جای خالی مشتریمداری در خدمات پس از فروش

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ارائه خدمات مناس//ب پس از فروش در صنع//ت خودرو در حالی که ایران در حال ورود به دوره جدیدی از صنعت خودرو اس//ت، به یکی از الزامات این صنعت تبدیل ش//ده و نیاز اس//ت تا با برگزیدن راهکارهای جدید، این خدمات را به استانداردهای روز دنیا نزدیک سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.