آن موجب عقبماندگی از جهان میش//ود اما ایران همسو با این دانش و فناوریها پیش نمیرود.

وی اف//زود: در صنعت کشتیس//ازی، ایران در حال حاض//ر اتکایی به نیروه//ای کارآزم//وده و متخصص ن//دارد. به عنوان مثال در دههه//ای ۰۵ تا ۰۷ تعدادی از کارشناس//ان برای آموزش به کره، آلمان و سنگاپور اع//زام ش//دند اما امروز هی//چ کدام از آنه//ا در صنعت کشتیس//ازی فعالیت نمیکنند. عالوه ب//ر این دیگر افرادی که از نزدیک با صنعت کشتیسازی کشورهای پیشرفته آشنا ش//دهاند و در جریان تحولهای دانش و فناوری این صنعت هستند کنار گذاشته شدهاند.

‹2گام‹تا‹رسیدن‹به‹خودکفایی ‹

این کارش//ناس کشتیس//ازی درباره نیازهای کشتیسازی ایران گفت: ایران برای آنکه بتواند در صنعت کشتیسازی به رقاب//ت با جهان بپ//ردازد نیازمند آن است که دانش فنی خود را روزآمد کند و سوءمدیریتها را بهبود بخشد.

این کارشناس//ان کشتیسازی افزود: در حال حاضر ما عزمی جدی در ارتقای س//طح دانش فنی خود نداری//م. این در حالی است که باید در نهادهایی از جمله ایزوایکو کانون دانش و فناوری تاس//یس کنیم. برای آنکه بتوانیم پیش//رفت کنیم ابت//دا باید وضعیت موجود خود را بهطور واقعبینان//ه مورد بررس//ی ق//رار دهیم و در مراح//ل بعدی باید آنچه کش//ورهای پیش//رفته در اختیار دارند را بشناسیم و پس از آن باید الزم//ات، نیازها، اهداف و برنامههای خ//ود را تعیین کنیم. تنها در این صورت اس//ت ک//ه میتوان به ارتق//ای کیفیت در صنعت کشتیسازی امیدوار بود و با جهان رقابت کرد اما امروز ش//ناختی کافی از دانش فنی س//ایر کشورها نداری//م و باید با ایجاد کانون دانش و فناوری به صنعت کشتیسازی کمک کرد.

این کارش//ناس کشتیس//ازی در زمینه مهندسی معک//وس در صنعت کشتیس//ازی گفت: مهندس//ی معکوس به این معناست که کشتی خارجی خریداری شود و مهندس//ان ایرانی با بررس//ی آن نمونه ساخته ش//ده به دانش س//اخت کش//تی پ//ی ببرن//د. اینکه مهندس//ی معکوس در هر کدام از کش//تیها میتواند راهحل مناسبی باش//د یا خیر نیز نیازمند بررسیهای کارشناسی و دقیق است.

‹رشد5برابر ‹یدرآمد‹کشت ‹یسازی ‹

در مقابل نظرات کارشناس//انی که مطرح شد برخی دیگ//ر معتقدند ک//ه ای//ران در دانش کشتیس//ازی خودکفا شده است و درآمدهای این مجتمع در ۵ سال گذشته از رشد ۵ برابری برخوردار شده؛ به گونهای که درآمدهای این ش//رکت از ۰۹میلیارد تومان در س//ال ۰۹۳۱ به ۵۲۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

ایرن//ا در گزارش//ی از نشس//ت خب//ری ش//رکت کشتیس//ازی ایزوایکو از قول مدیرعامل این ش//رکت گفت: توانایی ساخت کش//تی در هر اندازه وجود دارد و ای//زو ایکو آمادگ//ی دارد هر اندازه از کش//تی را برای کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بسازد.

حمی//د رضاییاناصل از قبول ارائ//ه هر نوع تعهد به کش//تیرانیهای داخلی خبر داد و افزود: اگر س//فارش س//اخت کشتی را با همان ش//رایطی که به خارجیها میدهن//د ب//ه م//ا بدهن//د، توانای//ی آن را داری//م که سفارشها در زمان، قیمت و کیفیت برابر ساخته شود.

رضایی//ان ب//ا بی//ان اینک//ه کشتیس//ازی ام//روز کشتیسازی دیروز نیس//ت، گفت: اکنون خودباوری خوبی در حوزه ساخت کشتی به وجود آمده است.

وی درباره روند همکاری با کش//ورهای جهان گفت: برای س//اخت کش//تی با عمان و ع//راق مذاکرههایی داش//تهایم و آینده روش//نی داریم اما در خانه نیازمند حمایت هستیم.

رضایی//ان از مذاک//ره با ۵۱ ش//رکت برای استقرار در شهرک درحال ساخت صنایع دریایی با ه//دف تکمیل زنجیره تولید در حوزه کشتیسازی خبر داد.

‹خری/د،‹ ناق/ض‹ اقتص/اد‹ ‹ مقاومتی‹

ب//ا تمام اینها ناظر مجلس در ش//ورای عالی صنای//ع دریایی همچن//ان معتقد اس//ت تا زمانی که ما امکان ساخت کاال و تجهی//زات را در داخ//ل داری//م، خرید آن ن//وع کاال نهتنها توجیه ن//دارد، بلکه برخالف روح حاکم ب//ر بندهای اقتصاد مقاومتی است.

مه//دی مقدس//ی، دبیر فراکس//یون اقتص//اد مقاومت//ی و ناظ//ر مجلس در ش//ورایعالی صنای//ع دریای//ی درب//اره سفارشات کش//تی به خارج و با اشاره به ظرفیتهای شرکتهای ایرانی مانند ایزوایکو و صدرا ب//ه مارین نیوز گفت: به جای اینکه این سفارش//ات به خارج داده ش//ود و بازار کاری برای کره، چین و س//ایر کش//ورها فراهم ش//ود، میتوانیم با اعتم//اد به صنایع داخلی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا سایر مراکز تامین مالی، این شرایط را در کشور فراهم کنیم.

دبیر فراکس//یون اقتصاد مقاومت//ی در ادامه گفت: واقعی//ت این اس//ت ک//ه در ۴۲ بند الحاق//ی (اقتصاد مقاومتی) از س//وی رهبر معظم انق//الب، یک بندش درباره توجه به س//اخت داخل اس//ت ک//ه میگوید، تا زمانی که ما امکان س//اخت داخل//ی کاال و تجهیزاتی را داری//م، خرید آن ن//وع کاال نهتنها توجیه ندارد، بلکه برخالف روح حاکم بر بندهای اقتصاد مقاومتی است.

مهدی مقدسی بدون اینکه اشارهای به زمان ساخت کش//تیهای کانتینربر ک//ه بیش از ۲ ده//ه با تعویق روبهرو اس//ت، گفت: تاکنون در صنعت کشتیس//ازی ۳ کش//تی اقیانوسپیما ساخته شده و شرکت ایزوایکو مورد آخ//ر را اواخر مهرماه ب//رای بهرهبرداری تحویل داده اس//ت. بنابرای//ن خرید این کش//تیها از خارج از کش//ور بر خالف ضوابطی است که اش//اره شد. باید در بخشهای مختلف، برای مثال بدنه کشتی که در ایران خیلی راحت س//اخته میشود و برخی از تجهیزات که امکان س//اخت آنها در داخل وجود دارد به شرکتهای ایرانی فرصت دهیم. واقعا درست نیست که ما ظرفیت کارخانجات و ش//رکتهای بزرگ را خالی نگهداشته و کارگران ایرانی را از کار بیکار کنیم.

ناظر مجلس در ش//ورایعالی صنای//ع دریایی با اعالم اینک//ه به ش//دت با خرید کش//تی از خ//ارج مخالفم، گفت: مگ//ر اینکه موضوعی باش//د، مانند تجهیزات یا بخشهایی از کش//تی باش//د که اکنون امکان ساخت آن در داخل فراهم نیست، آن موقع مشکلی ندارد.

البت//ه آن هم باید قرارداد خریدی باش//د که با هدف انتق//ال فناوری و ارتقای دانش فن//ی همراه بوده و نیز به نوعی در زمان مش//خصی با برندهای معروف در آن حوزه بهصورت مشترک باشد که بخشی از آن در داخل ساخته شود تا بتوانیم در این صنعت حرکت رو به جلو داش//ته باش//یم. وی افزود: یکی از دالیل بد قولی س//ازندگان بحث نداشتن منابع مالی اس//ت، بهعنوان مثال دولت روسیه شرکتهای واگنس//ازی خود را تقویت میکند، آنها با دادن تس//هیالت و قیمت مناس//ب کاالی خ//ود را در دنی//ا عرضه میکنند.

چی//ن و کره هم همین کار را میکنند، در ای//ران ه//م دولت بای//د جهتگیری اختص//اص منابع//ش طوری باش//د که س//ازندگان را زیرپوش//ش حمایت مالی ق//رار دهد، اگر آنها حمایت مالی داش//ته باش//ند تعه//دات خود را ب//ه موقع انجام میدهند.

این چرخه باطلی اس//ت که بهرهبردار علت خرید خود از خارج را، انجام نش//دن بهموق//ع تعهدات س//ازنده اعالم میکند و در مقاب//ل س//ازنده نیز نب//ود حمایت دول//ت و منابع مالی مناس//ب را دلیل ب//ه موقع انجام ن//دادن تعهدات خود اعالم میکن//د. اگر دولت بتواند س//اماندهی درس//تی انجام دهد، به طور قطع مشکل برطرف شده و بهانه از بهرهبردار گرفته میشود.

این نماینده مجلس با اش//اره به اینکه متاس//فانه چون اقتصاد ما در سالهای گذشته وابستگی به نفت داشته و به خوبی از ظرفیتهای اقتصاد دریا استفاده نکردیم، گفت: باید صنایع دریایی تقویت ش//ود، ازجمله همین موضوع خرید کش//تی از خارج کش//ور، در بخشهایی که اکنون شرکتهای ما امکان ساخت را دارند، خرید معنا و مفهوم ندارد.

خریداران و بهرهبرداران به سازندگان داخلی اعتماد کنن//د و از همه مهمتر دولت س//ازوکاری فراهم کند تا بهانه را از بهرهبردار بگیرد و برای حمایت و تامین مالی، شرایط الزم را فراهم کند.

گروه زیرس/اخت: صنعت کشتیسازی بهدلیل اینکه در شاخصهای ارزیابی توسعه صنعتی نقش مهمی دارد، یکی از مهمترین صنایع بهشمار میرود. همچنان که بهعنوان صنعتی مادر و بهعنوان محوری اصلی در تولید ملی دانسته میشود. فرداد دلیری: ایران نیازمند آن است که در ساخت کشتیها با خارجیها قرارداد

ببندد و در این قراردادها باید موضوع انتقال دانش فنی لحاظ

شود. با توجه به رکود جهانی در صنعت کشتیسازی ما، شرکتهای خارجی

آمادگی الزم برای مشارکت در ساخت و انتقال فناوری را دارند رضا محمد علی بیگی: ایران برای آنکه بتواند در صنعت کشتیسازی

به رقابت با جهان بپردازد نیازمند آن است که دانش فنی خود را روزآمد کند و سوءمدیریتها را

بهبود بخشد. این کارشناسان کشتیسازی افزود: در حال حاضر ما عزمی جدی در ارتقای سطح دانش

فنی خود نداریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.