جای خالی مشتریمداری در خدمات پس از فروش

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ارائ//ه خدمات مناس//ب پس از ف//روش در صنعت خ//ودرو در حال//ی که ای//ران در ح//ال ورود به دوره جدیدی از صنعت خودرو اس//ت، ب//ه یکی از الزامات این صنعت تبدیل ش//ده و نیاز اس//ت ت//ا با برگزیدن راهکاره//ای جدید، این خدمات را به اس//تانداردهای روز دنیا نزدیک سازد. کارشناسان و فعاالن این حوزه، باال ای//ن بخش از صنعت خودرو اع//الم و اظهار میکنند ک//ه خدمات پ//س از فروش در صنع//ت خودرو در ۲ بعد سیس//تمی و تش//کیالتی نیازمند به//ره بردن از تجربههای خارجیها است.

مش//اور خودروی//ی وزیر صنعت، مع//دن و تجارت گفت: صنعت خودرو در بخشهای مختلفی به توسعه و تغییر نیاز دارد تا بتواند خواسته مردم را تامین کند که یکی از این بخشها، خدمات پس از فروش است.

س//عید مدنی با اش//اره ب//ه کاهش ارتب//اط فعاالن صنعت خ//ودرو با جهان همزمان با اعمال تحریمها و محدودیتهای به وجود آمده ناشی از آن، اظهار کرد: این محدودیتها، برای انجام تبادالت فنی و تکنیکی مشکلساز شد.

وی ادامه داد: تحری//م بهانهای برای معرفی نکردن محصوالت جدید از س//وی نش//انهای حاضر در بازار ایران ش//د و تنها اتفاقی که این ش//رکای قدیمی در این مدت رقم زدند، حمایت ناقص از تولیدات قدیمی خود در ایران بود.

مدنی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته سطح توقع مردم افزایش چش//مگیری یافته اس//ت و دیگر پذیرای هر خودرو با هر کیفیتی نیستند، اظهار کرد: توان خودروس//ازان داخلی برای ایجاد تغییر، محدود بوده و کار زیادی بدون مش//ارکت با نشانهای معتبر پیش نخواهد رفت، بنابراین باید براساس اهداف کشور با ش//رکتهای بزرگ خودروس//ازی همکاری کنیم و البته اینبار باید شراکت و همکاری حسابشده انجام شود.

مش//اور وزیر صنع//ت، مع//دن و تجارت با اش//اره ب//ه چهارمین همای//ش بینالمللی صنع//ت خودرو با محوریت فروش و پس از فروش اظهار کرد: مش//کل اصلی صنعت خودرو خدمات پس از فروش اس//ت که در ۲ بعد سیستمی و تشکیالتی و همچنین بعد رفتار با مشتری، نیازمند بهره بردن از تجربههای خارجیها است.

وی اظهار کرد: این همایش میتواند باعث افزایش تجربه و آگاهی خودروسازان نسبت به مدلهای ارائه خدمات پس از فروش در جهان ش//ود و ش//اید الزم باش//د که خودروسازان برای این نقصان فکر جدیدی کنن//د. مدنی با تاکید بر اینکه نش//انهای حاضر در ای//ران برای قراردادهای جدید، ش//رط ایجاد ش//بکه اختصاص//ی خدمات را تعیی//ن کردهاند که این اتفاق میتوان//د رقابت در بازار خودرو را افزایش دهد، اظهار ک//رد: باید در کن//ار افزایش کیفیت خدم//ات و وارد ک//ردن تجهیزات جدید، نوع رفت//ار خود را نیز تغییر دهیم.

‹نقط/ه‹ضع/ف‹خدم/ات‹پ/س‹از‹ف/روش‹ ‹ خودرو‹کجاست؟

در همین ح//ال، عباس//علی غیاثی، دبی//ر انجمن ش//رکتهای خدم//ات پ//س از فروش خ//ودرو نیز با اشاره به نقاط قوت و ضعف خدمات پس از فروش در داخل کشور یادآور شد که با افزایش سرمایهگذاری و استفاده از تجربههای بینالمللی، میتوان نقاط قوت و ضعف این بخش را بهبود بخشید.

وی با اشاره به گزارشهای شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران در زمینه خدم//ات پس از فروش گفت: براساس نتایج سال گذشته نقطه قوت خدمات پس از فروش خ//ودرو، حرکت جمعی و جامع بخش خدمات پس از فروش برای تطابق فرآیندهای ضمانت، س//فارشگذاری و تامی//ن قطعات، مدیری//ت ارتباط با مش//تریان، فرآین//د پذیرش و ترخیص ب//ا الزامات آییننام//ه اجرایی قانون حمای//ت از مصرفکنندگان خ//ودرو و نقاط ضعف به ترتیب کمبود یا نبود قطعه، کیفی//ت پایین خدم//ات و تعمی//رات و هزینه باالی خدمات و قطعات اس//ت که البته سرمایهگذاری یکی از عوام//ل مهم در جبران نقصهاس//ت که در بهبود شرایط و جلب رضایت مشتریان موثر خواهد بود.

غیاثی درب//اره نتای//ج رویکرد چهارمی//ن همایش بینالمللی خودرو نی//ز گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش، شناسایی و تحلیل شرایط بینالمللی صنعت خ//ودرو ایران با محور فروش و خدمات پس از فروش بوده که به بررسی استراتژیک فرصتها و تهدیدهای ای//ن حوزهها با هدف دس//تیابی ب//ه الگوهای موفق جهانی خواهد پرداخت و امیدوارم دس//تاوردهای این همای//ش برای صنعت خودرو بهوی//ژه بخش خدمات پس از فروش و مشتریان این صنعت باعث خیر باشد.

وی درباره کش//ورهای س//رآمد در موضوع خدمات پ//س از فروش و تاثی//ر صنعت خودرو ای//ران از این تجربهها اظهار کرد: بیش//تر کشورهایی که در صنعت خودرو پیش//تاز هستند در خدمات پس از فروش نیز برتری نسبی دارند چرا که به علت تولید در تیراژ باال و اعتبار نش//ان تجاری که دارند سود باالیی را حاصل کرده و بخشی از این درآمد را صرف تحقیق و توسعه و ارائه خدمات پس از فروش میکنند.

دبی//ر انجمن صنفی ش//رکتهای خدم//ات پس از فروش خودرو تاکی//د کرد: در زمین//ه انعقاد قرارداد ب//ا طرفهای خارج//ی، خدمات پس از ف//روش تابع ش//رکتهای خودروساز اس//ت و هر چه قراردادهای خودروس//ازان ب//ا طرفهای خارج//ی از نظر کمی و کیفی بیش//تر باشد به همان نس//بت امیدواری برای افزایش س//طوح کمی و کیفی خدمات پس از فروش بیشتر میشود.

وی درباره میزان توان زیرساختی ایران برای جذب سرمایههای بیشتر برای بخش خدماترسانی تصریح ک//رد: بهتر اس//ت به ج//ای عبارت «زیرس//اخت» از «توان» استفاده کنیم. بازار بزرگ ۰۰۴ میلیون نفری ایران و کشورهای اطراف، نیروی کار به نسبت ارزان، منابع انس//انی توانمند از جمله ویژگیهایی است که کشور را برای سرمایهگذار خارجی جذاب کرده است.

غیاث//ی ادامه داد: البت//ه س//رمایهگذار خارجی به دنبال کسب سود است و باید شرایطی برای او فراهم آورد تا به حضور فعال و موثر در ایران تش//ویق شود. فراموش نکنیم که در اطراف خود رقبای سرس//ختی مانند ترکیه داریم که به طور طبیعی به دنبال جذب س//رمایهگذاران خارجی اس//ت بنابراین باید گامهای سریعتر و دقیقتری در این زمینه برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.