اخراج ۰۳هزار نفر از فولکس واگن

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فولکس واگن و اتحادیههای کارگری این شرکت برای حذف ۰۳هزار ش//غل در نش//ان فولکس واگن به توافق رسیدند و در مقابل این خودروس//از متعهد ش//د تا س//ال ۴۰۴۱ از تعدیل کارکنانش در آلمان خودداری کند.

به گزارش ایس//نا، این برنامه تا س//ال ۹۹۳۱ به ۷/۳میلیارد ی//ورو (۹/۳میلی//ارد دالر) صرفهجویی س//االنه منتهی خواهد ش//د و حاش//یه س//ود عملیاتی فولکس واگن را از ۲درصد در س//ال جاری میالدی ب//ه ۴درصد در ۰۱ س//ال آینده افزایش میدهد. این هدف در مقایس//ه با حاشیه سود عملیاتی رنو و پژو س//یتروئن که ۶درصد در سال ۱۲۰۲م هدفگذاری شده، کمتر اس//ت و نشان میدهد فولکس واگن همچنان عقبتر از رقیبان خود قرار دارد.

فولکس واگن که بزرگترین خودروس//از اروپاست، قصد دارد رسوایی تقلب در آالیندگی دیزلی که اعتبار این خودروساز را مخ//دوش کرده و میلیاردها یورو جریمه و خس//ارت به همراه داشته است، پشت سر بگذارد.

تعدی//ل نیروی برنامهریزی ش//ده به هم//راه وعده مدیریت برای ایجاد ۹هزار شغل جدید در بخش تولید باتری و خدمات موبایل در کارخانههای آلمان، بخشی از تالشها برای رویکرد ب//ه خودروه//ای برقی و خودران اس//ت. برخی کارشناس//ان معتقدند که این کاهش هزینه کافی نیس//ت. هزینه در بخش تحقیقات و توسعه و کارکنان در سراسر فعالیتهای خودرویی فولکس واگن سالهاست روند افزایشی داشته و نیاز به اصالح این وضعیت حتی پیش از افش//ای رس//وایی آالیندگی وجود داش//ت. فولک//س واگن با ۰۱۶ه//زار کارمند که در سراس//ر جهان دارد، س//ال گذش//ته اندکی کمتر از تویوتا با ۰۵۳هزار کارمند، خودرو تولید کرد. این ش//رکت آلمانی همچنین برای متوقف کردن خودروهای غیرسودآور در میان ۰۴۳ مدل خود، عملکرد کندی داشته است.

رهب//ران اتحادیههای کارگری اعالم کردند مدیریت موافقت کرده اس//ت تا س//ال ۵۲۰۲م از تعدیل اجباری نیرو در آلمان خودداری کند. این اقدام زمینه را برای حذف ۳۲هزار موقعیت شغلی از طریق بازنشستگی زودهنگام و کاهش کارکنان نیمه وقت فراهم میکند.

فولک//س واگن اع//الم کرد کارکنانش در امریکای ش//مالی، برزیل و آرژانتین تعدیل خواهند شد. حدود ۰۲۱هزار کارمند برای نشان فولکسواگن در آلمان کار میکنند که شامل ۶هزار کارمند موقت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.