سیاستگذاری جدی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک//ی از چالشه//ای اساس//ی در صنع//ت قطع//ه مش//کل نقدینگی اس//ت چراک//ه منبع اصل//ی تامین مالی ه//ر صنعتگری بهط//ور عموم درآم//د حاصل از تولی//د بوده و این در حالی اس//ت که پرداخت قطعات تامین شده از سوی خودروسازان با نوسانات بسیاری همراه است. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعهه//ای خودرو در اینباره گفت: با وجود راهکارهای ارائه ش//ده پرداخت طلب قطعهس//ازان بهبود زیادی نداشته و این مطالبات حدود ۷هزار میلیارد تومان اس//ت. محس//ن رزمخ//واه در گفتوگ//و با خبرخ//ودرو افزود: کن//دی روند پرداخته//ا مطلوب نیس//ت زی//را منجر به توق//ف تولید در واحدهای تولیدی کش//ور میش//ود. بنابراین ضروری اس//ت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نس//بت به این چالش ورود جدی داش//ته باشند چراکه اعمال سیاستهای غلط از سوی دس//تگاههای اجرایی باعث تداوم ش//رایط نامطلوب و نابودی واحدهای صنعتی کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه رش//د و ارتقای صنعت در کشور نیازمند اقدامی اساس//ی اس//ت، بیان کرد: برای حفظ و بقای صنایع کش//ور بهوی//ژه صنعت قطع//ه باید سیاس//تهای جامعتر و مفیدتری از س//وی مس//ئوالن اعمال ش//ود. پرداخت نشدن بهموق//ع مطالب//ات قطعهس//ازان از س//وی خودروس//ازان و همچنین وجود موانع در مس//یر رش//د و ارتقای این صنعت موجب عقبگرد صنعت قطعه کشور شده و تعطیلی واحدهای قطعهسازی را در پی خواهد داشت.

این فعال صنعت قطعه عن//وان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت مطالبات قطعهس//ازان راهکاری را در دستور کار قرار داده که بر مبنای آن اموال مازاد خودروسازان به فروش رس//د تا بتوانند مطالبات واحدهای قطعهس//ازی را پرداخ//ت کنن//د اما بای//د توجه داش//ت که ای//ن راهکار در درازمدت پاسخگوی مطالبات قطعهسازان نخواهد بود.

وی خاطرنش//ان ک//رد: مطالب//ات قطعهس//ازان مربوط به بازههای زمانی متفاوتی اس//ت و در برخ//ی از موارد از ۰۲۱ روز تا ۷ ماه را ش//امل میش//ود و اس//تفاده از استراتژیهای جدید و برخورداری از س//رمایه، الزمه رفع مشکالت صنعت قطعه کش//ور بوده و نیز خصوصیسازی صنعت خودروسازی در کوتاهتری//ن زمان و ایجاد تح//ول در برنامههای آینده این صنعت یکی از راهکارهای چارهس//از در زمینه رفع مشکالت خواه//د بود. بنابراین دولت باید سیاس//تهای حمایتی خود را از صنعت قطعه به ش//کل صحیح داش//ته باشد و اقدام به سیاستگذاری و نظارت بر این بخش از صنعت کند.

رزمخ//واه ابراز کرد: فروش اموال مازاد خودروس//ازان برای پرداخ//ت مطالبات قطعهس//ازان اقدامی مطل//وب و صحیح خواه//د بود چرا که لطم//های به اقتصاد خودروس//ازان وارد نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.