خرید ضدیخ از فروشگاهها و نمایندگیهای معتبر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سردشدن یکباره هوا در فصل پاییز و نزدیک شدن دما به صفر درجه سانتیگراد در بیشتر نقاط کشور، بازار ضدیخ را گرم کرد. ضدیخ، ماده حیاتی خودروها در این روزهای س//رد س//ود خوبی را نصیب فروشندگان میکند به شرطی که مشتریان نیز از آن رضایت داش//ته باشند. به گزارش عصر خودرو؛ با گشتوگذاری کوتاه در بازار متوجه میشوید که بازاریها و فروشندگان همگی بر این عقیده هستند که باید تنها ضدیخ ایرانی را خریداری کرد. برای دانستن علت این موضوع و همچنین آگاهی از بازار در کنار آخرین فهرست قیمتها در ادامه همراه ما باشید.

درباره افزایش قیمتها باید گفت، ضدیخ یکی از معدود کاالهایی است که در ۷ ماه گذشته، افزایش قیمت به نسبت نامحسوسی را تجربه کرده که این امر را باید مدیون حجم باالی تولید این ماده در کشور دانست و ثبات نسبی بازار را به همراه داش//ت. پیشبینی میشود که قیمتها نسبت به س//ال گذشته تا ۵درصد رشد داش//ته باشند اما این افزایش قیمت بس//یار ناچیز است. از طرفی باید گفت نازل بودن قیمت ضدیخ ایرانی باعث میش//ود تا مشتری بدونشک با هر بودجه مالی، در این بازار ناکام نماند اما اگر باز هم نتوانستید از پس این قیمتها بربیایید، چاره شما استفاده از ضدیخهای فلهای بوده که بدون بستهبندی به فروش میرسد. اگر چه نمیتوان به کیفیت این ضدیخها اعتماد کرد اما کف بازار را در اختیار گرفته و جزو ارزانترین ضدیخهای بازار به شمار میآیند که در هر فروشگاهی نیز موجود نیس//ت. با قاطعیت تمام میتوان گفت که حرف اول بازار را ضدیخ تولید شده در ایران میزند و به هر فروشگاهی که مراجعه کنید، کارشناس آن خرید ضدیخهای پرشده در ایران را به شما توصیه میکنند و باید گفت اگر خواهان ضدیخ خارجی هس//تید، در بازار به مش//کل برمیخورید، چرا؟ نکته نخس//ت درباره ضدیخهای ایرانی این اس//ت که کیفیت بس//یار باالیی داش//ته و در طول سالهای متمادی توانس//ته اعتماد مش//تری داخلی را جلب کند. از طرفی باید قیمت تمام ش//ده را ه//م درنظر گرفت که ضدیخهای ایرانی از این نظر هیچ رقیبی در بازار نداش//ته و نشانهای ایرانی تنها در میزان فروش با یکدیگر رقابت میکنند. همچنین در این قسمت باید گفت که توان تولیدی این مواد شیمیایی به وسیله سایتهای بزرگ تولیدی در جنوب کش//ور در کنار بها دادن فروش//ندههای ایرانی به این محصول داخلی باعث ش//ده است که این بازار در دس//ت خارجیها و از همه مهمتر کشور چین قرار نگیرد. با این همه باید گفت که همچنان ضدیخهای خارجی و پرشده در کش//ورهای آلمان، فرانسه و کره در بازار موجود هستند و باید برای خرید آنها بهای زیادی را بپردازید زیرا ضدیخهای وارداتی تعرفه گمرکی داشته و بیشتر در نمایندگیهای لوکس خودروهای گرانقیمت موجود هس//تند زیرا بازار به علت قیمت زیاد چندان روی خوشی به این محصوالت نشان نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.