شناورهای بزرگ در انتظار الیروبی اروند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نماین//ده خرمش//هر در مجلس ش//ورای اس//المی گفت: س//رمایهگذاران بزرگ خارجی در انتظار شروع عملیات اجرایی آبراه ارون//درود برای ورود ش//ناورهای ب//زرگ در بن//درگاه خرمش//هر هستند.

عبداهلل س//امری با بی//ان اینکه جهش و رونق تجارت خارجی در خرمشهر در گرو الیروبی اروندرود اس//ت و دولت باید گامه//ای عملی برای الیروب//ی اروندرود را ب//ردارد، ب//ه مانا گفت: دول//ت در الیحه بودجه س//ال ۶۹ باید اعتباری برای الیروبی اروندرود اختصاص دهد.

وی با اش//اره به اینکه رونق اقتصادی خرمشهر بدون الیروبی اروندرود معنا ندارد و نمیتوان چش//مانداز روشنی برای تحول اقتص//ادی در آبادان و خرمش//هر متص//ور بود، اف//زود: یکی از مطالب//ات اصلی بازرگانان و تاجران فعال در خرمش//هر الیروبی اروند است. سامری با تاکید بر اینکه طرف عراقی تاکنون هیچ گونه اقدامی برای ش//روع عملیات اجرایی اروندرود با همکاری ای//ران انج//ام نداده اس//ت، افزود: براس//اس تواف//ق بینالمللی ۵۷۹۱الجزای//ر، الیروبی ارون//درود به عهده دو کش//ور ایران و عراق اس//ت اما چنانچه طرف عراقی هیچگونه تمایلی برای این عملیات نداش//ته باشد ایران میتواند الیروبی اروندرود را شروع کن//د. آخری//ن بارعملیات الیروبی اروندرود در س//ال ۶۵۳۱ با مشارکت دو کشور ایران و عراق انجام شد.

نماینده مردم خرمش//هر در مجلس ش//ورای اسالمی از روند شناورس//ازی مغروقهها در اروندرود و کارون ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون گامهای خوبی در این زمینه برداش//ته شده است و امیدواریم عملیات شناورسازی مغروقهها در اروندرود تا پایان س//ال ۶۹۳۱پایان یابد. س//امری افزود: شناورسازی مغروقهها نقش مهمی در ارتقای امنیت کش//تیرانی در اروندرود دارد ولی متاس//فانه طرف عراقی تاکنون اقدامی برای شناورسازی انجام نداده است.

وی وضعی//ت خاص امنیتی و جن//گ در عراق را عامل اصلی تاخی//ر در اجرای تعهدات دولت عراق دانس//ت و ابراز امیدواری ک//رد: دولت عراق پس از فائق آمدن بر پدیده تروریس//م بتواند به تعهدات دوجانبه خود با جمهوری اس//المی ایران عمل کند. گفتنی اس//ت آبراه ۰۸کیلومتری اروندرود نقش مهمی در رونق اقتصادی بنادر آبادان، خرمشهر و بصره دارد.

عبداهلل سامری نماینده مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.