دومین‹زیردریایی‹بزرگ‹جهان‹به‹آب‹انداخته‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

یک شرکت چینی بزرگترین زیردریایی این کشور موس//وم به ‪Xin Guang Hua‬ را به آب انداخت. به گزارش مانا، س//یترید نوش//ت: این زیردریایی با تن//اژ ۰۰۱ه//زار دی دبلیو تی و آبخ//ور و طول به ترتیب ۵/۰۳و ۵۲۲ متر، بزرگترین زیردریایی چین و دومین زیردریایی بزرگ جهان به ش//مار میآید. ناگفت//ه نمان//د، ش//رکت کشتیس//ازی بینالمللی Guangzhou -بزرگترین ش//رکت کشتیسازی ترکیبی مدرن در چین- این زیردریایی را س//اخته اس//ت. زیردریاییها بیش//تر برای حمل کارگوهای ب//زرگ مانن//د س//کوهای دریای//ی و همچنین در ماموریتهای نجات مورداستفاده قرار میگیرند.

عالوه بر این، این ش//رکت ۸ زیردریایی با ظرفیت بارگیری بین ۰۲ تا ۰۰۱ هزار تن را در اختیار دارد. به این ترتیب در مجموع، ش//رکت یادشده مدیریت ۲۳۸ شناور را بهعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.