آغاز فاز دوم ساخت تونل وحدت در محور الر-جهرم

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرکل راهوشهرس//ازی الرستان به پیش//رفت ۷۸ درصدی س//اخت ۰۱ کیلومتر دوم محور الر-بندرعباس اش//اره کرد و از شروع فاز دوم ساخت تونل وحدت در محور الر-جهرم خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت، به نق//ل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، محمدرضا باقری فرد گفت: با توجه به ترانزیتی بودن محور الر - بندرعباس و تردد خودروهای سنگین دو بانده شدن محور یادشده از اهمیت خاصی برخوردار است که به طور طبیعی در اقتصاد کش//ور تاثیرگذار و ب//ه لحاظ افزایش ایمنی میتواند برآیند خوبی داش//ته و الرستان را به عنوان کوتاهترین مسیر به آبهای نیلگون خلیجفارس پیوند بزند و زمینه هموار شدن الرس//تان به اسکله شهید رجایی و شهید باهنر را در پی داش//ته باش//د. باقریفرد حجم خاکریزی در پروژه ۰۱ کیلومتر دوم مح//ور الر _ بندرعب//اس را ۰۰۲ ه//زار مترمکعب و حجم خاکب//رداری آن را ۰۱۱ هزار مترمکعب اعالم کرد و افزود: ۲۵ ابنیه پل درحال ساخت است و این پروژه پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصدی را به خود اختصاص داده است. وی شروع فاز دوم تونل وحدت که یکی از پروژههای بس//یار عظیم و مهم در محور الرجهرم تلقی میشود را با اهمیت دانست و گفت: تاکنون ۲هزار و ۰۰۵ مترمکعب خاکبرداری برای رسیدن به دهانه ورودی تونل انجام شده اس//ت. ۰۲۳ میلیارد ریال اعتبار برای فاز دوم تونل وحدت (بزن) پیشبینی شده و طول تونل ۰۳۷ متر است و باید یک کیلومتر و ۰۰۳ متر راهس//ازی نیز در این پروژه انجام شود که دسترسی به ورودی و خروجی تونل را در برگیرد. باقری فرد همچنین گفت: کمتر از ۲ماه است که پروژه گردنه بریز به طول ۰۱ کیلومتر و ب//ا پیشبینی اعتبار ۰۵۱ میلیارد ریالی وارد فاز عملیاتی خود شده است و با توجه به شیب طولی مسیر، کاهش دید رانندگان و به وجود آمدن ترافیک س//نگین قابلتوجیه بود که بسترهای الزم را برای بهرهبرداری از این قطعه فراهم کنیم. مدیرکل راه وشهرسازی الرس//تان با اشاره به اینکه هدف ما از فاز دوم تونل وحدت و گردنه بریز س//هولت در ترافیک اس//ت، افزود: در راستای دو بانده شدن محور الر- شیراز الزم بود نقاط حادثهخیز را شناس//ایی و برای رفع ه//ر کدام از آنها به صورت مقطعی پروژهای را در دستور کار خود قرار دهیم.

باق//ری فرد در ادامه درباره پ//روژه باند دوم گردنه نارنجی در محور الر- جهرم که با هدف حذف نقطه حادثهخیز در دس//تور کار قرار گرفته است، گفت: احداث مسیر ۴خطه در کیلومتر ۴۱ تا ۸۱ در محور الر – جهرم از حس//نهای این پروژه به ش//مار م//یرود. وی ب//ا بیان اینکه قطعه دوم از بان//د دوم محور الر – جهرم از کیلومتر ۵۲ شروع و درکیلومتر ۵۳ این محور به پایان میرسد، افزود: این پروژه در حدفاصل دهکویه تا بریز واقع شده و تاکنون نیز ۷ پل از ۳۱ ابنیه پل در آن به اتمام رسیده است. این پروژه روند پیشرفت ۵۴درصدی داشته و حجم خاکبرداری ۰۱۵ هزار متر مکعبی و حجم خاکریزی ۰۰۳ هزار متر مکعبی در این پروژه انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.