حذف حاشیه قیمت ساندرو در سال آینده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدی//رکل صنایع خودرو و نی//رو محرکه وزارت صنعت، معدن و تج//ارت گفت: همزمان با اس//تقبال از یک خودرو که بیش از برنامهریزی انجام شده باشد، حاش//یه ایجادشده برای بازار آزاد بسیار زیاد شده و برخی مردم متضرر میشوند.

امیرحس//ین قناتی در گفتوگو با پرش//ین خودرو با بیان این مطلب گفت: اینکه س//ایت ثبتنامی س//ایپا برای فروش ساندرو بالفاصله پس از ثبتنام اولیه بس//ته میش//ود یک قانون اس//ت زیرا آنه//ا تنها مجاز به ثبتنام تعداد خودرویی هس//تند که در ظرفیت س//االنه آنها تعیین شده اس//ت. وی ادامه داد: چنانچه ثبتن//ام ادامه یابد در صورتی ک//ه خودرویی برای تحویل وجود نداش//ته باشد، خالف اس//ت و این اتفاق باعث افزایش شکایات از خودروسازی میش//ود. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت تصریح کرد: براس//اس تعریف وزارت صنعت، مع//دن و تجارت از میزان تولید خودروس//ازان، شرکتهای خودروسازی موظف هستند براساس ظرفیت تولید یک محصول، سایت فروش خود را باز یا بسته کنند و این همان اتفاقی است که برای ساندرو افتاد. وی خاطرنشان کرد: استقبال از ای//ن محصول بیش از برنامهریزی برای تولید س//ال ۵۹ بود و سایپا امکان ثبتنام برای س//الجاری را ندارد و قرار است برای سال ۶۹ به میزان کافی از خودرو مورد نظر تولید شود تا جلوی سوءاس//تفاده افراد در حاش//یه بازار خ//ودرو و افزایش بیدلیل قیمت در بازار آزاد گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.