راهاندازی پنجمین سایت سایپا در الجزایر تا پایان امسال

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

محس//ن جوان، معاون صادرات گروه خودروسازی س//ایپا با اشاره به ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان از طریق اجرایی کردن آییننامه ص//ادرات خودرو، خدمات، قطعات و مجموعهها اظهارکرد: تاکنون بیش از ۰۲۲ هزار دس//تگاه از انواع محصوالت گروه س//ایپا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۰۰۲میلیون دالر به بازارهای هدف ش//رکت س//ایپا در 4 منطقه خاورمیانه، افریقا، کش//ورهای سیایاس و امریکای التین صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.