استمرار صدرنشینی رنو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول ردهبندی کیفی خودروهای سواری را در حالی منتشر کرد که بار دیگر نام س//اندرو ش//رکت پارسخودرو از گروه سایپا در صدر این جدول میدرخشد. به گزارش سایپا نیوز، رنو ساندرو با کسب باالترین امتیاز کیفی از ابتدای ورود به جدول ارزشیابی کیفی سازمان بازرس//ی و کیفیت ایران، برای دومین ماه متوالی به عنوان باکیفیتترین خودروی تولید داخل شناخته شد و بار دیگر ۴ستاره کیفی را به خود اختصاص داد. براساس آخرین گزارش ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد ایران منتهی به آبان س//ال ج//اری، خودروی رنو س//اندرو محصول جدید پارسخودرو برای دومین ماه متوالی، صدرنشین گروه قیمتی زیر۰۵میلیون تومان ش//د تا ش//رکت پارسخودرو همچنان نخستین در تولید باکیفیتترین خودروهای بازار کشور باشد. این خودرو در ش//رایطی برای دومینبار در چنین جایگاهی ق//رار گرفت که در گزارش مهر ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد، بهعنوان نخستین و تنها خودروی ۴ ستاره کیفی کشور معرفی شد.

این خودرو در پیش//رفتهترین خط تولید خودرو در کشور که در ش//رکت پارسخودرو قرار دارد، تولید میشود. ساندرو بر پلتفرم بی۰۹ رنو بنا نهاده ش//ده که دارای پیشرانه ۴KM با حجم ۶/۱ لیتر و قدرت ۵۰۱ اسب بخار است.

گفتنی اس//ت؛ محصوالت این ش//رکت هم//واره در زمینه کیفیت پیش//رو بوده و در س//طح بس//یار خوب قرار دارد که همین امر موجبات رضایت مش//تریان شرکت پارسخودرو را فراهم کرده اس//ت. همچنین دانش مهندس//ی و فناوری روز دنیا و نیروی انس//انی کارآمد باعث ش//ده که محصوالت این شرکت خودروساز در بازار متمایز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.