رییس‹گروه‹مشاورین‹آرا‹در‹گف‹توگو‹با‹«گسترش‹صنعت»‹خبر‹داد حضور‹بیش‹از‹02‹ملیت‹در‹چهارمین‹همایش‹بین‹المللی‹صنعت‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ریی//س گروه مش//اورین آرا از حضور بی//ش از ۰۲ ملیت در چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران در بهمن امسال خبر داد.

امیر رزاقی با اش//اره به دعوت از ش//رکتهای ب//زرگ فعال در صنعت خ//ودرو برای حضور در این همایش اظهار کرد: بهطور قطع این همایش یکی از بزرگترین همایشها در حوزه صنعت خودرو در چند سال اخیر و همچنین در چند سال آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه این همایش را باید بزرگترین رویکرد صنعتی امسال دانست با اشاره به تاکیدات انجام شده اظهار کرد: با توجه به تاکید وزیر صنع//ت، معدن و تجارت برای حضور ش//رکتهای خارجی با هدف ارائه تجربی//ات آنها در حوزه فروش و خدمات پس از فروش از دهها ش//رکت اروپایی دعوت شده است.

رییس گروه مش//اورین آرا ادامه داد: بر این اساس با حدود ۰۴ شرکت فرانسوی که زیرمجموعه انجمن قطعهسازان فرانسه )FIEV( هستند و در زمینه قطعهسازی، وسایل و ابزار و همچنین خدمات بعد از فروش در تعمیرگاهها فعالیت میکنند برای حضور در ایران مذاکراتی ش//ده است. همچنین انجمن قطعهسازان ترکیه با بیش از ۵۲ شرکت حضور پررنگی در این همایش خواهد داشت.

رزاق//ی با اش//اره به حض//ور «بوش» بزرگترین ش//رکت قطعهس//ازی آلمانی در ایران یادآور ش//د: براساس مذاکرات انجامشده، از چند شرکت بزرگ آلمانی و همچنین بزرگترین ش//رکت قطعهس//ازی آلمان «بوش» سخنرانهایی در این همایش حضور خواهند داشت.

وی ایتالیا، بلژیک و هلند را از دیگر شرکتکنندگان این همایش اعالم و اظهار کرد: ش//رکتکنندگانی از این کشورها نیز بهعنوان سخنران این همایش به ایران سفر خواهند کرد. رییس گروه مشاورین آرا قطعهسازانی از کره،ژاپن، چین و مالزی را از دیگر مهمانان این همایش اعالم و تصریح کرد: از امریکای جنوبی نیز انجمن خودرو و قطعهسازان برزیل و مکزیک بهعنوان شرکتکننده این همایش حضور خواهند داشت.

رزاق//ی ب//ا تاکید بر اینکه برای نخس//تین بار نیز از هند چند ش//رکت قدرتمند ازجمله ش//رکت تاتا در چهارمین همای//ش بینالمللی صنعت خ//ودرو حضور خواهند داش//ت، ادامه داد: از اتری//ش نیز تعداد زیادی از فع//االن این حوزه که در صنع//ت قطعه و خدمات پ//س از فروش فعال هستند حضور خواهند داش//ت ضمن آنکه از شرکتهای سوئدی ولوو و اسکانیا نیز نمایندگانی به ایران سفر خواهند کرد.

وی اف//زود: انجم//ن خودرو و قطعه انگلس//تان نیز برای نخس//تین بار ب//رای حض//ور در ای//ران اعالم آمادگی ک//رده و پیشبینی میش//ود که ش//اهد سخنرانی از این کشورها باش//یم ضمن آنکه از اسپانیا و هلند نیز شرکتکنندگانی برای حضور در این همایش به ایران سفر خواهند کرد.

رییس گروه مش//اورین آرا با تاکید بر اینک//ه بعد بینالمللی کنفرانس از نظر تجاری و علمی بس//یار غنی خواهد بود و پیشبینی میش//ود که حدود ۰۴ س//خنران خارجی در این همایش حضور داشته باشند، افزود: این سخنرانها هم خودروساز، هم قطعهساز و هم خدمات پس از فروش ارائه میکنند و درحقیقت نرمافزارهای خدمات پس از فروش و مدیریت روابط با مشتری مربوط به خودرو را در ورکشاپها و پنلها پرزنت کرده و به صورت آموزشی در کارگاهها حضور خواهند داشت.

رزاقی ادامه داد: بزرگترین قطعهساز دنیا و تعداد زیادی از شرکتهای فرانس//وی حض//ور پررنگی در این همای//ش دارند و با هدف آش//نایی با همتایان ایرانی و همچنین پیدا کردن فرصتهای جدید و همکاریهای تج//اری و تبادل نظر به ایران وارد میش//وند و حت//ی برخی از آنها قصد سرمایهگذاری در ایران را دارند.

وی تع//داد ش//رکتکنندههای حاضر در این همای//ش را بین ۰۰۲ تا ۰۰۴ نفر عنوان و تصریح کرد: برخی از شرکتهای داخلی که نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران هستند نیز در این همایش حضور مییابند ضمن آنکه از سفیرهای مرتبط با کشورهایی که در صنعت خودرو فعال و یا کاردارهای اصلی اقتصادی هستند نیز دعوت شده است.

ریی//س گروه مش//اورین آرا با بی//ان اینکه در ابتدای دع//وت برخی از ش//رکتها خواستار تفاوتهای همایشهای امس//ال با سالهای گذشته ش//دند، ادامه داد: بیشک همایش امس//ال متفاوت از سالهای گذشته بوده و محور همایش که فروش و خدمات پس از فروش بوده شرکتهای خارجی را برای حضور در ایران تش//ویق کرده است. بنابراین شرکتهای جدیدی که تاکنون به ایران نیامده بودند برای نخستین بار به ایران وارد میشوند و استقبال خوبی از برگزاری این همایش کردهاند.

رزاقی یادآور شد: پیش از انتخابات امریکا استقبال برای حضور در ایران مناسب بود و حتی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز این استقبال همچنان وجود دارد. به هر ترتیب خودرو بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت پیش//رفته ایران بهش//مار میرود و همه کشورهای خارجی نیز از این موضوع آگاه هس//تند و میدانن//د که تحریمها تاثیری بر این صنعت نداشته، بنابراین تاکنون استقبال خوبی از این همایش شده است.

رییس گروه مش//اورین آرا یادآور شد: کشورهایی این بار پا به همایش خودرو میگذارند که پیش از این به ایران وارد نش//ده بودند که این امر نش//ان از وسعت مناس//ب این همایش از دیدگاه بینالمللی است. این در حالی است که تعداد شرکتهای حاضر در این همایش به صورت هفتگی رو به افزایش اس//ت و افراد بیش//تری برای حضور در این همایش اعالم آمادگی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.