لوکسترین خودروها در امارات

بررسی کسبوکار خودروهای اجارهای در منطقه نشان داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اج//اره خودرو از کس//بوکارهای پردرآمد در حوزه گردش//گری و حملونقل اس//ت. در خاورمیانه کش//ورهای مختلف بنا به شرایط و موقعیت جغرافیایی خود قوانین مختلفی در این حوزه وضع کردهاند تا بتوانند این کسبوکار را گسترش دهند.

در میان کشورهای منطقه گردشگران و مدیران بیشترین مشتریان دائم//ی خودروه//ای اجارهای هس//تند، بنابراین در کش//ورهایی که گردشگری رونق بیشتری دارد، این کسبوکار فعالتر است و قوانین روشنتری نسبت به دیگر کشورها دارد.

ام//ارات متحده عرب//ی، لبنان، ترکی//ه، آذربایجان و ارمنس//تان از کش//ورهایی هستند که کس//بوکار در این حوزه را سامان دادهاند و برای آن قوانین مش//خصی دارند، شرکتهای مختلفی نیز به صورت بینالمللی یا کشوری در این حوزه فعالیت دارند.

به گزارش خودرونویس، از قوانین مفیدی که به کار گرفته ش//ده، میتوان به پالک ویژه س//بزرنگ این خودروها در لبنان و محدودیت س//نی ۱۲ س//ال در ترکیه و امارات اش//اره کرد. همچنین در برخی کشورها، در صورت تخلف رانندگی خطرناک، پلیس خودرو را متوقف کرده و خودرو به شرکت عودت داده میشود و با راننده مطابق قوانین آن کشور برخورد خواهد شد.

قوانین بیمهای ویژه برای خودروها از رویکردهای حمایتی دولتها برای این کس//بوکار است. تصادف و س//رقت از پوششهای بیمهای برای تمام این خودروها است.

به طور معمول در مناس//بتهای خاص س//ال مانند کریسمس، با افزای//ش تقاضای خودرو، قیمت کمی باالتر از دیگر زمانهای س//ال اس//ت. با این حال با توجه به بررس//یها، لبن//ان و ترکیه ارزانترین ش//رکتها را در این حوزه دارند. این دو کش//ور، گردش//گر بیشتری را نسبت به دیگر کش//ورهای مورد بررسی دارند، شرکتهای امارات متحده عربی خودروهای لوکستری را به مش//تریان خود پیش//نهاد میدهند.

شرکتهای بینالمللی فعال برای مشتریان خود براساس سن آنها محدودیت انتخاب خودرو نیز قائل ش//دهاند. سختگیرترین کشور در این حوزه نیز امارات متحده عربی اس//ت که محدودیت ۳۲س//ال را ب//رای اج//اره خودرو بدون رانن//ده درنظر گرفته اس//ت و تنها تعداد محدودی از شرکتها در این کشور نیز خودروهای ارزانتر خود را به ۱۲ سالهها اجاره میدهند.

شاید معروفترین شرکت اجاره خودرو در منطقه «یوروپکار» باشد ک//ه جز لبنان، در پایتخت دیگر کش//ورها دفتر دارد. «اکس//پدیا» و «هرتز» از شرکتهایی هستند که فعالیت خوبی در منطقه دارند.

اگ//ر قصد اقامت چند ماهه در یکی از کش//ورهای منطقه را دارید بهصرفهترین نوع حملونقل اس//تفاده از خودروهای اجارهای اس//ت، زیرا به طور معمول هزینه تاکسی و حملونقل عمومی در کشورهای منطقه قیمت باالتری به گردشگر تحمیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.