قوانین با هدف توانمندسازی صنعت خودرو اصالح میشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی با اش//اره به لزوم توانمندسازی صنعت خودروس//ازی ایران گفت: بخشی از مش//کالت امروز صنعت خودرو ایران به نبود مدیریت مناس//ب در صنعت خودروس//ازی بازمیگردد هرچند گامهایی در جهت بهبود در این بخش برداش//ته ش//ده است. محمدرضا منص//وری در گفتوگو با خب//ر خودرو با تاکید ب//ر اینکه برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باید الزامات سختگیرانهای در نظر گرف//ت، اظهار کرد: امروز تولیدکننده داخلی ناگزیر اس//ت خود را با ش//رایط، خواست مشتری و تنزل قیمت وفق دهد که هم//ه این موارد به نفع کش//ور اس//ت. وی در ادامه رقابتپذیر نب//ودن را بزرگترین مش//کل صنعت خودرو ای//ران اعالم کرد و گفت: در ش//رایط کنونی تنها راه پیشرفت کشور بهویژه صنعت خودرو، رقابتپذیری است در حالی که برخی از قوانین کشور به نحوی بوده که باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی شده است. منصوری با اشاره به لزوم اصالح برخی از قوانین تولید در کشور تصریح کرد: متاسفانه بس//یاری از قوانین موجود به نفع صنعت و اش//تغال کشور نیس//ت و باید اصالح ش//ود. وی همچنین به بهرهوری پایین در بخشهای تولیدی در کشور پرداخت و اظهار کرد: متاس//فانه بهرهوری در ایران پایین اس//ت ازاین رو فضایی وجود ندارد که بتوان با تولید اقتصاد را پویا کرد. نماینده س//نقر و کلیایی در مجلس دهم تصریح کرد: امروز صنعت خودرو نباید خودرویی تولید کند که کیفیت پایینی باشد چراکه راه دستیابی به رقابت، افزایش کیفیت و بهرهوری در تولید است.

منص//وری با تاکید ب//ر اینکه رونق تولید ب//دون بهرهگیری از فن//اوری روز و نی//روی انس//انی متخصص ممک//ن نخواهد بود، گفت: با شرایط موجود در بهرهوری و تولید نباید انتظار افزایش صادرات محصوالت تولیدی در کشور را داشت.

وی تاکید کرد: امروز مدیریت و برنامهریزی درس//ت، آموزش نیروی انسانی و بهرهگیری از فناوری روز دنیا از نیازهای صنعت کشور است که بهطور قطع نمیتوان بدون تحقق آنها انتظار رشد و توسعه در صنعت و صادرات را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.